logo
logo bip

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.167.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie powołania komisji  do odbioru dokumentacji projektowej i robót.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 umowy Nr BZP.642.2018.AK/272.22.2018 zawartej w dniu 2.08.2018 r. w zakresie zaprojektowania i wybudowania zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję która dokona odbioru dokumentacji projektowej i robót, stanowiących przedmiot umowy Nr BZP.642.2018.AK/272.22.2018 zawartej w dniu 2.08.2018 r.,

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Pan Przemysława Mielocha – Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina,

2. Pana Wojciecha Górnego – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

3. Panią Michalinę Szeligę – Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

4. Pana Bartosza Dmochowskiego – Kierownika Zespołu Informatyków, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

5.  Panią Katarzynę Suchocką – Podinspektora ds. zarządzania projektami i funduszami zewnętrznymi,

6.  Pana Michała Dudziaka – Podinspektora ds. architektury zieleni miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

7.  Panią Dominikę Grząślewicz-Gabler – Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

8. Pana Mateusza Ratajczaka – Inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni w okresie realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

9. Pana Tomasza Andrzeja Malechę – Inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych w okresie realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

 1. Pana Patryka Andrzeja Wołujewicza – Inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy w okresie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Insfrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (21/11/2018 14:18:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/11/2018 14:23:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (21/11/2018 14:23:01)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (19/11/2018 12:18:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2018 13:22:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (19/11/2018 13:22:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (19/11/2018 12:16:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/11/2018 13:21:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (19/11/2018 13:21:34)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (08/11/2018 08:52:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:34:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:34:12)
ZARZĄDZENIE nr OP.0050.161.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina stanowiącego załącznik  nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1 Powołuje się komisję oceniającą prace dyplomowe złożone  do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,  w następującym składzie:
a)      Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca,
b)      dr inż. Grzegorz Górecki -  pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
c)       dr Bartłomiej Kołtus -  pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
d)      Małgorzata Kaptur oraz Dominik Michalak - radni Rady Miejskiej w Mosinie,
e)       Michalina Szeliga - kierownik referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa
f)       Joanna Nowaczyk - koordynator ds. obsługi mediów Urzędu Miejskiego w Mosinie  
§ 2 Na termin podsumowującego pracę posiedzenia komisji wyznacza się dzień 28 listopada 2018 r., godz. 16:00 Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.  
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (07/11/2018 14:31:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/11/2018 14:44:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (07/11/2018 14:31:47)
Zarządzenie Nr BZP.0050.157.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap VIII - roboty drogowe na ul. Cisowej"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (31/10/2018 11:41:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:33:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:33:47)

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.156.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kontrolującego

 

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.132.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu kontrolującego, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. W skład zespołu kontrolującego wchodzą:

1)      Dominika Grząślewicz-Gabler – Kierownik zespołu,

2)      Martyna Tonińska – Członek zespołu;

3)      Jarosław Dobicki - Członek zespołu;

4)      Włodzimierz Głuchy - Członek zespołu;

5)      Damian Pietruszewski - Członek zespołu;

6)      Rafał Filipowicz - Członek zespołu;

7)      Jakub Skibiński - Członek zespołu;

8)      Julia Myślicka - Członek zespołu;

9)      Michał Salamon - Członek zespołu;

10)  Grażyna Cichocka - Członek zespołu.”

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (26/10/2018 09:29:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:33:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:33:14)

 Zarządzenie Nr OŚ.00501.155.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

 § 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drewna, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1)      Dominikę Grząślewicz - Gabler,

2)      Martynę Tonińską.

 § 3

Spośród członków komisji powołuję Dominikę Grząślewicz - Gabler jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Martynę Tonińską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (26/10/2018 09:20:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:32:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:32:48)

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.154.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego zmienionym zarządzeniem
nr OŚ.00501.94.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego, zmienionym zarządzeniem nr OŚ.00501.120.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się minimalną jednostkową cenę sprzedaży drewna opałowego, pozyskiwanego z usuwania drzew z terenów zarządzanych przez Gminę Mosina w wysokości 36,23 zł brutto za m3 drewna”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (26/10/2018 09:16:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:31:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (08/11/2018 09:31:52)
Zarządzenie Nr BZP.0050.153.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Nadleśnej w miejscowości Krosno, gmina Mosina"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (24/10/2018 09:46:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (24/10/2018 12:01:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (24/10/2018 12:01:43)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 12:01:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 12:01:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 12:01:42)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:55:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:55:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:55:38)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:52:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:52:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:52:48)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:48:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:48:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:48:55)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:47:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:50:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (18/10/2018 11:50:24)
Zarządzenie nr OP.0050.150.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.18 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zasady postępowania konkursowego określa „Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3

Odrębnym Zarządzeniem zostanie powołana Komisja konkursowa do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia.

§4

Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na oficjalnej stronie internetowej Gminy Mosina: www.mosina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:
- Ogłoszenie doc pdf
- Regulamin konkursu doc pdf
- Oświadczenie doc pdf
- Formularz (osoby fizyczne) doc pdf
- Formularz (osoby prawne) doc pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Lubowicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (15/10/2018 14:03:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (15/10/2018 14:08:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/10/2018 14:12:37)
Zarządzenie Nr BZP.0050.146.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego z oprawami LED w miejscowości Radzewice, ulica Wiśniowa gm. Mosina"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:18:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:21:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:21:07)
Zarządzenie Nr BZP.0050.138.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina - etap I - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Pecnej (stacja Iłówiec) w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:16:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:20:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:20:45)
Zarządzenie Nr BZP.0050.137.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków. - NISKOEMISYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA - ETAP I"- BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W DRUŻYNIE gm. MOSINA w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:14:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:20:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:20:25)
Zarządzenie Nr BZP.0050.136.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - NISKOEMISYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA - ETAP I - BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W MOSINIE w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:10:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:20:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (12/10/2018 10:20:05)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (11/10/2018 14:38:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (12/10/2018 07:59:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (12/10/2018 07:59:28)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (11/10/2018 14:21:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (12/10/2018 07:58:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (12/10/2018 07:58:47)

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.145.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 października 2018 r.

 

W sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Rozdziału I pkt 8 Regulaminu udzielania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., oraz Uchwałą LXXI/842/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:

a)    Maja Kilian – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

b)   Aleksandra Lange – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

c)    Franciszek Niemczewski – uczeń kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;

d)   Agata Nowicka – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

e)   Mikołaj Nowicki – uczeń kl. III gimnazjum

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

f)    Julia Apolonia Strzelczyk – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;

g)    Aleksandra Szłapka – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;

h)   Tymoteusz Wincek – uczeń kl. III gimnazjum

Szkoły Podstawowej

im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.

 

§ 2

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

a)    Mikołaj Biedermann – uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;

b)   Oskar Piłat – uczeń kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                                                                         


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (02/10/2018 14:15:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (02/10/2018 14:52:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (02/10/2018 14:52:40)
Zarządzenie Nr MK.0050.143.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2018r.  

w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 756, poz. 1234 i poz. 1496) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;  
zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, lokal mieszkalny o powierzchni 22,72 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 3 m. 1a. 

