logo
logo bip
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (17/09/2019 12:16:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (17/09/2019 12:17:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (17/09/2019 12:17:01)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (06/09/2019 12:23:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (06/09/2019 12:24:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (06/09/2019 12:24:42)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (05/09/2019 12:54:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (05/09/2019 12:55:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (09/09/2019 19:32:25)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (04/09/2019 13:34:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (04/09/2019 13:41:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (06/09/2019 10:36:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (03/09/2019 07:32:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/09/2019 07:32:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/09/2019 15:10:23)
Zarządzenie nr MK.0050.146.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w sprawie ogłoszenia przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 i z 2018r. poz. 130) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:  
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej - baru, usytuowany w Hali sportowej położonej w Krośnie przy ul. Krasickiego 16. Hala sportowa stanowi własność Gminy Mosina, jest zarządzana i administrowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Lokal przeznaczony do najmu opisany został w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu do dnia 4 października 2019 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie. 
§ 3.
Ogłasza się przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu wskazanego w § 1 oraz wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 4.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega wywieszeniu do dnia 4 października 2019 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o ogłoszeniu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (04/09/2019 14:20:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/09/2019 15:10:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/09/2019 15:10:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (02/09/2019 13:17:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/09/2019 07:27:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (03/09/2019 07:27:05)
Zarządzenie nr GG.0050.143.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz.1697)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Szymon Kędziora
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (28/08/2019 10:24:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/08/2019 11:40:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (28/08/2019 10:26:51)
Zarządzenie Nr OP.00501.141.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020  

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1342) zarządzam, co następuje:  
§ 1. Ustalam, że termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna",  upływa w dniu 20 września 2019 r.  
§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 23 września 2019 r.  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (28/08/2019 09:01:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/08/2019 09:37:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (28/08/2019 09:37:02)
Zarządzenie Nr GG.0050.140.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 19 października 1991 r. gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 2 i pkt 14 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 506 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 46/3 obr. Stare Tarnowo o powierzchni łącznej 0,2200 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00043985/0. Na nieruchomości zlokalizowana jest część zbiornika retencyjno-odparowującego wód opadowych dla wsi Pecna.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (19/08/2019 15:24:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/08/2019 16:13:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/08/2019 16:17:43)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (27/08/2019 10:35:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (27/08/2019 10:44:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (27/08/2019 10:44:11)

Zarządzenie  Nr BG.0050.136.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

zmieniające Zarządzenie nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy.

 

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Panu Tomaszowi Łukowiakowi – I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina – powierzam prowadzenie spraw Gminy Mosina w moim imieniu w zakresie:

1)    opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz ich realizacji;

2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oraz organizacji ruchu drogowego;

3)    inwestycji inżynierskich;

4)    wdrażania i realizacji zadań z związanych z opracowywaniem i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;

5)    kontroli nad procedurami oraz wydawaniem decyzji administracyjnych dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, postępowań administracyjnych w celu nałożenia opłat planistycznych;

6)    ustalania kierunków o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.”

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 Pan Tomasz Łukowiak – I Zastępca Burmistrza – nadzoruje pracę:

1)     Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;

2)     Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.”

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 Panu Adamowi Ejchorstowi – II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina – powierzam prowadzenie spraw Gminy Mosina w moim imieniu w zakresie:

1)    gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody;

2)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3)    zieleni gminnej i zadrzewień;

4)    inwestycji z udziałem ludności;

5)    nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;

6)    schronisk dla zwierząt;

7)     cmentarzy gminnych;

8)    wynikającym z udziału Gminy w spółce Aquanet S.A. w Poznaniu;

9) gospodarki rolnej;

10) przyjmowania i przekazywania informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;

11) łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;

12) gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;

13) inwentaryzacji mienia komunalnego;

14) ewidencji spółek z udziałem Gminy;

15) związanym z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;

16) nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego;

17) wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.”

 

3) po § 3 dodaje się §§ 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a Pan Adam Ejchorst – II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – nadzoruje pracę:

1)     Referatu Geodezji i Nieruchomości;

2)     Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;

3)     Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa;

4)     Referatu Mienia Komunalnego;

5)     Biura Zamówień Publicznych.

 

§ 3b Pan Adam Ejchorst – II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina nadzoruje pracę spółek prawa handlowego:

1)    Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;

2)    Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.;

3)    Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Gminy Mosina oraz Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (14/08/2019 17:24:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (14/08/2019 17:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (14/08/2019 17:24:00)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (14/08/2019 13:27:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (14/08/2019 13:47:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (14/08/2019 13:47:17)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (14/08/2019 13:20:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (14/08/2019 13:46:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (14/08/2019 13:46:56)

Zarządzenie Nr BG 0050.133.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępcy Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w następującym składzie:

 1. Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Marlena Zaleśna-Tytyk, Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej – członek komisji;
 3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 sierpnia 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (12/08/2019 17:38:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (12/08/2019 17:38:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (12/08/2019 17:42:22)
Zarządzenie nr MK.0050.131.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 sierpnia 2019r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 oraz z 2019r. poz. 270, 492 i 801), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie. 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego. 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza: Adam Ejchorst

