logo
logo bip

Zarządzenie  nr FB.00501.638.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 lipca 2014 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznych w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1)        Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z zakresu edukacji publicznej, wychowania dzieci i młodzieży:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł.)

1.

 

Stowarzyszenie AMBITIO

 

Wypiek chleba na naturalnym zakwasie oraz ciast regionalnych

2        000,00

2)      Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł.)

1.

 

Stowarzyszenie MUNDI

 

Bieg długodystansowy  Wielkopolskim Parku Narodowym

3 000,00


3) Środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2014 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.