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (25/09/2018 13:26:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/09/2018 17:18:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Wencel - Socha (25/09/2018 13:28:42)

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.142.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21.09.2018 r.
  w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów  klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowoych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., oraz Uchwałą LXXI/842/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1 Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu - przewodnicząca,
b) Michał Kleiber oraz Mieczysław Rożek  - członkowie reprezentujący Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
-  Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
-  Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Anna Bąk - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie,
-  Bogumiła Woroch - Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Usmiechu
w Daszewicach,
d) Roman Kolankiewicz -przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji.
§ 2 Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 25 września 2018 r., godz. 18.00. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2,
ul. Dworcowa 3.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (25/09/2018 07:34:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/09/2018 08:52:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (25/09/2018 08:52:59)
Zarządzenie Nr MK.0050.141.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 września 2018r. 

w sprawie likwidacji lokali socjalnych  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 756, poz. 1234 i poz. 1496) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;  
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
1. Z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina wyłączone zostają lokale socjalne:
1)      lokal o powierzchni 55,67 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Sowinieckiej 6C m. 5,
2)      lokal o powierzchni 43,14 m2 mieszczący się w Krośnie przy ul. Głównej 25A m.
2. Lokale wymienione w ust. 1 wyznacza się na lokale mieszkalne.  

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem 30 września 2018 r.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (25/09/2018 13:22:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/09/2018 17:18:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Wencel - Socha (25/09/2018 13:28:07)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (20/09/2018 09:38:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (20/09/2018 09:38:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (20/09/2018 09:38:26)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (12/09/2018 09:11:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (12/09/2018 09:54:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (12/09/2018 09:54:15)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (12/09/2018 09:08:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (12/09/2018 09:53:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (12/09/2018 09:53:40)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (12/09/2018 09:06:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (12/09/2018 09:53:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (12/09/2018 09:53:16)
Zarządzenie nr GG.0050.124.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy - Dymaczewo Nowe, Pecna, Radzewice

Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rozalia Skrzypczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (07/09/2018 13:31:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (07/09/2018 16:29:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (07/09/2018 16:29:27)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (30/08/2018 12:35:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (30/08/2018 12:35:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (30/08/2018 12:35:30)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (27/08/2018 10:14:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (27/08/2018 10:15:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (27/08/2018 10:15:29)

 Zarządzenie Nr  OŚ.00501.121.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drewna, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,

Zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

 1. Dominikę Grząślewicz-Gabler,
 2. Martynę Tonińską.

§ 3

 

Spośród członków komisji powołuję Dominikę Grząślewicz-Gabler jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Martynę Tonińską jako sekretarza komisji.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (07/08/2018 14:49:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (07/08/2018 15:04:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (07/08/2018 15:04:06)

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.120.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego zmienionego Zarządzeniem Nr OŚ.00501.94.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lipca 2018 r. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się minimalną jednostkową cenę sprzedaży drewna opałowego, pozyskiwanego z usuwania drzew z terenów zarządzanych przez Gminę Mosina w wysokości 48,30 zł brutto za m3 drewna”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (07/08/2018 14:47:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (07/08/2018 15:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (07/08/2018 15:03:00)
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.119.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 sierpnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie.

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 i 1000, 1349 i 1432) oraz art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996, 1000 i 1290) zarządzam co następuje:

§1.
Zatwierdza się wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie,  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.119.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie:
Do konkursu, który odbył się w dniu 3 sierpnia 2018 r. ofertę złożyły dwie osoby.
Do konkursu przystąpiły dwie osoby. Analiza dokumentów złożonych przez kandydatów wykazała, że spełnili oni wymagania formalne i w wyniku uchwał podjętych przez komisję konkursową, do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie przystąpiły dwie osoby.
Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie Pani Karinie Rzepeckiej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (07/08/2018 11:31:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/08/2018 11:40:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (07/08/2018 11:40:13)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (02/08/2018 11:20:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (02/08/2018 11:21:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (02/08/2018 11:21:47)

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.116.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 sierpnia 2018 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994  i 1000), art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996, 1000 i 1290) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1587) zarządza się, co następuje:  
§ 1
 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie w następującym składzie:
1)    Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2)    Przemysław Mieloch - przedstawiciel organu prowadzącego;
3)    Małgorzata Kaptur - przedstawiciel organu prowadzącego;
4)    Marlena Chmielewska - przedstawiciel rezerwowy organu prowadzącego;
5)    Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6)    Elżbieta Buczkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7)    Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
8)    Elżbieta Zarzycka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9)    Marcin Jakubowski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
10)  Dorota Budzyńska, Dorota Snuszka - przedstawiciele rezerwowi Rady Pedagogicznej;
11)  Bartosz Chudziński - przedstawiciel Rady Rodziców;
12)  Anna Baraniak - przedstawiciel Rady Rodziców;
13)  Ewa Jerzewicz - przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców;  
 1. Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, pok. 13,  ul. Dworcowa 3 w Mosinie.
 2. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 3 sierpnia  2018, godz. 9:00.
  § 2  
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (02/08/2018 07:16:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/08/2018 07:23:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/08/2018 07:23:41)
Zarządzenie Nr BG 0050.115.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2018r.
 
w sprawie: powołania Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 
 
§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołuję Panią Dorotę Strzelecką  na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie.
§ 2. Powołanie następuję na czas określony od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2023 r.
§ 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Galerii Sztuki w Mosinie na czas określony.
§ 4. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona odrębnie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/08/2018 10:29:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/08/2018 10:29:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/08/2018 10:29:33)
Zarządzenie Nr BG 0050.114.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2018 r.  
w sprawie: powołania Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołuję Panią Karolinę Talarczyk - Wieczorek na stanowisko Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

§ 2.
Powołanie następuję na czas określony od dnia 1 sierpnia 2018r. do 31 lipca 2023r.  

§ 3.
Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Mosińskiej Bibliotece Publicznej na czas określony.

§ 4
Wysokość wynagrodzenia zostanie określona odrębnie.  

§ 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (02/08/2018 07:27:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/08/2018 07:27:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/08/2018 07:27:15)
Zarządzenie nr MK.0050.113.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 lipca 2018r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 121 i 650) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:  
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (31/07/2018 14:56:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (31/07/2018 15:08:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Wencel - Socha (31/07/2018 15:02:21)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (20/07/2018 12:51:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (20/07/2018 12:53:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (20/07/2018 12:53:20)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (30/07/2018 13:06:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (30/07/2018 13:06:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (30/07/2018 13:06:58)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (13/07/2018 14:25:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: (16/07/2018 00:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/07/2018 00:40:23)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (13/07/2018 14:23:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (16/07/2018 00:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/07/2018 00:39:48)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (13/07/2018 14:18:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: (16/07/2018 00:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/07/2018 00:38:54)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Baraniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (18/07/2018 13:34:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (18/07/2018 13:34:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (18/07/2018 13:34:51)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (10/07/2018 13:27:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (10/07/2018 13:27:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (10/07/2018 13:27:52)
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.98.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 lipca 2018 r.    
w sprawie odwołania Pani Grażyny Bartkowiak ze stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie  

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 ) oraz art. 29 pkt 2 i art. 66 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996) w związku ze złożonym przez Panią Grażynę Bartkowiak wnioskiem z dnia 28 czerwca 2018 r. postanawiam:

§ 1 Odwołać Panią Grażynę Bartkowiak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
w Krośnie z dniem 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.            
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (06/07/2018 14:08:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/07/2018 14:42:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/07/2018 14:42:02)
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.97.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Krośnie, ul. Główna 43, 62-050 Krosno.  
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.  
§ 3.  
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
 § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.         