Załącznik:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (12/08/2019 15:40:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (12/08/2019 16:39:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (12/08/2019 16:39:06)
Zarządzenie nr OŚ.0050.129.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Powołuję rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu w osobach Pani Małgorzaty Stańczak - pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Pani Lidii Kapitan - pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Martyna Tonińska (07/08/2019 11:55:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (07/08/2019 12:51:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (12/08/2019 17:52:55)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (31/07/2019 09:41:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (31/07/2019 09:41:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (31/07/2019 09:41:50)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (24/07/2019 11:30:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (24/07/2019 11:47:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (24/07/2019 11:47:23)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (24/07/2019 11:36:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (24/07/2019 11:48:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (24/07/2019 11:48:11)

Zarządzenie Nr BG 0050.124.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego, w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Anna Pawlicka-Różańska, Kierownik Referatu Mienia Komunalnego – członek komisji;
 3. Agata Wencel-Socha, Referat Mienia Komunalnego – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 31 lipca 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (11/07/2019 18:45:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (11/07/2019 18:45:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (11/07/2019 18:45:27)
ZARZĄDZENIE NR MK.0050.123.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2019 r.  

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie § 12 uchwały Nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 166, poz. 3124) zarządzam, co następuje: 

§ 1.
W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych, o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1. Pan Adam Ejchorst - przewodniczący Komisji, zastępca Burmistrza Gminy Mosina,
2. Pani Anna Pawlicka - Różańska - zastępca przewodniczącego Komisji, kierownik Referatu Mienia Komunalnego,
3. Pani Agata Wencel - Socha - sekretarz Komisji, pracownik Referatu Mienia Komunalnego,
4. Pani Ewelina Dudek - członek Komisji, Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, Rady Miejskiej w Mosinie,
5. Pani Beata Nowak - członek Komisji, kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie,
6. Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, sołtys wsi Krosno,
7. Pani Lidia Skupin- Wójtowska - członek Komisji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
8. Pan Waldemar Wiązek - członek Komisji, Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie. 

§ 2.
1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2) opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania o zawarcie umowy najmu : lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3) dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się  o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
2. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.  

§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr MK.00501.169.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.  

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (17/07/2019 07:13:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/07/2019 12:32:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (18/07/2019 12:32:05)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (15/07/2019 13:09:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (15/07/2019 13:09:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (15/07/2019 13:09:37)
Zarządzenie Nr OP.0050.121.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Kamili Anny Szymczak, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji)- przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Małgorzata Sroczyńska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Pecnej (Aurelia Budzyńska - członek rezerwowy komisji),
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 14:00, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (11/07/2019 14:47:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/07/2019 18:26:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (11/07/2019 14:47:01)
Zarządzenie Nr OP.0050.120.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Agaty Nowak, nauczyciela wychowania przedszkolnego i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji)- przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Beata Buchwald - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.  
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 12:30, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (11/07/2019 14:42:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/07/2019 18:26:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (11/07/2019 18:23:23)
Zarządzenie Nr OP.0050.119.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Pauliny Jędrocha, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Zuzanna Tylska - dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie,
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 11:00, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (11/07/2019 14:39:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/07/2019 18:26:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (11/07/2019 14:39:49)
Zarządzenie Nr OP.0050.118.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Anny Marii Kuchcińskiej, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Bogumiła Woroch - dyrektor Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku,
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. 
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 9:30, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (11/07/2019 14:33:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/07/2019 18:25:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (11/07/2019 14:33:11)
Zarządzenie Nr OP.0050.117.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:    
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Agnieszki Jagiełło, nauczyciela techniki i plastyki w Zespole Szkół w Krośnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Karina Rzepecka - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.   
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 8:00 w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.  
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).  
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.  
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (11/07/2019 14:20:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/07/2019 18:25:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (11/07/2019 18:25:00)


ZARZĄDZENIE NR OP.0050.116.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lipca 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie. 

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506) oraz art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz.1148) zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie,  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                    

Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.116.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5  lipca 2019 r.      

Uzasadnienie: Do konkursu, który odbył się w dniu 15 maja 2019 r. ofertę złożyła i przystąpiła jedna osoba. Analiza dokumentów złożonych przez kandydatkę wykazała, że spełniła ona wymagania formalne i w wyniku uchwały podjętej przez komisję konkursową została dopuszczona do konkursu na stanowisko dyrektora. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora przedszkola integracyjnego oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Mosinie Pani Elżbiecie Jędrowiak.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (08/07/2019 16:15:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (09/07/2019 08:08:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (09/07/2019 08:17:29)

Zarządzenie Nr BG 0050.114.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 lipca 2019 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Justyna Kaczmarczyk, audytor – członek komisji;
 3. Michał Dudziak, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

 

§ 2.

 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

 

§ 3.

 

Komisja zakończy pracę do 10 lipca 2019 r.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (04/07/2019 08:43:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/07/2019 08:43:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/07/2019 08:43:54)
Zarządzenie nr GG.0050.113.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na
lata 2019 - 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2019 - 2021 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (03/07/2019 13:01:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (04/07/2019 09:55:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (04/07/2019 09:55:24)

Zarządzenie Nr BG 0050.112.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej, w następującym składzie:

