logo
logo bip

Zarządzenie nr FB.00501.584.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. zarządzam, co następuję:

§1.

Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:

1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w składzie:

a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

- Ewelina Waligórska,

 b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

 c)  przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Waldemar Demuth,

d)  przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego;

2) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania
w składzie:

a)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

- Ewelina Waligórska,

 b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

 Marek Dudek,

 c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

 Waldemar Demuth,

d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego;

3) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami  w składzie:

a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

 - Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

 - Ewelina Waligórska,

 b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

 Marek Dudek,

 c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

  Waldemar Demuth;

d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Agata Lubowicka- przedstawiciel Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego.

§2.

1. Komisja konkursowa wykonuje zadania, wskazane w Uchwale Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. oraz w załączonym do niej Regulaminie otwartego konkursu ofert.

 

2. Komisja konkursowa opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w Karcie Oceny Oferty zamieszczonej w regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.