Załącznik do zarządzenia Nr .00501.97.2018.ABK
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca2018 r.   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

§ 1   Burmistrz Gminy Mosina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie, ul Główna 43, 62-050 Krosno.  
§ 2   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)         jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:
a)         posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b)         ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c)         posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d)        uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
-        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
-        pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
-        w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e)         spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f)         ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
g)        nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
h)         nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)          nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
j)         nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.),
k)         w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018, poz. 931);
2)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  
§ 3   1.         Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)         uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Krośnie;
2)         życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo:
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)         oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018, poz. 931) - w przypadku cudzoziemca,
7)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)         oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017, poz. 2186 z późn. zm.)  - w przypadku kandydata  urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 12)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 14)       oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15)       oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000) w celach prowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
2.         Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 11 i 12.  
§ 4   1.         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, w terminie do 30 lipca 2018 r.
2.         Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Mosina.
3.         O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowanie konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (06/07/2018 14:01:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/07/2018 14:41:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/07/2018 14:41:34)

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.95.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drewna, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,

 

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1)      Dominikę Grząślewicz - Gabler,

2)      Martynę Tonińską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Dominikę Grząślewicz - Gabler jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Martynę Tonińską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (05/07/2018 11:20:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/07/2018 09:22:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krystyna Panek (05/07/2018 11:20:21)

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.94.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 lipca 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się minimalną jednostkową cenę sprzedaży drewna opałowego, pozyskiwanego z usuwania drzew z terenów zarządzanych przez Gminę Mosina w wysokości 64,40 zł brutto za m3 drewna:.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (05/07/2018 11:14:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/07/2018 09:22:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krystyna Panek (05/07/2018 11:14:43)

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.93.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 04.07.2018 r.
    w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.    
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000 ), art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm)  oraz § 10 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)  zarządza się, co następuje: 
§ 1
Powołuje się Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli. Składy poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych oraz terminy ich  posiedzeń, określone zostały w załączniku nr 1 do zarządzenia.  
§ 2  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu. 
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP. OP.00501.93.2018 z dnia 04 lipca 2018 r.

I. Komisje powołane na dzień 9 lipca 2018 r. Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
 1. godz. 8.00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Olgę Kiepas - Graclik- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Anna Bąk
Ekspert MEN: Wanda Rachut
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek  
 1. godz. 9:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Anete Brylewską  - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie.
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Zuzanna Tylska
Ekspert MEN: Wanda Rachut
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak  
 1. godz. 10:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Natalię Piotrowską - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek , (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek
Ekspert MEN: Wanda Rachut
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność": Izabela Potocka  
 1. godz. 11:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Justynę Roszak - Patela nauczyciela religii w Zespole Szkół w Krośnie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek 
 1. godz. 13:00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Magdalenę Pytel - Kania - pedagoga w Szkole Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Bogumiła Woroch
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek  
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak  
 1. godz. 14:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Annę Ciążkowską - pedagoga w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Ewa Agnieszka Szymańska
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak  

II. Komisje powołane na dzień 10 lipca 2018 r.  Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
 1. godz. 8:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Magdalenę Jankowską nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Katarzyna Skrzypczak
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk 
 1. godz. 9:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Dorotę Czerwik nauczyciela wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Katarzyna Skrzypczak
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska 
 1. godz. 11:00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Elżbietę Koralewską nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Anna Bąk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk 
 1. godz. 12:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Anne Walkowiak - Taciak nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Bogumiła Woroch
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk 
 1. godz. 13:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią Magdalenę Latos nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska 
 1. 14:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Dorotę Konik nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Monika Szufnarowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (04/07/2018 13:43:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/07/2018 14:33:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/07/2018 14:33:51)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (26/06/2018 14:26:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (26/06/2018 14:30:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (26/06/2018 14:30:58)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (26/06/2018 14:22:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (26/06/2018 14:30:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (26/06/2018 14:30:34)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Piosik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (11/07/2018 12:06:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (12/07/2018 14:28:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (12/07/2018 14:28:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (27/06/2018 08:56:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/06/2018 12:01:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (27/06/2018 12:01:39)
ZARZĄDZENIE nr MK.0050.86.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 czerwca 2018 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wykazanych w Załączniku do zarządzenia.  

§ 2.
Traci moc Zarządzenie nr MK.00501.83.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

§ 3.
Wykonanie powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (25/06/2018 16:21:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/06/2018 20:16:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/06/2018 20:16:27)
Zarządzenie Nr BG.0050.85.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2018 r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
Na podstawie § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061) oraz art. 268 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i poz. 650) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Upoważniam następujących pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji, o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej oraz o informowaniu go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:
1)     Danutę Nowak,
2)     Monikę Lulka-Wierzbińską,
3)     Joannę Ogrodowską,
4)     Katarzynę Michałowską,
5)     Michalinę Dymalską,
6)     Julitę Ferbińską,
7)     Magdalenę Woźną.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 22:12:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 22:12:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 22:12:10)
Zarządzenie Nr BG.0050.84.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2018 r.
 
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
Na podstawie § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - Panią Lidię Skupin-Wójtowską do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej oraz o informowaniu go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 22:14:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 22:14:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 22:14:17)
Zarządzenie nr 00501.83.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na 2018 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Borowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (03/07/2018 11:19:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/07/2018 11:30:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/07/2018 11:32:10)
Zarządzenie Nr BG 0050.82.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  6 czerwca  2018 r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Strażnika Straży Miejskiej w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak -Kowalska   - Przewodnicząca  Komisji;
2.    Jarosław Dobicki   -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca 2018r.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/06/2018 19:51:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/06/2018 19:51:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/06/2018 19:51:16)

Zarządzenie nr OŚ.0050.81.2018

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu w osobie Pani Emilii Kurkiewicz – pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (11/06/2018 14:08:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (11/06/2018 15:08:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (11/06/2018 15:08:16)