 1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Anna Balcerek-Kałek, Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu – członek komisji;
 3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia. 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 10 lipca 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (01/07/2019 13:27:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (01/07/2019 13:31:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (01/07/2019 13:31:13)
Zarządzenie nr MK.0050.110.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 czerwca 2019r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 oraz z 2019r. poz. 270, 492 i 801), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Wencel - Socha (24/06/2019 11:45:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/06/2019 13:12:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Wencel - Socha (24/06/2019 13:29:02)
Zarządzenie Nr IN.0050.109.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenia nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE, a także § 20 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
 • Załącznik - Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
(Ponieważ Załącznik reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem czyli ma charakter dokumentu wewnętrznego, nie podlega publikacji)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/06/2019 13:20:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/06/2019 13:20:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (24/06/2019 13:20:54)
Zarządzenie Nr GG.0050.108.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2019r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 i pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 994 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, które stanowią zlikwidowaną linię kolejową nr 361 Puszczykowo - Osowa Góra, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 825/2, 810, 782, 730/1, 730/2, 731, 272/1, 272/3, 272/4, 271/2, 272/2, 271/1, 1325, 270/3, 267/1, 1596, 1745, 1792, 168/1 obr. Mosina o powierzchni łącznej 6,5140 ha, zapisanych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie nr PO1M/00049847/5, PO1M/00041407/3, PO1M/00055247/4, PO1M/00055246/7, PO1M/00049796/2, PO1M/39940/4, PO1M/00038946/9.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (13/06/2019 13:45:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/06/2019 14:39:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/06/2019 09:27:32)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (04/07/2019 13:58:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (04/07/2019 13:58:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (09/07/2019 08:16:01)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (19/06/2019 12:49:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (19/06/2019 12:49:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (19/06/2019 12:49:20)
ZARZĄDZENIE nr OP.0050.103.2019
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 czerwca 2019 r.
 
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów kl. III oddziału gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 6 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr  X/70/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 maja 2019 r., zarządza się co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów klas III oddziału gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
w następującym składzie:
a)      Lidia Baraniak - inspektor - Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca                                       
b)     Małgorzata Kaptur - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji
c)      Michał Kleiber - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
d)     Adam Monikowski - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
e)     przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
- Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Maria Kozal - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
- Karolina Różycka - Szkoła Podstawowa w Pecnej,
- Monika Szufnarowska - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach.
 
§ 2. Termin posiedzenia Komisji wyznacza się na dzień 12 czerwca 2019 r., godz. 13.00,  w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy  ul. Dworcowej 3.  
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Lidia Baraniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/06/2019 09:27:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/06/2019 09:27:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/06/2019 09:27:47)

Zarządzenie Nr BG 0050.102a.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 czerwca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1.


W Zarządzeniu Nr BG 0050.88.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej wprowadza się następujące zmiany:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności w Mosinie w następującym składzie:

1.      Małgorzata Pietrzak-Doruch, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – przewodnicząca komisji;

2.      Małgorzata Stańczak, Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – członek komisji;

3.      Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 0050.88.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej nie ulegają zmianie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (17/06/2019 10:46:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (17/06/2019 10:46:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (17/06/2019 10:47:35)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (11/06/2019 09:45:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (11/06/2019 09:46:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (11/06/2019 09:46:19)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (11/06/2019 09:41:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (11/06/2019 09:42:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (11/06/2019 09:42:39)

Zarządzenie Nr BG 0050.99.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1.

 

W Zarządzeniu Nr BG 0050.86.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej wprowadza się następujące zmiany:

a)      § 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: Joanna Pawlicka, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy – przewodnicząca komisji,

b)      § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Grzegorz Suszczyński, Referat Mienia Komunalnego – członek komisji.

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr BG.0050.86.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (07/06/2019 15:02:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (07/06/2019 15:03:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (07/06/2019 15:03:11)
Zarządzenie  nr FB.0050.98.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 czerwca 2019 r. 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursy ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.    

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Dokonuje się podziału środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizyczneji sportu.

2. Środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2019 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław MielochZałącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.98.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 czerwca 2019 r.      

Podział środków na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Klub Sportowy 1920 Mosina   Szkolenie piłkarskie 5 000,00
2. Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni Aktywni turystycznie- zajęcia sportowo-rekreacyjno- turystyczne dla dzieci z Gminy Mosina 2 883,00
3. Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni Charytatywna impreza biegowa- „Muuusisz biec" 6 117,00
RAZEM 14 000,00
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (05/06/2019 14:37:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (05/06/2019 14:47:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (05/06/2019 14:47:09)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/06/2019 13:29:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (05/06/2019 13:30:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (05/06/2019 13:30:30)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/06/2019 13:25:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (05/06/2019 13:26:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (05/06/2019 13:26:04)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (03/06/2019 11:01:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/06/2019 11:09:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (03/06/2019 11:09:50)
Zarządzenie nr OP.0050.92.2019
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 maja 2019 r.
 
