logo
logo bip

Zarządzenie  nr FB.00501.525.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1) Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:

1.      pomocy społecznej,

2.      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,

3.      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,

4.      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,

5.      bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

6.      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

2) Środki finansowe w wysokości 94 220,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2014 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.525.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 stycznia 2014 r.

 

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

Pomoc żywnościowa, prowadzenie magazynu

9 000,00

2.

Gminne Centrum pomocy Rodzinie w Mosinie

Pomoc żywnościowa

9 000,00

RAZEM

18 000,00

 

§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :

 

1)    działalność kulturalna związana z aktywizacją dzieci i młodzieży:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

Tańcowała igła z nitką- warsztaty twórcze dla dzieci

500,00

2.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Impreza Jubileuszowa

900,00

3.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Impreza karnawałowa

400,00

4.

Stowarzyszenie AMBITIO

Nieznana Wielkopolska- projekt cyklu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

1 100,00

RAZEM

2 900,00

 

2)    działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

Uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym

900,00

2.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

Zajęcia dla emerytów

1 700,00

3.

Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe

Akademia Seniora

9 920,00

RAZEM

12     520,00

3)    organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Mosińskie Towarzystwo Gitarowe

Organizacja VIII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą

9 000,00

2.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Kultura integruje

2 000,00

3.

Grupa Inicjatywna Baranówko

 

Literackie Ty Ta Te

1 000,00

RAZEM

12 000,00

 

4)    kultywowanie i nauka śpiewu:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

Warsztaty śpiewacze

2 000,00

2.

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

Muzyka, śpiew chóralny, emisja głosów i przygotowanie śpiewu młodzieży

6 000,00

RAZEM

8 000,00

 

5)    prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka

Organizacja i prowadzenie ognisk muzycznych (...)

12 000,00

RAZEM

12 000,00

 

§ 3.

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Luboński Klub Biegacza

 

Pogoń za wilkiem

1 000,00

2.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Gminy w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2014

3 000,00

3.

PZ Wędkarski (Mosina Hobby)

Konkursy sportowo- wędkarskie dla dzieci i członków koła

 

1 500,00

4.

Polski Związek Emerytów, Rencistów           i Inwalidów

Aktywizacja ruchowa osób starszych

600,00

5.

Akademia Judo 

 

V Santa Claus- Puchar Burmistrza Mosiny

2 000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy

KOTWICA

X Zawody Łodzi Turystycznych na Warcie

700,00

7.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA

Poznaj Wielkopolskę z kajaka

1 000,00

8.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

 

V Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina

500,00

9.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

XIV edycja rajdu turystycznego: „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej"

1 000,00

10.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Rodzinny rajd harcerski

400,00

11.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Gibanie po kanale

1 000,00

12.

Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald" Poznań

Wspieranie procesów wychowawczych poprzez zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych i sportowych w ramach zajęć teakwondo

1 000,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

XI Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów

5 000,00

14.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Mosina

Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu

1 500,00

RAZEM

20 200,00

 

§ 4.

 

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Spotkanie w połowie drogi

600,00

2.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Młodzieżowe wygibasy

500,00

RAZEM

1 100,00

 

§ 5.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie

Gminny Turniej I Pomocy

1 000,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnie

Rajd Gminny Drużyn MDP zrzeszonych przy OSP z terenu Gminy Mosina

1 000,00

RAZEM

2 000,00

 

§ 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

Warsztaty zimowe

1 000,00

2.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Zajęcia zimowe

1 000,00

3.

Stowarzyszenie AMBITIO

Aktywna zima 2014 w Daszewicach

1 500,00

4.

Klub Sportowy 1920 Mosina

Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych

1 000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA

Ferie z Orlikiem

1 000,00

RAZEM

5 500,00