Zarządzenie nr OŚ.0050.80.2018

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 czerwca 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu w osobie Pani Dominiki Grząślewicz-Gabler – pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 2.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (11/06/2018 14:06:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (11/06/2018 15:07:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (11/06/2018 15:07:45)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (30/05/2018 12:08:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (30/05/2018 12:22:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (30/05/2018 12:22:38)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (06/06/2018 14:51:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (06/06/2018 14:51:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (06/06/2018 14:51:57)
Zarządzenie Nr BG 0050.77.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 maja 2018r.
 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875  z późn.zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862 z późn.zm) oraz § 3 i § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Galeria Sztuki w Mosinie.
§ 2
 1. Warunki przystąpienia do konkursu, w tym formalne kryteria wyboru kandydatów
  na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie, termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego oraz wymagania jakie muszą spełnić kandydaci na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości poprzez jego publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie
  oraz w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.
 3. Ogłoszenie o konkursie podaje się  do wiadomości pracownikom Galerii Sztuki w Mosinie w sposób przyjęty w tej instytucji.
 4. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3
 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego, o którym mowa w § 1 zarządzenia powołuje się komisję konkursową w składzie:
1)    Przemysław Mieloch  - Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - Przewodniczący Komisji Konkursowej
2)    Elżbieta Napierała Kęsy  - Radca prawny;
3)    Anna Balcerek Kałek  - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu;
4)    Marlena Chmielewska  -  Z- ca Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu;
5)    Julia Olejniczak-Kowalska  -  Sekretarz Gminy.
2. Szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej oraz zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 19:21:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 19:32:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 20:01:55)
  Zarządzenie nr OP.00501.76.2018.
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 29 maja 2018 r.  w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz  § 3 i § 10 Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1.      Przyznaje się  stypendia sportowe w wysokości 250,00 zł miesięcznie w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. dla zawodników:  
Gniewomir Wiśniewski - brazylijskie ju jitsu,
Sara Żelchowska - szermierka,
Wojciech Fajfer - mini żużel,
Jacek Fajfer - mini żużel,
Kacper Skrobiszewski - karate shotokan,
Krzysztof Sajna - karate,
Dominik Klemczak - karate,
Zuzanna Klemczak - karate,
Sara Gronek - kajakarstwo,
Tatiana Tomczak - taekwondo olimpijskie.  
2.      Przyznaje się  następujące nagrody sportowe dla zawodników:  
a)      I Nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,- zł dla Kacpra Kubiaka - judo,
b)      II Nagrodę pieniężną w wysokości 1 500,- zł dla Alberta Warzochy - pływanie,
c)      III Nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,- zł dla Sławomira Witczaka - kajakarstwo. 
3.      Przyznaje się  wyróżnienia dla zawodników:  
Łukasz Przybylski - biegi górskie długodystansowe,
Zuzanna Barłożyk - taniec współczesny, jazz,
Wiktoria Michalska - taniec współczesny, jazz,
Joanna Wojciechowska - kolarstwo górskie.
 §  2. 1.      Przyznaje się nagrodę pieniężną dla pana Maksymiliana Wiśniewskiego, trenera wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej w wysokości 1 000,00 zł.
2.      Przyznaje się  następujące  wyróżnienia w formie statuetki i dyplomu dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:
a)      Agata Ryll,
b)      Magdalena Grajcar,
c)      Marcin Idkowiak,
d)     Łukasz Idkowiak.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (29/05/2018 15:15:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 22:29:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (29/05/2018 15:17:03)
Zarządzenie Nr BG 0050.75. 2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 maja 2018r.
 
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art.16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U z 2017r. poz.862 t.j.)  zarządzam co następuje:
 
§ 1
Z dniem 1 czerwca 2018r., powierza się Pani Dorocie Strzeleckiej pełnienie obowiązków Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie, do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  nie dłużej niż do 30 września 2018r.
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 23:02:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 23:02:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 23:02:49)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (30/05/2018 12:06:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (30/05/2018 12:20:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (30/05/2018 12:20:20)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (30/05/2018 12:03:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (30/05/2018 12:19:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (30/05/2018 12:19:50)
Zarządzenie Nr BG 0050.72.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 maja 2018r.
 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875  z późn.zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862 z późn.zm) oraz § 3 i § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mosińska Biblioteka Publiczna.
§ 2
 1. Warunki przystąpienia do konkursu, w tym formalne kryteria wyborów kandydatów
  na stanowisko Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej, termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego oraz wymagania jakie muszą spełnić kandydaci na stanowisko Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości poprzez jego publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie
  oraz w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.
 3. Ogłoszenie o konkursie podaje się  do wiadomości pracownikom Mosińskiej Biblioteki Publicznej w sposób przyjęty w tej instytucji.
 4. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3
 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego, o którym mowa w § 1 zarządzenia powołuje się komisję konkursową w składzie:
1.    Przemysław Mieloch  - Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - Przewodniczący Komisji Konkursowej;
2.    Elżbieta Napierała Kęsy  - Radca prawny;
3.    Krystyna Przynoga - Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej;
4.    Anna Balcerek - Kałek  - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu;
5.    Marlena Chmielewska -  Z- ca Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu;
6.    Julia Olejniczak-Kowalska  -  Sekretarz Gminy.
2. Szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej oraz zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 22:26:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 22:26:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/05/2018 22:26:37)
Zarządzenie Nr BG 0050.71.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 maja 2018r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak -Kowalska   - Przewodnicząca  Komisji;
2.    Maria Borowiak   -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Chełminiak  - Członek Komisji;
4.    Justyna Kaczmarczyk - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 4 czerwca 2018r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 21:55:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 21:55:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 21:55:03)
Zarządzenie Nr BG 0050.70.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 maja 2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak -Kowalska   - Przewodnicząca  Komisji;
2.    Dominika Grząślewicz - Gabler    -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca 2018r.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/06/2018 19:09:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/06/2018 19:09:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/06/2018 19:09:10)
Zarządzenie nr MK.0050.69.2018.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 maja 2018r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 121 i 650) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (24/05/2018 11:19:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (24/05/2018 13:17:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (24/05/2018 13:17:30)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (17/05/2018 10:35:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (17/05/2018 10:36:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/05/2018 10:36:02)
Zarządzenie Nr MK.0050.67.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 maja 2018r.
w sprawie lokalu tymczasowego 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 121 i 650),na podstawie art. 25a  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 610, z 2017r. poz. 1442 i poz. 1529, z 2018r. poz. 374 i poz. 756) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina; 

zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Lokal o powierzchni 63,25 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 11, wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina przestaje pełnić funkcję pomieszczenia tymczasowego.  
§ 2.
Traci moc Zarządzenie nr GG/00501.157.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń tymczasowych.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (26/06/2018 10:46:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 21:55:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 21:55:33)
Zarządzenie nr MK.0050.66.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 maja 2018r.  
 sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 2232 oraz z 2018r. poz. 130), na podstawie art. 13b ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2222 i z 2018r. poz. 12, 138, 159 i 317) oraz na podstawie § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Uchwały nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania  

zarządzam, co następuje:  
§ 1.
W związku z organizacją obchodów „Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej":
1. W dniu 25 maja 2018 roku (piątek) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie na parkingu głównym na Placu 20 Października.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (17/05/2018 12:54:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/05/2018 23:51:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Wencel - Socha (17/05/2018 12:56:50)
Zarządzenie Nr MK.0050.65.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 maja 2018r. 
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina
    
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 121 i 650) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art.25 ust1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130)
zarządzam, co następuje
:

§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:
 1. Piotr Sternal- przewodniczący
 2. Joanna Pawlicka - członek
 3. Agata Wencel - Socha- członek
§ 2.
Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w ogłoszeniach o przetargach.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  

§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (15/05/2018 13:13:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/05/2018 23:50:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Wencel - Socha (15/05/2018 13:15:37)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (16/05/2018 11:31:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/05/2018 12:04:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (16/05/2018 12:04:43)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (26/06/2018 09:32:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (26/06/2018 09:32:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (26/06/2018 09:32:56)

