logo
logo bip
Zarządzenie Nr GG.00501.180.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2015r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Czapurach w rejonie ul. Świerkowej - Dębowej na kwotę:
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
235/96
660
PO1M/00031246/3
80.000,00
 
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.26.2015.PS z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się 09 czerwca 2015r. oraz 15 września 2015r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (01/10/2015 08:37:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (06/10/2015 10:09:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (01/10/2015 08:37:06)