w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje
 
Na podstawie art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 i § 10 Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
§ 1
Przyznaję następujące stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników:
 1. Stypendium sportowe w wysokości 250,00 zł miesięcznie, w okresie od lipca do listopada 2019 r., czyli w łącznej kwocie 1250,00 zł:
 2. a)   Gustawowi Warzosze,
  b)   Jackowi Fajferowi,
  c)    Filipowi Kosickiemu,
  d)   Krzysztofowi Sajnie,
  e)   Dominikowi Klemczakowi,
  f)    Zuzannie Klemczak,
  g)    Filipowi Przymusińskiemu,
  h)   Franciszkowi  Mumotowi,
  i)     Wiktorii Wośkowiak,
  j)    Hannie Kulakin.
 3. Nagrody sportowe:
 4. a) I nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 2000,- zł - Albertowi Warzosze,
  b) II nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1500,- zł - Maksymilianowi Wiśniewskiemu,
  c) III nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1000,- zł - Tatianie Tomczak.
 5. Wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
a) Zuzannie Barłożyk,
b) Wiktorii Michalak,
c) Karolinie Ilowskiej-Rembarz,
d) Karolinie Wereszyńskiej,
e) Natalii Kopeć,
f) Bartoszowi Karasińskiemu,
g) Julii Kopeć,
h) Joannie Sienkiewicz,
i) Paulinie Bączyk,
j) Julii Kulakin.
§ 2
Przyznaję następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:
 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł -Andrzejowi Bartosiewiczowi.
 2. Wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
a)   Dariuszowi Radule,
b)   Zbigniewowi Lisieckiemu,
c)    Maksymilianowi Wiśniewskiemu,
d)   Ewie Gąsienica-Brożyńskiej,
e)   Stefanowi Wieczorkowi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Chmielewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/06/2019 11:13:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/06/2019 11:13:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/06/2019 11:13:02)

Zarządzenie Nr BG.0050.91.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z 29 maja 2019 r. 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, zmienionego Zarządzeniem Nr BG.00501.98.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr BG.0050.194.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr BG.0050.44.2019 z dnia 18 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.      § 14 ust. 1 pkt 15)  otrzymuje brzmienie: „Inspektor Ochrony Danych – IOD”.

 

2.      W § 14 ust. 1 dodaje się punkt:

„24) Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej – KWM.”

 

3.      § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik, Biurem Rady Miejskiej – kierownik, Biurem Obsługi Interesanta – kierownik, Gminnym Centrum Informacji – koordynator, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Referatem Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi – kierownik, Biurem Zamówień Publicznych – koordynator, Biurem Prawnym – koordynator, Zespołem Informatyków – kierownik, Straży Miejskiej – komendant, Sekretariatu – Kierownik Referatu Organizacyjnego.”

 

4.      Po § 44 wprowadza się § 45 w brzmieniu:

„Do zadań Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej należy w szczególności:

1.      Organizacja współpracy pomiędzy referatami, biurami, samodzielnymi stanowiskami.

2.      Wnioskowanie o powołanie zespołów zadaniowych dla rozwiązania spraw obejmujących więcej niż jeden referat.

3.      Usprawnienie i koordynacja procesów komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.”

5.      § 45 otrzymuje numer 46, odpowiednio § 46 - § 73 zmieniają numerację o 1.

6.      § 73 ust. 4 pkt 14) otrzymuje brzmienie: „Inspektor Ochrony Danych – IOD”; po punkcie 23) dodaje się: „24) Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej – KWM”.

7.      Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr BG.0050.91.2019 z dnia 29 maja 2019 r. - Struktura organizacyjna

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (30/05/2019 14:22:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (30/05/2019 14:23:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/05/2019 14:25:12)
Zarządzenie nr OP.0050.90.2019
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 maja 2019 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 15 ust.1, Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam
co następuje:
§1.
1.    Powołuję komisję konkursową, której zadaniem jest:
1)    badanie kompletności złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 
2)    opiniowanie złożonych wniosków i przekazanie propozycji stypendiów sportowych, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 
2.    W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie - Marlena Chmielewska - Z-ca kierownika Referatu
     Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu,
2) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
3) trzech przedstawicieli Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie -
 • Michał Kleiber,
 • Marcin Ługawiak,
 • Maciej Patela.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Chmielewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/06/2019 11:03:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/06/2019 11:03:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/06/2019 11:03:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (28/05/2019 10:11:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (28/05/2019 10:12:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (28/05/2019 10:12:25)

Zarządzenie Nr BG 0050.88.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności w Mosinie w następującym składzie:

 1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Małgorzata Pietrzak-Doruch, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – członek komisji;
 3. Małgorzata Stańczak, Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 19 czerwca 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (30/05/2019 11:02:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (30/05/2019 11:04:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/05/2019 11:04:51)

Zarządzenie Nr BG 0050.87.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska w Mosinie w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Justyna Kaczmarczyk, Audytor wewnętrzny – członek komisji;
 3. Martyna Tonińska, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 19 czerwca 2019 r. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (30/05/2019 10:58:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (30/05/2019 11:04:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/05/2019 11:04:27)

Zarządzenie Nr BG 0050.86.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji gminnych w Mosinie w następującym składzie:

 1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Joanna Pawlicka, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminny – członek komisji;
 3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 19 czerwca 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (30/05/2019 10:23:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (30/05/2019 11:04:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/05/2019 11:04:07)
Zarządzenie Nr IN.0050.84.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE, a także § 20 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1
 1. W Urzędzie Miejskim w Mosinie wprowadza się dokument pt.: „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie" (zwaną dalej w skrócie „polityką bezpieczeństwa"), która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. W Urzędzie Miejskim w Mosinie wprowadza się dokument pt. „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych", która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Wprowadzone zarządzeniem załączniki stanowią dokumenty wewnętrzne i nie mogą być udostępnione osobom postronnym w żadnej formie, bez pisemnej zgody Administratora Danych.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień dokumentacji ochrony danych osobowych oraz stosowania niniejszego Zarządzenia sprawuje Inspektor Ochrony Danych.

§ 2

Inspektora Ochrony Danych oraz zakres jego zadań wyznaczono w odrębnym Zarządzeniu.

