logo
logo bip

Zarządzenie Nr BG 0050.43a.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 marca 2018r.  

 

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm)  zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji drogowych w skład, w której wchodzą:

1.    Julia Olejniczak-Kowalska  – Przewodniczący Komisji;

2.    Wojciech Górny – Członek;

3.    Justyna Kaczmarczyk  – Sekretarz Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3

 

Komisja zakończy pracę do dnia 31 marca 2018r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.