logo
logo bip

Zarządzenie  nr FB.00501.591.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2014 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1) Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:

a) pomocy społecznej- organizacji wieczerzy wigilijnej,

b) wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich,

c)  wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami w czasie wakacji letnich.

2) Środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2014 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.591.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2014 r.

 

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - organizacja wieczerzy wigilijnej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

Organizacja Wieczerzy Wigilijnej

6 000,00

RAZEM

6 000,00

 

§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich:

 

1)    wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

 

Warsztaty letnie

1 000,00

2.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Piknik nad jeziorem

800,00

3.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wakacyjne zajęcia

1 980,00

4.

Stowarzyszenie AMBITIO

Mały Wielkopolanin, Polak, Europejczyk- półkolonie letnie 2014

1 420,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA

Mini Obóz Sportowy Rogalinek 2014

1 000,00

6.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Przystań wyobraźni

800,00

RAZEM

7 000,00

 

2)    wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Aktywny wypoczynek w Rozewiu

6 000,00

2.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Obóz z Tradycją w Łukęcinie

6 000,00

RAZEM

12     000,00