logo
logo bip

ZARZĄDZENIE NR FB.00501. 574.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr FB.00501.562.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
7 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

 

W załączniku do zarządzenia nr FB.00501.562.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wprowadza się następującą zmianę:

 

1.  Ust.  1 otrzymuje brzmienie:

 „Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań:

- wypoczynku dzieci i młodzieży- realizowanego od 27 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.,

- organizacji wieczerzy wigilijnej realizowanej od 1 listopada do 30 grudnia 2014 r."

 

2. Ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu."

3. Ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez zespół konsultacyjny, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. „

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.