logo
logo bip
Zarządzenie Nr BG 0050.14.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 stycznia  2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z.późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z.późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak-Kowalska   - Przewodnicząca Komisji;
2.    Joanna Pawlicka  -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 31 stycznia 2018r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 22:00:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 22:00:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 22:00:14)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (17/01/2018 09:41:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/01/2018 10:31:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (17/01/2018 10:31:34)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (17/01/2018 09:39:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/01/2018 10:31:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (17/01/2018 10:31:06)
Zarządzenie Nr BG 0050.10.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 stycznia  2018r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z.późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z.późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Jerzy Ryś  - Przewodniczący Komisji;
2.    Zygmunt Kmiecik  -  Członek Komisji
3.    Justyna Kaczmarczyk - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak- Kowalska  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 31 stycznia  2018r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:23)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (12/01/2018 12:05:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (12/01/2018 12:05:18)
Zarządzenie  nr FB.0050.8.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)      upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6)      ochrony przeciwpożarowej,
7)      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  
2. Środki finansowe w wysokości 164 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery złote) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2018 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś                    

 Załącznik do Zarządzenia nr FB.0050.8.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  


§ 1.
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego Całoroczna pomoc żywnościowa 19 200,00
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Gimnastyka umysłu 1 900,00
3. Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna w Czapurach Góry- Przybywamy z nartami i zdobywamy 1 600,00
4. Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna w Czapurach Pomoc żywnościowa dla ubogich rodzin 3 300,00
RAZEM 26 000,00

 § 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Nasze dziedzictwo- Święte figury w Mosinie 5 000,00
3. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wielkopolska, Rzeczypospolita Mosińska- nasza kultura, nasza tradycja, nasze miejsce na ziemi 5 250,00
4. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe Organizacja X Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą 13 990,00
5. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Karnawałowa impreza integracyjna 500,00
6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Zespół wokalny 2 510,00
7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ XIV Święto Pyry 1 000,00
8. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Pamiętamy- czas na historię 4 500,00
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Mosińska seniora da- łączymy pokolenia 2 000,00
10. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Warsztaty wokalne- koncerty chóru na wybrzeżu   2 500,00
11. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Muzyka, śpiew chóralny, edukacja muzyczna młodzieży 12 500,00
12. Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa Rogalin 3 300,00
13. Grupa Inicjatywna Baranówko   Gminny MAM TALENT 3 000,00
14. Stowarzyszenie AMBITIO Kulturalny antykwariat- projekt upowszechniający dziedzictwo narodowe i gminne wśród młodzieży 7 950,00
RAZEM 76 500,00
  
§ 3.

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej, wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej 1 800,00
2. Stowarzyszenie AMBITIO Poprzez wolontariat do kultury   2 200,00
  RAZEM 4 000,00
 
§ 4.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Półkolonie zimowe w Czapurach 3 520,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 2 540,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Zimowisko w  Daszewicach- nie święci garnki lepią 2 000,00
4. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Zimowisko UKS ORLIK MOSINA 2018 3 840,00
5. INVICTUS BJJ Ferie z Brazylijskiem Jiu Jitsu   1 100,00
RAZEM 13 000,00
 
§ 5.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2018 11 300,00
2. Polski Związek Wędkarski- Mosina Hobby Zawody wędkarskie „Dzień dziecka" i „Żegnajcie wakacje"   2 000,00
3. Akademia Judo    IX Santa Claus- Puchar Burmistrza Mosiny 2 000,00
4. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Poznaj Wielkopolskę z kajaka- Śladami Powstania Wielkopolskiego 1 000,00
5. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina X Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina 1 900,00
6. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina XIX Rajd Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej" 2 750,00
7. Stowarzyszenie AMBITIO   Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach 2 000,00
8. Automobilklub Wielkopolski   Samochodowe Rajdy Turystyczne 2 500,00
9. Polski Związek Wędkarski- Mosina Miasto Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych 1 900,00
10. Polski Związek Wędkarski -Mosina Miasto Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2018 2 250,00
11. Polski Związek Wędkarski- Mosina Miasto Organizacja zawodów wędkarskich z okazji 80 lecia Koła PZW nr 27 Mosina 1 500,00
12. Polski Związek Wędkarski- Koło Wiórek 1958-2018- 60 lat 134 Koła Wiórek 2 000,00
13. Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale 1 400,00
14. Mosiński Klub Żeglarski Edukacja i promocja żeglarstwa na terenie Gminy Mosina   3 000,00
RAZEM 37 500,00
 
 § 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Klub Sportowy Shootboxer Silna i bezpieczna kobieta 3 500,00
   

§ 7.

 Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż pożarna w Radzewicach Szkolenie MDP 3 500,00
   

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (10/01/2018 13:12:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (10/01/2018 14:04:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (10/01/2018 14:04:29)
Zarządzenie nr FB.0050.7.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz § 12 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1.      Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.   2.      Środki finansowe w wysokości 275 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2018.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                              

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś


 Załącznik do Zarządzenia nr FB.0050.7.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji- wnioskowana
1. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja piłki siatkowej 8 000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja tańca i aerobiku 8 500,00
3. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XV Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2018 10 000,00
  4. Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 6 500,00
5. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców 2 000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje techniczne 3 000,00
7. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje biegowe 3 000,00
8. Klub Sportowy 1920 Mosina   Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 110 000,00
9. Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej 4 500,00
10. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 38 500,00
11. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 32 000,00
12. Stowarzyszenie INVICTUS BJJ Brazylijskie Jiu Jitsu 4 000,00
13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC" Wsparcie działań z zakresy upowszechnienia kultury fizycznej  i sportu 5 000,00
14. Uczniowski Klub Sportowy MUSZKIETER   Prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży 4 000,00
15. Wojskowy Klub Sportowy GRUNWALD Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej Teakwondo Olimpijskie 2 000,00
16. Akademia Judo w Poznaniu Przez Judo do Olimpijczyka- szkolenie z judo dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 3 000,00
17. Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT MOSIŃSKIE GRAND PRIX 5*10*15 14 000,00
18. Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT Mistrzostwa Świata w Nordic Walking Mosina 2018 17 000,00
  RAZEM 275 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232   .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (10/01/2018 13:16:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (10/01/2018 14:05:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (10/01/2018 14:05:32)
Zarządzenie nr FB.0050.6.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2018 r.  
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:  

§1.  

Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018r., w składzie:  
1. przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:       
1) Przemysław Mieloch,                                                                                         
2) Justyna Kaczmarczyk,       
3) Waldemar Demuth;  
2.  przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.  

§2.  

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

§3.    

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś   

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (08/01/2018 12:15:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/01/2018 14:43:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (10/01/2018 14:04:43)
Zarządzenie nr FB.0050.5.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm[1]), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.[2]) oraz §17 ust. 1  Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuję:  

§1.
 

1.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny w składzie:
1)      przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2)      przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3)      przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4)      przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
2.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Małgorzata Witt,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
3.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu w składzie: 1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego: a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
4.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
5.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
6.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony przeciwpożarowej w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
7.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,        
b) Justyna Kaczmarczyk,
2)  przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3)  przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4)  przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.    

§2.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś
  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, 573 oraz 1909  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (08/01/2018 12:09:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/01/2018 14:42:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (09/01/2018 14:42:43)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (11/01/2018 14:02:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 11:24:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (11/01/2018 14:02:32)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (03/01/2018 08:41:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/01/2018 10:25:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (03/01/2018 10:25:55)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (03/01/2018 08:37:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/01/2018 10:24:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (03/01/2018 10:24:57)