logo
logo bip
Zarządzenie nr OSIR.00501.28.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 marca 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządzam, co następuję:

§ 1.

Ogłaszam termin składania wniosków od 10 marca do 31 marca 2017r.

§ 2.

Wnioski, o których mowa w §1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina.

§3.

Integralną częścią Zarządzenia jest Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (10/03/2017 13:53:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/03/2017 13:55:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/03/2017 13:55:33)