logo
logo bip
ZARZĄDZENIE nr MK.0050.86.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 czerwca 2018 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wykazanych w Załączniku do zarządzenia.  

§ 2.
Traci moc Zarządzenie nr MK.00501.83.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

§ 3.
Wykonanie powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (25/06/2018 16:21:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/06/2018 20:16:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/06/2018 20:16:27)