logo
logo bip
Zarządzenie  nr FB.00501.221.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2016 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r., zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1.Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1) pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
3) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
4) wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5) upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6) ochrony przeciwpożarowej,
7) bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
 
2.Środki finansowe w wysokości 135 700,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2016 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
  
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.221.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2016 r.
 
§ 1.
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Pomoc żywnościowa, prowadzenie magazynu
9 700,00
2.
Gminne Centrum pomocy Rodzinie w Mosinie
Pomoc żywnościowa
9 700,00
3.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Wieczerza Wigilijna
5 000,00
RAZEM
24 400,00
 
§ 2.
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka
Organizacja i prowadzenie ognisk muzycznych (...)
8 000,00
2.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Wielkopolska- nasza kultura, nasza tradycja, nasze miejsce na ziemi
2 000,00
3.
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe
Organizacja X Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą
8 000,00
4.
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
Spacery po muzeum
1 500,00
5.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego
Kultura integruje
4 000,00
6.
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe
Mosińska Akademia Seniora 2016
7 500,00
7.
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe
Teatr Amatorski w Mosinie 2016
1 500,00
8.
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe
XI Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie
1 000,00
9.
Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii
Muzyka i śpiew chóralny, edukacja muzyczna młodzieży
8 000,00
10.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Piknik integracyjny
1 500,00
11.
Mosiński Klub Żeglarski
Cykl imprez promujących kulturę marynistyczną
5 000,00
12.
Stowarzyszenie
AMBITIO
Spotkania z teatrem i historią
1 000,00
RAZEM
49 000,00
 
 
§ 3.
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie AMBITIO
Poprzez wolontariat do kultury- propagowanie postaw społecznych wśród gimnazjalistów
3 300,00
 
§ 4.
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Warsztaty zimowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
1 500,00
2.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Zajęcia zimowe
1 320,00
3.
Stowarzyszenie AMBITIO
Aktywna zima 2016 na półkoloniach w Daszewicach
2 730,00
4.
Grupa Inicjatywna
Baranówko
Basen
450,00
5.
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA
Zimowisko UKS ORLIK MOSINA
2 500,00
6.
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska
Zajęcia rewalidacyjno- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
1 500,00
RAZEM
10 000,00
 
§ 5.
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Fundacja PBG BASCET JUNIOR
 
Całoroczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki PBG BASCET JUNIOR
2 500,00
2.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2016
4 000,00
3.
Polski Związek Wędkarski (Mosina Hobby)
Konkursy sportowo- wędkarskie dla dzieci i młodzieży
1 500,00
4.
Polski Związek Wędkarski (Mosina Hobby)
Konkursy sportowo- wędkarskie dla dzieci i młodzieży- II
2 000,00
5.
Akademia Judo 
 
VII Santa Claus- Puchar Burmistrza Mosiny
2 000,00
6.
Akademia Judo
Mistrzostwa Polski Młodzieży i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Judo
8 000,00
7.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki"
Rajd Turystyczno- Sportowy: Na Zmęczenie- Mosina 2016
8 000,00
8.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego
VIII Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina
1 600,00
9.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego
XVII edycja rajdu turystycznego: „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej"
2 200,00
10.
Stowarzyszenie AMBITIO
 
Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach
1 500,00
11.
Automobilklub Wielkopolski
 
Samochodowe Rajdy Turystyczne
5 000,00
12.
Polski Związek Wędkarski (Mosina Miasto)
Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych
1 500,00
13.
Polski Związek Wędkarski (Mosina Miasto)
Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2016
1 000,00
14.
INVICTUS BJJ
MOSINA
Ruchowy rozwój poprzez sporty walki
5 000,00
15.
Grupa Inicjatywna
Baranówko
Gibanie po kanale
1 200,00
RAZEM
47 000,00
 
 
§ 6.
Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach
Szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Mosina
2 000,00
 
 
§ 7.
W ogłoszonym konkursie ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa nie przyznano dotacji na realizację zadań publicznych w 2016 r.