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.62.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i z 2018 r. poz. 130 ), art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949,2203 i z 2018 r.poz. 650)  oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1587) zarządza się, co następuje:  
§ 1
 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach w następującym składzie:
1)    Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2)    Przemysław Mieloch - przedstawiciel organu prowadzącego;
3)    Małgorzata Kaptur - przedstawiciel organu prowadzącego;
4)    Lidia Baraniak- przedstawiciel rezerwowy organu prowadzącego;
5)    Agata Elbanowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6)    Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7)    Brygida Wieczorek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
8)    Justyna Strzelczyk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9)    Aleksandra Antos - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
10) Joanna Barełkowska - przedstawiciel rezerwowy Rady Pedagogicznej;
11) Adam Monikowski - przedstawiciel Rady Rodziców;
12) Magdalena Mikulska - przedstawiciel Rady Rodziców;
13)
Katarzyna Biedermann - przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców;
14) Regina Burkiciak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.  
 1. Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3 w Mosinie.
 2. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 21 maja 2018, godz. 8:30.
§ 2   Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (14/05/2018 15:58:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/05/2018 07:51:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (14/05/2018 16:03:16)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (26/06/2018 11:34:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (26/06/2018 14:29:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (26/06/2018 14:29:40)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (26/06/2018 09:34:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (26/06/2018 09:34:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (26/06/2018 09:34:49)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (26/06/2018 09:36:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (26/06/2018 09:36:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (26/06/2018 09:36:36)
Zarządzenie nr 00501.57.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Borowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (26/06/2018 12:54:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (26/06/2018 13:04:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (26/06/2018 13:04:48)
Zarządzenie Nr BG 0050.55.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 kwietnia 2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Strażnika Straży Miejskiej  w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak -Kowalska   - Przewodnicząca  Komisji;
2.    Jarosław Dobicki   -  Członek Komisji;
3.    Elżbieta Napierała - Kęsy - Członek Komisji;
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 31 maja 2018r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/05/2018 21:23:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/05/2018 21:23:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/05/2018 21:23:44)
Zarządzenie Nr BG 0050.54. 2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 kwietnia  2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds.księgowości podatkowej w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak -Kowalska   - Przewodnicząca  Komisji;
2.    Maria Borowiak   -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Chełminiak  - Członek Komisji;
4.    Justyna Kaczmarczyk - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (22/04/2018 13:28:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/04/2018 13:28:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (22/04/2018 13:28:34)
Zarządzenie Nr BG 0050.53. 2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 kwietnia  2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej  w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak -Kowalska   - Przewodnicząca  Komisji;
2.    Bartosz Dmochowski   -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 kwietnia 2018r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/04/2018 20:58:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/04/2018 20:58:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/04/2018 20:58:46)
Zarządzenie Nr BG.0050.51.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 kwietnia 2018r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 19:54:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 19:54:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 19:54:38)
Zarządzenie nr MK.0050.50.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w sprawie ogłoszenia przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 i z 2018r. poz. 130) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 10 lat nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem, usytuowaną w Dymaczewie Starym przy ul. Szkolnej 4 stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu do dnia 14 maja 2018 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Ogłasza się przetarg ustny, nieograniczony na najem nieruchomości wskazanej w § 1 oraz wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 4.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega wywieszeniu do dnia 14 maja 2018 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o ogłoszeniu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś          


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr MK.0050.50.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 kwietnia 2018 r.  

WYKAZ  
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r., poz. 121), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie Gminy Mosina.  
Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem, usytuowana w Dymaczewie Starym przy ul. Szkolnej 4.  
Nr działki, nr księgi wieczystej Działka nr ewid. 143, obręb Dymaczewo Stare; księga wieczysta nr PO1M/00030281/3.
Powierzchnia wydzierżawianej nieruchomości Nieruchomość gruntowa - 2323 m2. Budynek oświatowy o pow. użytkowej 205,86 m2 oraz powierzchni zabudowy -  214,94 m2.  
Opis Budynek składa się z dwóch brył połączonych w jedną całość. Budynek główny wybudowany na początku XX wieku. Murowany z cegły pełnej, parterowy, z poddaszem użytkowym, dwuspadowy dach kryty dachówką. Dobudowa w kształcie dwóch prostokątów parterowa z dachem płaskim pokrytym papą. Stan budynku podczas ostatniej okresowej kontroli został oceniony jako dobry. Nieruchomość gruntowa zagospodarowana jako plac zabawa i plac rekreacyjny.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności oświatowej.
Okres trwania umowy 10 lat.
Stawka wywoławcza czynszu najmu netto + 23% Vat 2.066,06 złotych netto / 2.541,26 złotych brutto - czynsz obejmuje wyłącznie najem nieruchomości gruntowej oraz budynku.
Termin wnoszenia opłat za najem Czynsz płatny miesięcznie z góry, do 10-tego każdego miesiąca, za który jest należny.  
Zasady aktualizacji opłat Czynsz najmu będzie corocznie powiększony o kwotę ustaloną na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o obowiązywać będzie od 01 stycznia. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w styczniu 2019 roku.    
Inne opłaty Najemca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podmiotem dostarczającym energię elektryczną oraz podmiotem dostarczającym wodę. Najemca zobowiązany będzie pokrywać pozostałe koszty eksploatacyjne (ogrzewanie CO (olej opałowy), wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych). Najemca w związku z umową najmu będzie podatnikiem podatku od nieruchomości.
Najemca na własny koszt może dokonywać remontów i ulepszeń w budynku, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów oraz rozliczania ich w czynszu.   Inne
Nieruchomość  można  oglądać w terminie 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00. Wszelkich bliższych informacji udziela Referat Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego w Mosinie, pok. 121, tel. 61 8 109 527.                                                                    

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr MK.0050.50.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 kwietnia 2018 r.  
 
OGŁOSZENIE  
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie plac 20 Października 1, dnia 15 maja 2018 r. o godz. 12.00, sala nr 110 (I piętro).
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wysokości 508,00 zł (20% ceny czynszu wywoławczego za nieruchomość) do dnia 11 maja 2018r.(ze wskazaniem w tytule przelewu daty przetargu, której wpłata wadium dotyczy) na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie 39 9048 0007 2007 0000 0215 0022 w GBS Mosina (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).
3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
5. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie  komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych - okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.
6. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na najem wyżej wymienionej nieruchomości.
7. Burmistrz Gminy Mosina może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.
8. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminy Mosina.
9. Nieruchomości najmowane są na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, a ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem najemcy.
10. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 121, tel. 61 8109 527 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl → mienie gminne → najem mienia gminnego.
   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel - Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (13/04/2018 12:37:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (13/04/2018 13:43:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (13/04/2018 13:43:51)
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.49.2018.ABK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 kwietnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.  2232 oraz z 2018 r., poz. 130 ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2,ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949,2203) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, ulica Szkolna 16.  
§ 2.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.  
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.  

Załącznik do zarządzenia Nr .0050.49.2018.ABK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  
§ 1   Burmistrz Gminy Mosina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,
ul. Szkolna 16.  
§ 2   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)  jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
-w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.),
k) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm. oraz z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
§ 3   1.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,albo:
-stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-imię (imiona) i nazwisko,
-datę i miejsce urodzenia,
-obywatelstwo,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm.) -w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata  urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2.Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 11 i 12.  
§ 4   1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Mosina.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowanie konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (06/04/2018 14:19:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/04/2018 16:50:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (06/04/2018 14:24:26)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (19/04/2018 11:49:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (19/04/2018 11:49:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (19/04/2018 11:49:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (09/04/2018 12:54:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (09/04/2018 12:54:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (09/04/2018 12:54:16)
Zarządzenie nr 00501.46.2018 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 marca 2018 r.
 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2018

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Borowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (26/06/2018 12:48:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (26/06/2018 13:03:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (26/06/2018 13:04:19)
Zarządzenie Nr BG.0050.45.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 20:02:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 20:02:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 20:02:36)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (28/03/2018 15:02:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/03/2018 08:18:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Sobkowiak (28/03/2018 15:02:43)
Zarządzenie  nr FB.0050.43.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 marca 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.[2]) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 
1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)   wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich,
2)   upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki.  
2. Środki finansowe w wysokości 34 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2018 r. § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                              

