logo
logo bip
ZARZĄDZENIE NR 00501.47.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017
 
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.374,00 zł, tj. do kwoty 125.877.426,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.374,00 zł, tj. do kwoty 140.298.600,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 4.
 
Dokonuje się zmiany planu wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załączniki:

  
U z a s a d n i e n i e
 
1.     Dochody:
  • Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 250,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr FB-I.3111.91.2017.8. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania za II kwartał 2017 r.
  • Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 4.124,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. Nr FB-I.3111.82.2017.4
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 4.374,00 zł.
 
2.     Wydatki:
  • Dział 600 Transport i łączność - dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami 4300 i 4270.
  • Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale pozostała działalność pomiędzy paragrafami 4300 i 4430.
  • Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2509,00 zł - wydatki realizowane z dotacji przeznaczonej jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania za II kwartał 2017 r.
  • Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 4.124,00 zł - wydatki realizowane z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem."
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 4.374,00 zł.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Borowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/07/2017 09:45:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/07/2017 09:45:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/07/2017 09:45:57)