§ 3

 1. Dla zapewnienie prawidłowego działania systemów informatycznych wyznacza się Administratora Systemu Informatycznego oraz jego zastępcę.
 2. Funkcję Administratora Systemu Informatycznego powierzam Panu Mariuszowi Homenko.
 3. Funkcję Zastępcy Administratora Systemu Informatycznego powierzam Panu Dominikowi Wiktorowskiemu.
 4. Do zadań Administratora Systemu Informatycznego należy:
  1. zarządzanie systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z poziomu administratora,
  2. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego,
  3. zakładanie kont oraz przydzielanie uprawnień upoważnionym użytkownikom,
  4. wyrejestrowywanie użytkowników z systemu informatycznego,
  5. nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych.
§ 4

 1. Stosowanie obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych jest obowiązkiem każdego pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 2. Każdy pracownik podejmujący prace w Urzędzie Miejski w Mosinie jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 3. Podpisanie oświadczenia o znajomości tych przepisów jest warunkiem dopuszczenia do pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 4. Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, dozwolona jest wyłącznie w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Administratora Danych Osobowych.
§ 5

Zobowiązuje się:
 1. Kierowników Referatów do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami niniejszego zarządzenia i przestrzegania ich realizacji.
 2. Inspektora Ochrony Danych do przeprowadzania okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa i opracowywania informacji w tym zakresie.
§ 6

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr IN.00501.353.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
 • Załącznik nr 1 - Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 • Załącznik nr 2 - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

(Ponieważ Załączniki regulują kwestie związane z bezpieczeństwem czyli mają charakter dokumentu wewnętrznego, nie podlegają publikacji)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/06/2019 11:23:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/06/2019 11:23:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/06/2019 11:23:50)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:04:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:05:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:05:24)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:02:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:02:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:02:44)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (21/05/2019 12:27:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/05/2019 14:53:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/05/2019 10:12:42)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (14/05/2019 14:31:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/05/2019 14:33:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/05/2019 14:33:47)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (15/05/2019 08:38:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (15/05/2019 08:40:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/05/2019 10:12:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:06:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:07:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:07:12)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:02:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:03:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:03:35)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:59:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:59:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:59:44)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:53:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:56:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:56:03)

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.72.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 maja 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996, 1000 i 1290)  oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1587) zarządza się, co następuje:  

§ 1
 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul. Topolowa 6, w następującym składzie:
1)    Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2)    Adam Ejchorst - przedstawiciel organu prowadzącego;
3)    Ewelina Dudek - przedstawiciel organu prowadzącego;
4)    Lidia Baraniak - przedstawiciel rezerwowy organu prowadzącego;
5)    Iwona Rudzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6)    Brygida Wieczorek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7)    Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
8)    Barbara Kaliska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9)    Maria Górecka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
10)  Iwona Pilarska - przedstawiciel rezerwowy Rady Pedagogicznej;
11)  Agnieszka Sudoł - przedstawiciel Rady Rodziców;
12)  Agnieszka Rusowicz - przedstawiciel Rady Rodziców;
13)  Magdalena Bober - przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców;
14) Regina Burkiciak - przedstawicie Związku Nauczycielstwa Polskiego
15) Justyna Górna - przedstawiciel rezerwowy ZNP  
 1. Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, pok. 13,  ul. Dworcowa 3 w Mosinie.
 2. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 15 maja 2019 r., godz. 9:00.
 § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (14/05/2019 09:37:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/05/2019 10:06:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/05/2019 10:11:18)
  Zarządzenie nr FB.0050.69.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 maja 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) zarządza się, co następuje:  

§ 1  
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.


§ 2  
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina    
Przemysław Mieloch                                   


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.69.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 maja 2019 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert.  
1. Celem otwartych konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 14 000,00 zł.  

3. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  

4. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowanew realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.   

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  

6. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów
w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

7. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  

8. Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  

9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 rokuw sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2018 r.  poz. 2057).  

10. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność
z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  

12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 7 maja do  2018 r. do 30 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  

14. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymiw Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

15.  Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
  
16. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2018 i 2019:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2018 rok 2019 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 31 000,00
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 4 000,00 4 000,00
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 8 500,00
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 40 000,00 15 000,00
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 76 500,00 55 000,00
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 320 000,00 318 775,00
   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (07/05/2019 14:06:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/05/2019 14:54:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/05/2019 23:02:06)
Zarządzenie nr MK.0050.67.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.2068 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Uchwały nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W związku z organizacją obchodów „Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej" w dniu 17 maja
2019 roku (piątek) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Mosinie na parkingu głównym na Placu 20 Października.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Frydrychowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/05/2019 23:00:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/05/2019 23:00:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/05/2019 23:00:25)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:48:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:58:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:58:31)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:46:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:56:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:56:43)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:42:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:53:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:53:51)
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.62.2019.ABK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie 

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.)   zarządza się, co następuje:


