logo
logo bip
 Zarządzenie nr FB.00501.30.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 marca 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane
w 2017 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948 i z 2017 r. poz. 60), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich,
3)     ochrony przeciwpożarowej.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.30.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 marca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948 i 60) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.
 
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 r.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
 
a)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
1 200,00 zł
b)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich na terenie Gminy Mosina oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami na terenie Polski. Powyższe zadania realizowane będą w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.,
20 000,00 zł
c)     ochrony przeciwpożarowej,
 
2 000,00 zł
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
5. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% wnioskowanej dotacji. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.
 
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
7. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.
 
8.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.
 
9. Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
10.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).
 
11. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.
 
13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 17 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.
 
16.  Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej:
tak
nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty.
Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:
 
 
1.
Oferta została złożona w terminie
 
 
2.
Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru
 
 
3.
Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy
 
 
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:
 
 
 
Kryteria oceny merytorycznej:
 
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert.
Kryteria merytoryczne obowiązujące w II etapie:
ilość punktów do przyznania
1.
Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu
0-4
2.
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
0-4
3.
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego , w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania
0-4
4.
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania w tym przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania
0-4
5.
Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji
0-4
6.
Planowany udział wkładu rzeczowego i osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia
0-4
7.
Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim
0-4
 
SUMA PUNKTÓW:
max. 28
  
17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2016 i 2017:
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2016 rok
2017
1.
pomoc społeczna
24 400,00 zł
24 000,00
2.
edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży
3 300,00 zł
2 780,00
4.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 000,00 zł
3 500,00
5.
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
30 000,00 zł
10 000,00
6.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
59 000,00 zł
58 820,00
7.
upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
269 220,00 zł
295 250,00