Załącznik
do Zarządzenia
nr FB.0050.43.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina


§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wakacje z Wiestinem 1 300,00
2 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Obóz śladami Głazu Zamoyskiego 1 300,00
3 Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wakacyjne zajęcia 4 200,00
4 Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Piknik nad jeziorem 700,00
5 Stowarzyszenie AMBITIO Ciekawe miejsca w Wielkopolsce   1 300,00
6 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Wakacje z UKS Orlik Mosina 2018 1 200,00
7 Mosiński Klub Żeglarski Obóz pod namiotami w Łukęcinie   4 000,00
8 Stowarzyszenie Sami Swoi   Sami Swoi- Rodzinne lato 4 000,00
9 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska" Wyjazd na obóz sportowo- rekreacyjny 2 000,00
10 Grupa Inicjatywna Baranówko Przystań Wyobraźni   1 000,00
11 Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Aktywni historycznie 3 500,00
12 Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Aktywny wypoczynek w Pobierowie 2 500,00
RAZEM 27 000,00
 
 § 2.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu 1 000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA IV Gminny Turniej Przedszkoli w Piłkę nożną 1 000,00
3. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Działalność sekcji szachowej 3 500,00
4. Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Unihokej 2 000,00
RAZEM 7 500,00
     

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130, [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (26/03/2018 16:44:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/03/2018 16:58:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (26/03/2018 16:44:34)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (26/03/2018 14:03:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/03/2018 08:57:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (27/03/2018 08:57:07)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (26/03/2018 13:58:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/03/2018 08:56:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (27/03/2018 08:56:42)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (26/03/2018 13:54:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/03/2018 08:56:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (27/03/2018 08:56:14)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (23/03/2018 11:06:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (23/03/2018 11:06:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (23/03/2018 11:06:37)
Zarządzenie Nr OŚ.0050.38.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/03/2018 08:35:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/03/2018 08:48:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/03/2018 08:35:38)
Zarządzenie nr GG.0050.37.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 t.j.) oraz art. 77 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonać z urzędu aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Gminy Mosina.

§ 2.

Aktualizacja opłat rocznych, o której mowa w §1 przeprowadzona będzie na podstawie wartości nieruchomości gruntowych określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rozalia Skrzypczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (19/03/2018 12:04:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/03/2018 08:55:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (27/03/2018 08:55:34)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (09/03/2018 11:05:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (09/03/2018 11:05:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (09/03/2018 11:05:21)
Zarządzenie nr OSIR.0050.35.2018.WD
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządzam, co następuję: 

§ 1. 

Ogłaszam termin składania wniosków od 12 marca do 31 marca 2018 r. 

§ 2. 

Wnioski, o których mowa w §1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina.  

§ 3.

Integralną częścią Zarządzenia jest Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                      

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232, oraz z 2018 r., poz. 130.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Waldemar Demuth
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (08/03/2018 12:12:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (08/03/2018 14:40:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/03/2018 23:46:26)
Zarządzenie nr GG.0050.34.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rozalia Skrzypczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (08/03/2018 13:46:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/03/2018 23:45:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/03/2018 23:46:00)

Zarządzenie Nr OŚ.0050.33.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., po. 130) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drewna, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,

 zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:


1)      Dominikę Grząślewicz - Gabler,
2)      Martynę Tonińską.
 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Dominikę Grząślewicz - Gabler jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Martynę Tonińską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (06/03/2018 14:03:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (06/03/2018 14:09:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (06/03/2018 14:09:37)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (02/03/2018 11:35:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (02/03/2018 11:35:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (02/03/2018 11:35:47)
Zarządzenie nr MK.0050.31.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Mosina wykorzystywane na cele posadowienia bankomatu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Ustala się wysokość miesięcznej stawki netto za najem nieruchomości wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego Gminy Mosina wykorzystywanych na cele posadowienia bankomatu na kwotę 400,00 zł miesięcznie netto od jednego bankomatu.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (26/02/2018 12:10:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/03/2018 11:42:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Wencel - Socha (26/02/2018 12:25:18)
 Zarządzenie nr FB.00501.30.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 lutego 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu:
 1. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich,
 2. upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 § 2  

 Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy RyśZałącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.30.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 13 lutego 2018 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2018 r.  

1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w 2018 r.   2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:  
1)        wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich zadania realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.,   27 000,00 zł
2)      upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki zadania realizowane od 13 marca do 31 grudnia 2018 r.   7 500,00 zł
 2. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert  w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.  
3.  Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  
4.    W przypadku imprez sportowych z zakresu piłki nożnej, imprez biegowych i rowerowych organizowanych na terenie Gminy Mosina, minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi minimum 25 % , natomiast opłata startowa wnoszona przez uczestnika nie może być wyższa niż 70,00 zł i przeznaczona jest w całości na realizowane zadanie.  
5.    W przypadku zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej organizowanych na terenie Gminy Mosina minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi 100 osób. Opłata pobierana od uczestnika zadania w formie składki członkowskiej lub opłaty za udział w zajęciach nie może być wyższa niż 60,00 zł miesięcznie.  
6.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu finansowego nie może być wtedy niższa niż 15% wnioskowanej dotacji a wkładu niefinansowego nie może stanowić mniej niż 5% wnioskowanej dotacji. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.    
7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  
8. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów
w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  
9. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  
10. Organizacje składające oferty: - wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  
11.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).  
12.    Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność
z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
13. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  
14. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 15 lutego do 9 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  
16. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi
w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
17.    Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
   18. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2017 i 2018:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2017 rok 2018 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 zł 26 000,00 zł
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 800,00 zł 4 000,00 zł
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500,00 zł 7 000,00
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 30 000,00 zł 13 000,00 zł
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 58 820,00 zł 76 500,00 zł
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 295 250,00 zł 312 500,00 zł
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, 573 oraz 1909.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (14/02/2018 13:26:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/02/2018 13:32:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/02/2018 13:32:51)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rozalia Skrzypczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (09/02/2018 13:33:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/02/2018 20:42:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (09/02/2018 13:33:48)
Zarządzenie nr MK.0050.27.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 lutego 2018r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Załącznik:


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (14/02/2018 13:55:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/02/2018 23:04:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Wencel - Socha (14/02/2018 14:05:39)
Zarządzenie Nr BG 0050.26.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lutego 2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z.późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z.późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze urzędnicze  Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Jerzy Ryś  - Przewodniczący Komisji;
2.    Zygmunt Kmiecik  -  Członek Komisji
3.    Krzysztof Kaczmarek  - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak- Kowalska  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 28 lutego 2018r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/02/2018 15:03:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/02/2018 15:03:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/02/2018 15:03:43)
Zarządzenie Nr BG 0050.25.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lutego 2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z.późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z.późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego  w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Przewodnicząca Komisji;
2.    Joanna Pawlicka    -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 9 marca 2018r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 20:06:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 20:06:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 20:06:52)
Zarządzenie Nr BG 0050.24.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lutego 2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/02/2018 21:49:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/02/2018 21:49:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/02/2018 21:49:48)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (05/02/2018 16:56:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (06/02/2018 09:41:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (06/02/2018 09:41:44)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (05/02/2018 16:55:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (06/02/2018 09:40:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (06/02/2018 09:40:34)
Zarządzenie NR BG.0050.21. 2018
Burmistrz Gminy Mosina
z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie: zmiany sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników
na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.
 
