logo
logo bip
Zarządzenie Nr GG.00501.6.2017.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. ), a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Złącznik nr 1.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Rozalia Skrzypczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (10/01/2017 11:04:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/01/2017 21:50:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (10/01/2017 11:04:54)