logo
logo bip
Zarządzenie nr FB.00501.222.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 stycznia 2016 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2016 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz § 12 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r., Nr 25, poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1.Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2016 r.
 
2.Środki finansowe w wysokości 222 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2016.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.222.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 stycznia 2016 r.
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwota dotacji- wnioskowana
1.
Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka
Sekcja piłki siatkowej
24 000,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka
Sekcja tańca i aerobiku
9 000,00
3.
Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka
XIII Otwarty Turniej Wiosny- Formacji Tanecznych i Solistów
7 220,00
 
4.
Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina
Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina
5 000,00
5.
Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI
Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
4 000,00
6.
Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI
Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- rzut oszczepem
3 000,00
7.
Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI
Organizacja zajęć z piłki ręcznej i piłki koszykowej
3 000,00
8.
Klub Sportowy 1920 Mosina
 
Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej
85 000,00
9.
Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek
Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej
6 000,00
10.
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA
Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN
34 000,00
11.
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA
 
 
Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej
20 000,00
12.
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA
 
Realizacja szkolenia Karate i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego
5 000,00
13.
Mosiński Klub Żeglarski
 
Edukacja żeglarska i promocja żeglarstwa na terenie Gminy Mosina
4 000,00
14.
Wojskowy Klub Sportowy GRUNWALD
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej Teakwondo Olimpijskie
2 000,00
15.
Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT
MOSIŃSKIE GRAND PRIX
11 000,00
 
RAZEM
222 220,00