logo
logo bip

Zarządzenie nr FB.00501.579.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, zarządzam, co następuję:

 

§1.

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej której celem będzie:

1)   opiniowanie wszystkich ofert złożonych wg procedury zawartej w Rocznym programie współpracy,

2)   dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych,

3)   wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,

4)   zgłaszanie propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§2.

Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców.

§3.

Kandydatury należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: ewelina.waligorska@mosina.pl lub osobiście na pokoju nr 4 w terminie od 28 kwietnia do
5 maja 2014 r.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.