Na podstawie art. 28ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
W Zarządzeniu NR OR 0151/444/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych wprowadza się następujące zmiany w § 4:
 
 1. ust.2 otrzymuje brzmienie: „Okresowa ocena pracowników przeprowadzana jest w miesiącach, grudniu, styczniu i lutym  za okres 2 lat."
 2. ust.3 otrzymuje brzmienie: „ Ostateczny termin sporządzenia oceny na piśmie jest ostatni dzień miesiąca lutego. Do tego dnia Oceniający są zobowiązani do przekazania arkusze ocen  Burmistrzowi Gminy Mosina."
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie NR BG.00501.171.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (31/01/2018 10:41:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (31/01/2018 10:42:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/02/2018 20:17:50)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (31/01/2018 12:02:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (31/01/2018 12:02:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (07/02/2018 08:28:43)
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.19.2018
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców  lub opiekunów prawnych  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustalam zasady zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz z powrotem, gdy opiekę na trasie i dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni, własnym środkiem transportu.
2. Niniejsze zasady dotyczą:  
a)    niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, albo innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
b)    uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższej szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
c)    uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły podstawowej oraz szkoły ponad podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
d)    dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: - 24. rok życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, - 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
e)    rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów.
3. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia niepełnosprawnego a szkołą/ przedszkolem/ośrodkiem -  rozumiana jest jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.    
§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Mosina, a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia.
2. Umowa zawierana jest na czas określony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
§ 3. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z wymaganymi dokumentami,  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 3 jest podstawą zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. 1.  Wysokość stawki za 1 kilometr przebiegu prywatnego samochodu wykorzystywanego do dowozu ucznia niepełnosprawnego, ustala się w wysokości 100% stawki za kilometr przebiegu pojazdu określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) obowiązującej w dniu podpisania umowy
2. Koszty przejazdu ucznia niepełnosprawnego, podlegające zwrotowi  będą rozliczne za każdy miesiąc kalendarzowy. Ich wysokość będzie ustalana jako iloczyn odległości (tam i z powrotem - dzienny limit kilometrów) z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły/ przedszkola/ ośrodka i stawki za 1 kilometr przebiegu  prywatnego samochodu oraz liczby dni faktycznej obecności ucznia w szkole/ przedszkolu/ ośrodku.
3. W przypadku korzystania przez ucznia niepełnosprawnego z internatu, wysokość kosztów przejazdu  podlegających zwrotowi, będzie ustalana jako iloczyn odległości (tam i z powrotem - dzienny limit kilometrów) z miejsca zamieszkania ucznia do internatu  i stawki za 1 kilometr przebiegu  prywatnego samochodu oraz liczby dni, w miesiącu kalendarzowym, w których nastąpił faktyczny dowóz oraz odbiór ucznia z internatu.
4. Liczba dni obecności dziecka w szkole/ przedszkolu/ ośrodku musi być potwierdzona podpisem dyrektora tej jednostki lub uprawnionej przez niego osoby.
§ 6. Za dni nieobecności ucznia w szkole/ przedszkolu/ ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.
§ 7. 1. Aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, rodzic lub opiekun prawny, który podpisał umowę o której mowa w § 2 ust. 1  niniejszego zarządzenia, składa w Urzędzie Miejskim w Mosinie - Biuro Obsługi Interesanta rachunek do zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z potwierdzeniem ze szkoły /przedszkola/ ośrodka, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrot kosztów przejazdów następuje na wskazany przez rodziców lub opiekunów prawnych rachunek bankowy, nie później niż  do 14  dni, od złożenia rachunku.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (05/02/2018 12:07:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/02/2018 08:14:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/02/2018 08:14:37)
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.18.2018
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt 1  w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                      

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.0050.18.2018  Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31.01.2018 r.  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego albo oddziału przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 01.03.2018 do 20.03.2018 do godz. 13:00 Od 10.04.2018 do 24.04.2018 do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm). Do 26.03.2018 r. Do 27.04.2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 27.03.2018 r. do godz. 13:00 Do 30.04.2018 r do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 03.04.2018 r. do godz. 13:00 Do 07.05.2018 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 06.04.2018 r. do godz. 13:00 Do 11.05.2018 r. do godz. 13:00
  Wniosek o przyjęcie kandydata, może  być złożony w następujący sposób:
1)    z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego. W tym przypadku wypełniony wniosek, po wydrukowaniu  i podpisaniu, należy złożyć wraz  z załącznikami  w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.
2)    w formie wypełnionego i podpisanego formularza wniosku w wersji papierowej.    

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OP.0050.18.2018 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31.01.2018 r.  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   Od 19.03.2018 do 04.04.2017 do godz. 13:00 Od 23.04.2018 do 29.06.2018 do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Do 06.04.2018 r. Do 03.07.2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 09.04.2018 r. do godz. 13:00 Do 04.07.2018 r do godz. 13:00
4. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego  kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 16.04.2018 r. do godz. 13:00 Do 09.07.2018 r. do godz. 13:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 20.04.2018 r. do godz. 13:00 Do 13.07.2018 r. do godz. 13:00
  Wniosek o przyjęcie kandydata, może  być złożony w następujący sposób:
1) z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego. W tym przypadku wypełniony wniosek, po wydrukowaniu  i podpisaniu, wraz z załącznikami należy złożyć  w szkole podstawowej,
2) w formie wypełnionego i podpisanego formularza wniosku w wersji papierowej.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (05/02/2018 11:46:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/02/2018 08:30:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (07/02/2018 08:30:04)
Zarządzenie Nr BZP.0050.17.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Wiosenne i jesienne profilowanie oraz wałowanie dróg na terenie gminy Mosina w 2018 r."
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (14/02/2018 12:30:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/02/2018 23:04:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (14/02/2018 12:30:40)
Zarządzenie Nr GG.0050.16.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, Dz. U. z 2018 r., poz. 130) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 1697); zarządzam co następuje:
§ 1.
Nabyć nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 150/9; 150/10; 150/13 obr. Pecna o łącznej powierzchni 616m² zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00020967/3, które zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna" zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2012r. przeznaczone są pod drogi publiczne klasy lokalnej i dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami 4-KDL, 5-KDL i 6-KDD.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (24/01/2018 07:55:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/01/2018 08:56:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (24/01/2018 07:55:20)
Zarządzenie Nr BG.0050.15.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 20:52:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 20:52:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 20:52:04)
Zarządzenie Nr BG 0050.14.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 stycznia  2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z.późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z.późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak-Kowalska   - Przewodnicząca Komisji;
2.    Joanna Pawlicka  -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 31 stycznia 2018r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 22:00:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 22:00:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 22:00:14)
Zarządzenie Nr BG.0050.13.2018/WD
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 stycznia 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie

 
Na podstawie, § 9  Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wprowadzonego  Uchwałą Nr LXIV/471/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie zarządzam  co następuje:
 
§ 1.  Zatwierdzam na wniosek Kierownika Regulamin Organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie stanowiący załącznik do  zarządzenia.
 
§ 2.  Traci moc Zarządzenie Nr BG./00501.632.2014/WD Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 r.

Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Waldemar Demuth
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 21:14:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 21:14:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 21:14:47)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (17/01/2018 09:41:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/01/2018 10:31:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (17/01/2018 10:31:34)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (17/01/2018 09:39:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/01/2018 10:31:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (17/01/2018 10:31:06)
Zarządzenie Nr BG 0050.10.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 stycznia  2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z.późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z.późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Jerzy Ryś  - Przewodniczący Komisji;
2.    Zygmunt Kmiecik  -  Członek Komisji
3.    Justyna Kaczmarczyk - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak- Kowalska  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 31 stycznia  2018r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:23)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (12/01/2018 12:05:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (12/01/2018 12:05:18)
Zarządzenie  nr FB.0050.8.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)      upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6)      ochrony przeciwpożarowej,
7)      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  
2. Środki finansowe w wysokości 164 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery złote) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2018 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś                    

 Załącznik do Zarządzenia nr FB.0050.8.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  


§ 1.
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego Całoroczna pomoc żywnościowa 19 200,00
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Gimnastyka umysłu 1 900,00
3. Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna w Czapurach Góry- Przybywamy z nartami i zdobywamy 1 600,00
4. Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna w Czapurach Pomoc żywnościowa dla ubogich rodzin 3 300,00
RAZEM 26 000,00

 § 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Nasze dziedzictwo- Święte figury w Mosinie 5 000,00
3. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wielkopolska, Rzeczypospolita Mosińska- nasza kultura, nasza tradycja, nasze miejsce na ziemi 5 250,00
4. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe Organizacja X Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą 13 990,00
5. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Karnawałowa impreza integracyjna 500,00
6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Zespół wokalny 2 510,00
7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ XIV Święto Pyry 1 000,00
8. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Pamiętamy- czas na historię 4 500,00
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Mosińska seniora da- łączymy pokolenia 2 000,00
10. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Warsztaty wokalne- koncerty chóru na wybrzeżu   2 500,00
11. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Muzyka, śpiew chóralny, edukacja muzyczna młodzieży 12 500,00
12. Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa Rogalin 3 300,00
13. Grupa Inicjatywna Baranówko   Gminny MAM TALENT 3 000,00
14. Stowarzyszenie AMBITIO Kulturalny antykwariat- projekt upowszechniający dziedzictwo narodowe i gminne wśród młodzieży 7 950,00
RAZEM 76 500,00
  
§ 3.

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej, wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej 1 800,00
2. Stowarzyszenie AMBITIO Poprzez wolontariat do kultury   2 200,00
  RAZEM 4 000,00
 
§ 4.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Półkolonie zimowe w Czapurach 3 520,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 2 540,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Zimowisko w  Daszewicach- nie święci garnki lepią 2 000,00
4. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Zimowisko UKS ORLIK MOSINA 2018 3 840,00
5. INVICTUS BJJ Ferie z Brazylijskiem Jiu Jitsu   1 100,00
RAZEM 13 000,00
 
§ 5.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2018 11 300,00
2. Polski Związek Wędkarski- Mosina Hobby Zawody wędkarskie „Dzień dziecka" i „Żegnajcie wakacje"   2 000,00
3. Akademia Judo    IX Santa Claus- Puchar Burmistrza Mosiny 2 000,00
4. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Poznaj Wielkopolskę z kajaka- Śladami Powstania Wielkopolskiego 1 000,00
5. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina X Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina 1 900,00
6. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina XIX Rajd Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej" 2 750,00
7. Stowarzyszenie AMBITIO   Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach 2 000,00
8. Automobilklub Wielkopolski   Samochodowe Rajdy Turystyczne 2 500,00
9. Polski Związek Wędkarski- Mosina Miasto Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych 1 900,00
10. Polski Związek Wędkarski -Mosina Miasto Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2018 2 250,00
11. Polski Związek Wędkarski- Mosina Miasto Organizacja zawodów wędkarskich z okazji 80 lecia Koła PZW nr 27 Mosina 1 500,00
12. Polski Związek Wędkarski- Koło Wiórek 1958-2018- 60 lat 134 Koła Wiórek 2 000,00
13. Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale 1 400,00
14. Mosiński Klub Żeglarski Edukacja i promocja żeglarstwa na terenie Gminy Mosina   3 000,00
RAZEM 37 500,00
 
 § 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Klub Sportowy Shootboxer Silna i bezpieczna kobieta 3 500,00
   

§ 7.

 Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż pożarna w Radzewicach Szkolenie MDP 3 500,00
   

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (10/01/2018 13:12:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (10/01/2018 14:04:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (10/01/2018 14:04:29)
Zarządzenie nr FB.0050.7.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz § 12 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1.      Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.   2.      Środki finansowe w wysokości 275 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2018.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                              

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś


 Załącznik do Zarządzenia nr FB.0050.7.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji- wnioskowana
1. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja piłki siatkowej 8 000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja tańca i aerobiku 8 500,00
3. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XV Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2018 10 000,00
  4. Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 6 500,00
5. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców 2 000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje techniczne 3 000,00
7. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje biegowe 3 000,00
8. Klub Sportowy 1920 Mosina   Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 110 000,00
9. Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej 4 500,00
10. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 38 500,00
11. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 32 000,00
12. Stowarzyszenie INVICTUS BJJ Brazylijskie Jiu Jitsu 4 000,00
13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC" Wsparcie działań z zakresy upowszechnienia kultury fizycznej  i sportu 5 000,00
14. Uczniowski Klub Sportowy MUSZKIETER   Prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży 4 000,00
15. Wojskowy Klub Sportowy GRUNWALD Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej Teakwondo Olimpijskie 2 000,00
16. Akademia Judo w Poznaniu Przez Judo do Olimpijczyka- szkolenie z judo dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 3 000,00
17. Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT MOSIŃSKIE GRAND PRIX 5*10*15 14 000,00
18. Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT Mistrzostwa Świata w Nordic Walking Mosina 2018 17 000,00
  RAZEM 275 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232   .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (10/01/2018 13:16:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (10/01/2018 14:05:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (10/01/2018 14:05:32)
Zarządzenie nr FB.0050.6.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2018 r.  
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:  

§1.  

Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018r., w składzie:  
1. przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:       
1) Przemysław Mieloch,                                                                                         
2) Justyna Kaczmarczyk,       
3) Waldemar Demuth;  
2.  przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.  

§2.  

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

§3.    

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś   

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (08/01/2018 12:15:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/01/2018 14:43:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (10/01/2018 14:04:43)
Zarządzenie nr FB.0050.5.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm[1]), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.[2]) oraz §17 ust. 1  Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuję:  

§1.
 

1.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny w składzie:
1)      przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2)      przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3)      przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4)      przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
2.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Małgorzata Witt,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
3.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu w składzie: 1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego: a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
4.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
5.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
6.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony przeciwpożarowej w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
7.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2)  przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3)  przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4)  przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.    

§2.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś
  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, 573 oraz 1909  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (08/01/2018 12:09:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/01/2018 14:42:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (09/01/2018 14:42:43)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (11/01/2018 14:02:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (11/01/2018 14:02:32)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (03/01/2018 08:41:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/01/2018 10:25:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (03/01/2018 10:25:55)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (03/01/2018 08:37:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/01/2018 10:24:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (03/01/2018 10:24:57)