logo
logo bip
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.19.2018
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców  lub opiekunów prawnych  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustalam zasady zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz z powrotem, gdy opiekę na trasie i dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni, własnym środkiem transportu.
2. Niniejsze zasady dotyczą:  
a)    niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, albo innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
b)    uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższej szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
c)    uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły podstawowej oraz szkoły ponad podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
d)    dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: - 24. rok życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, - 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
e)    rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów.
3. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia niepełnosprawnego a szkołą/ przedszkolem/ośrodkiem -  rozumiana jest jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.    
§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Mosina, a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia.
2. Umowa zawierana jest na czas określony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
§ 3. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z wymaganymi dokumentami,  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 3 jest podstawą zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. 1.  Wysokość stawki za 1 kilometr przebiegu prywatnego samochodu wykorzystywanego do dowozu ucznia niepełnosprawnego, ustala się w wysokości 100% stawki za kilometr przebiegu pojazdu określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) obowiązującej w dniu podpisania umowy
2. Koszty przejazdu ucznia niepełnosprawnego, podlegające zwrotowi  będą rozliczne za każdy miesiąc kalendarzowy. Ich wysokość będzie ustalana jako iloczyn odległości (tam i z powrotem - dzienny limit kilometrów) z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły/ przedszkola/ ośrodka i stawki za 1 kilometr przebiegu  prywatnego samochodu oraz liczby dni faktycznej obecności ucznia w szkole/ przedszkolu/ ośrodku.
3. W przypadku korzystania przez ucznia niepełnosprawnego z internatu, wysokość kosztów przejazdu  podlegających zwrotowi, będzie ustalana jako iloczyn odległości (tam i z powrotem - dzienny limit kilometrów) z miejsca zamieszkania ucznia do internatu  i stawki za 1 kilometr przebiegu  prywatnego samochodu oraz liczby dni, w miesiącu kalendarzowym, w których nastąpił faktyczny dowóz oraz odbiór ucznia z internatu.
4. Liczba dni obecności dziecka w szkole/ przedszkolu/ ośrodku musi być potwierdzona podpisem dyrektora tej jednostki lub uprawnionej przez niego osoby.
§ 6. Za dni nieobecności ucznia w szkole/ przedszkolu/ ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.
§ 7. 1. Aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, rodzic lub opiekun prawny, który podpisał umowę o której mowa w § 2 ust. 1  niniejszego zarządzenia, składa w Urzędzie Miejskim w Mosinie - Biuro Obsługi Interesanta rachunek do zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z potwierdzeniem ze szkoły /przedszkola/ ośrodka, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrot kosztów przejazdów następuje na wskazany przez rodziców lub opiekunów prawnych rachunek bankowy, nie później niż  do 14  dni, od złożenia rachunku.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: