logo
logo bip
ZARZĄDZENIE Nr OP.00501.108.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2017 r.  
w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiskadyrektora Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinieprzez dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 5 ust. 7 pkt. 5, art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 14 grudnia - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) zarządzam, co następuje:
§ 1 1.Potwierdza się, że Dyrektor dotychczasowego Zespołu Szkół w Rogalinie Pani Anna Bąk będzie pełniła od dnia 1 września 2017 r. funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.
2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1 pełni tą funkcję do końca okresu, na jaki powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie - tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (24/08/2017 09:30:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/08/2017 13:34:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (24/08/2017 13:34:55)