§ 1.
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul. Topolowa 6.
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina i właściwego kuratorium oświaty  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Załącznik do zarządzenia Nr OP.0050.62.2019.ABK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
§ 1
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul Topolowa 6.
§ 2
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)         jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:
a)         posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ww przedszkolu, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ww. przedszkolu,
b)         ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c)         posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d)        uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
-        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
-        pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
-        w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e)         spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f)         ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
g)         nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
h)         nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)          nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
j)          nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.),
k)         w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm. oraz z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
2)         jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  
§ 3
1.         Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)         uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie;
2)         życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)                  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo:
b)                  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)         oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a)                 imię (imiona) i nazwisko,
b)                 datę i miejsce urodzenia,
c)                 obywatelstwo,
d)                miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 a i b : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
7)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)         oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
11)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 13)       oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)       oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2.         Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 11 i 12.  
§ 4
1.         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Inegracyjnego w Mosinie" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, w terminie do 7 maja 2019 r.
2.         Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Mosina.
3.         O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowanie konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (19/04/2019 09:15:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/04/2019 11:31:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (19/04/2019 09:19:37)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:46:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:47:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:47:20)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:43:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:44:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:44:30)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:40:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:42:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:42:00)

Zarządzenie Nr BG 0050.57.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. zarządzania projektami i funduszami pomocowymi zewnętrznymi w tym funduszami europejskimi w Mosinie w następującym składzie:

 1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Magdalena Salewicz, Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi – członek komisji;
 3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 kwietnia 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (17/04/2019 09:23:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (17/04/2019 09:23:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (17/04/2019 09:23:35)

Zarządzenie Nr BG 0050.56.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 kwietnia 2019 r.  

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki nieruchomościami na czas zastępstwa w Mosinie w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Piotr Sternal, Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości – członek komisji;
 3. Rozalia Skrzypczak, Referat Geodezji i Nieruchomości – członek komisji;
 4. Anna Sobkowiak, Referat Geodezji i Nieruchomości – członek komisji;
 5. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 kwietnia 2019 r. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (17/04/2019 09:20:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (17/04/2019 09:20:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (17/04/2019 09:21:09)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (11/04/2019 08:44:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (11/04/2019 08:50:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (11/04/2019 08:50:11)
Zarządzenie nr MK.0050.53.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 kwietnia 2019r.
 
w sprawie wyznaczenia pomieszczenia tymczasowego
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), na podstawie art. 25a  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 1234) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Na pomieszczenie tymczasowe wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina lokal o powierzchni 61,4 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Śremskiej 14/2.
 
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:
 • Treść Załącznika nie podlega publikacji ze względu na ochronę danych osobowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Frydrychowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2019 11:16:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2019 11:16:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2019 11:16:06)

Zarządzenie Nr BG 0050.52.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska na czas zastępstwa w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Justyna Kaczmarczyk, Audytor wewnętrzny – członek komisji;
 3. Martyna Tonińska, Podinspektor ds. ochrony środowiska – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Kierownik Referatu Organizacyjnego – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 kwietnia 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (03/04/2019 07:59:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/04/2019 07:59:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 17:32:24)
Zarządzenie Nr BG 0050.51.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie w następującym składzie:
1.      Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
2.      Małgorzata Kaptur, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie – członek komisji;
3.      Piotr Sokołowski, Kierownik Biura Rady Miejskiej – członek komisji;
4.      Monika Kujawska, Kierownik Referatu Organizacyjnego – sekretarz komisji.
 
§ 2.
 
Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3.
 
Komisja zakończy pracę do 30 kwietnia 2019 r.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Przemysław Mieloch

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (03/04/2019 07:57:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/04/2019 07:57:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 17:34:42)
Zarządzenie  nr FB.005.50.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 kwietnia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.[1]) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
2)  wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania oraz pod namiotami poza miejscem zamieszkania,
3)  upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.  
2. Środki finansowe w wysokości 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2019 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.50.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
XV Święto Pyry 2 500,00
2. Grupa Inicjatywna Baranówko   Krocząc drogą historii 2 000,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Moja mała, wielka Ojczyzna- Rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci, młodzieży i seniorów 2 500,00
RAZEM 7 000,00
 
§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania i pod namiotami poza miejscem zamieszkania:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Mosiński Klub Żeglarski Obóz w Łukęcinie   3 000,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 4 000,00
3. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Piknik nad jeziorem 700,00
4. Stowarzyszenie AMBITIO Śladami tradycji, śladami zwyczajów   4 000,00
5. Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Mosina Aktywny wypoczynek w Bieszczadach 3 000,00
6. Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Mosina Aktywny wypoczynek w Pasterce 3 000,00
7. INVICTUS BJJ Wakacje letnie z Brazylijskim Jiu Jitsu   1 300,00
8. Stowarzyszenie Sami Swoi Sami Swoi- wakacje 2019   10 000,00
9. Grupa Inicjatywna Baranówko Przystań wyobraźni   1 000,00
RAZEM 30 000,00
 
§ 3.  

W ogłoszonym konkursie ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu nie przyznano dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 r.                

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (03/04/2019 11:04:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 14:52:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 14:54:00)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (03/04/2019 07:53:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/04/2019 07:54:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (03/04/2019 07:54:21)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (22/03/2019 08:53:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/03/2019 09:54:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/03/2019 09:54:35)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/03/2019 11:38:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (26/03/2019 11:38:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (03/04/2019 07:37:38)

ZARZĄDZENIE NR BG.0050.45.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 marca 2019r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr. BG. 0050.192.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia
18 grudnia 2018r., w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 pkt 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz art. 68 i 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 Zarządzenia Nr. BG. 0050.192.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018r., w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ 4. Od dnia 18 marca 2019 r. Pan Adam Ejchorst został powołany na stanowisko
II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.”

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 10:35:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:29:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:28:59)

Zarządzenie NR BG.0050.44.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 marca 2019 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz.506 ) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącym załącznik
Nr 1 do Zarządzenia Nr. BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„I - Zastępca Burmistrza wykonuje czynności Kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia obowiązków Burmistrza z innych przyczyn.”

§ 8 otrzymuje brzmienie:

”1.  Część spraw Gminy Burmistrz może powierzyć Zastępcom Burmistrza
oraz Sekretarzowi. W sprawach powierzonych Zastępcom Burmistrza przysługują kompetencje Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy. Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu Burmistrz powierza Sekretarzowi.

2.    Szczegółowy zakres spraw powierzonych Zastępcom Burmistrza i Sekretarzowi Burmistrz określa zarządzeniem.

3.    Zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik nadzorują pracę referatów według schematu struktury organizacyjnej Urzędu stanowiącego załącznik
nr 1 do Regulaminu”

2)       § 9 otrzymuje brzmienie:

„Zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik w ramach nadzoru nad referatami:

1)      ustalają strategię wykonywania zadań powierzonych referatom;

 

 

 

2)      inicjują i koordynują przygotowywanie oraz realizację programów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w należących do nich dziedzinach;

3)      oceniają stopień i prawidłowość realizacji zadań przez referaty;

4)      koordynują współpracę między referatami oraz między referatami a gminnymi jednostkami organizacyjnymi;

5)      oceniają pracę kierowników referatów, wnioskują do Burmistrza w sprawach
z zakresu stosunku pracy pracowników referatów.”

3)      § 10 otrzymuje brzmienie:

„Zastępcy Burmistrza w sprawach im powierzonych:

1)      wstępnie aprobują projekty uchwał Rady przygotowywane przez referaty
lub gminne jednostki organizacyjne;

2)      składają oświadczenie woli w imieniu Gminy w granicach udzielonych
pełnomocnictw;

3)      wykonują inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz wynikające
z poleceń lub upoważnień Burmistrza.”

4)      § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik, Biurem Rady Miejskiej – kierownik, Gminnym Centrum Informacji – koordynator, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Referatem Zarządzania Projektami i Funduszami – kierownik, Biurem Zamówień Publicznych – koordynator, Biurem Prawnym koordynator, Zespołem Informatyków – kierownik, Straży Miejskiej – komendant, Sekretariatu – Kierownik Referatu Organizacyjnego”

5)      Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiący załącznik
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie,
otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia BG.0050.44.2019 - Struktura organizacyjna

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 10:34:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:36:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:36:20)
ZARZĄDZENIE NR BG.0050.43.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 marca 2019r.
 
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 pkt 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz art. 68 i 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
 1. Powołuję Pana Tomasza Łukowiaka na stanowisko I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina z dniem 18 marca 2019 r.
 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Mosinie z dniem określonym w pkt 1.
 3. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Zastępcy Burmistrza Gminy.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/03/2019 12:31:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:22:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:22:11)
Zarządzenie Nr IN.0050.41.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 marca 2019 r.
 
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. W celu wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych na terenie Gminy Mosina, powołuję Pana Bartosza Dmochowskiego - Kierownika Zespołu Informatyków na Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.
 
§ 2. Do współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1. zobowiązuję w szczególności:
1)     Referat Organizacyjny w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Pełnomocnika,
2)     Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej w zakresie:
a)      przygotowania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach,
b)     udostępniania spisu wyborców mieszkańcom Gminy Mosina,
c)      wykonywania zadań związanych z udzielaniem pełnomocnictw do głosowania osobom wyznaczonym przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,
d)     prowadzenia wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania,
e)     weryfikowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego,
f)       przyjmowania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania,
g)      wykonywania zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów;
3)     Referat Finansowo Budżetowy w zakresie:
a)      prowadzenia ewidencji środków finansowych przeznaczonych na wydatki wyborcze,
b)     prowadzenia sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków związanych z wyborami;
 
§ 3. Zobowiązuję pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, o których mowa w § 2., do udzielania Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów niezbędnej pomocy przy realizacji zadań, o których mowa w § 1.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/03/2019 10:32:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/03/2019 10:32:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/03/2019 10:32:43)
ZARĄDZENIE nr OP.0050.39.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 marca 2019 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu
dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Mosina

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu dyrektorów szkół
i przedszkoli Gminy Mosina, wykazanych w Załączniku do zarządzenia.
§2.
Wykonanie powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli Gminy Mosina.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                         

Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.39.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 marca 2019 r.

Wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina - szkoły i przedszkola.
Lp. Pomieszczenie/obiekt Okres korzystania Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł)
1. Sala gimnastyczna duża wraz z zapleczem sanitarnym 1h 53,66 66,00
2. Mała sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym 1h 29,27 36,00
3. Sala lekcyjna duża (powyżej 50 m²) 1h 16,26 20,00
4. Sala lekcyjna mała (poniżej 50 m²) 1h 12,20 15,00
5. Hol szkolny/świetlica/stołówka 1h 24,40 30,00
6. Zaplecze sanitarne/łazienki 1h 24,40 30,00
7. Boisko szkolne wraz z zapleczem sanitarnym 1h 121,95 150,00
8. Powierzchnia reklamowa do 2 m² - cena za moduł miesięcznie  powyżej 1 miesiąca 73,17 90,00
9. Powierzchnia reklamowa do 2 m² do 1 miesiąca 81,30 100,00
10. Powierzchnia reklamowa powyżej 2m² - za m² powyżej 1 miesiąca 53,66 66,00
11. Powierzchnia reklamowa powyżej 2m²  - za m² do 1 miesiąca 65,04 80,00
12. Powierzchnia pod wynajem kawomatów itp. urządzeń za 1 m² miesięcznie 53,66 66,00
13. Powierzchnia pod wynajem dla sklepiku szkolnego - cena za m² miesięcznie 40,65 50,00
   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (12/03/2019 12:58:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/03/2019 21:10:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/03/2019 21:10:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (14/03/2019 11:51:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (14/03/2019 11:51:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (14/03/2019 11:51:45)
Zarządzenie nr OP.0050.37.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 marca 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 994z późn. zm.)  oraz  § 6 ust. 7 i § 12 ust. 6  Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej zarządzam, co następuję:  

§ 1. 
Ogłaszam termin składania wniosków  o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnienia lub nagrody od 12 marca do 31 marca 2019 r.

§ 2. 
Wnioski, o których mowa w §1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina.  

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (08/03/2019 13:10:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/03/2019 13:44:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (08/03/2019 13:14:08)
Zarządzenie Nr BZP.0050.36.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. I"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (05/03/2019 10:55:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (05/03/2019 10:55:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (05/03/2019 10:55:01)
 Zarządzenie nr FB.0050.35.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2019 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1

W zarządzeniu nr FB.0050.26.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich oraz wypoczynku pod namiotami poza miejscem zamieszkania",  
2)  w ust. 2 pkt 2 lit. b załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie: „wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich oraz wypoczynku pod namiotami poza miejscem zamieszkania. Powyższe zadania będą realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r."  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch       

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (01/03/2019 13:32:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (01/03/2019 14:31:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (01/03/2019 14:31:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (01/03/2019 12:15:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (01/03/2019 12:15:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (01/03/2019 12:15:39)
Zarządzenie Nr BG 0050.32.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 lutego 2019r.  
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm)  zarządzam co następuje:    

§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa w skład, w której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Michalina Szeliga - Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer - Sekretarz Komisji.  

§ 2 Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.  

§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 31 marca 2019 r.  

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/03/2019 14:03:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/03/2019 14:03:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/03/2019 14:03:28)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (27/02/2019 09:56:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (28/02/2019 08:46:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (28/02/2019 08:46:56)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/02/2019 07:30:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (26/02/2019 07:31:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (26/02/2019 07:31:57)
  Zarządzenie nr FB.0050.26.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lutego 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
2)      wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania czasie w wakacji letnich,
3)      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.  
 
§ 2  

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysłąw Mieloch                   


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 lutego 2019 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.   1. Celem otwartych konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.   2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:  

a)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 11 500,00 zł
b)      wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania czasie wakacji letnich. Powyższe zadania realizowane będą w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r., 30 000,00 zł
c)      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.   16 200,00 zł
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert  w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.  
4.    Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  
5.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.     6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  
7. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  
8.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  
9. Organizacje składające oferty: - wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  
10.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).  
11.    Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  
13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 26 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1,
62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. 16.    Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
   17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2018 i 2019:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2018 rok 2019 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 31 000,00
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 4 000,00 4 000,00
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 8 500,00
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 40 000,00 15 000,00
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 76 500,00 55 000,00
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 320 000,00 318 775,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (25/02/2019 11:28:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/02/2019 22:36:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (25/02/2019 11:28:22)
Zarządzenie nr FB.0050.25.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lutego 2019 r.  
w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620[1] z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, Uchwały Nr XXXVIII/251/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej oraz Uchwały Nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej zarządzam, co następuje:  

§ 1.

1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcji lub działaniu ratowniczym jest prowadzona przez Naczelnika każdej z ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Mosina „Ewidencja działań i szkoleń ratowniczych".
2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, wypłacany jest z budżetu Gminy Mosina w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Mosinie w drodze uchwały.
3. Ekwiwalent nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.  

§ 2.

1. Komendant Straży Miejskiej w Mosinie jest zobowiązany do weryfikacji i potwierdzenia zapisów w „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń" z ewidencją prowadzoną przez Państwową Staż Pożarną.
2. Na podstawie wykonanej kopii „Ewidencji działań i szkoleń ratowniczych" potwierdzonej przez Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie oraz złożonego wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, w Urzędzie Miejskim w Mosinie sporządzana jest lista do wypłaty ekwiwalentu.

§ 3.
1. Ochotnicze straże pożarne składają Burmistrzowi pisemne wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do zarządzenia.
2. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu powinny być wypełnione przez członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, po zakończeniu danego działania lub szkolenia i złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie najpóźniej do końca roku budżetowego.
3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Mosina dokonywana jest w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, wyłącznie w formie przelewu na wskazane przez członków ochotniczych straży pożarnych konta bankowe.  

§ 4.

1. Każda akcja i działanie ratownicze lub szkolenie musi zostać zaewidencjonowane w danej jednostce ochotniczej straży pożarnej, w następujący sposób:
1) na karcie drogowej oraz karcie pracy odpowiedniego sprzętu silnikowego (jeśli zaistnieje potrzeba jego użycia),
2) w rejestrze działań tzw. „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń" prowadzonym przez Naczelnika każdej ochotniczej straży pożarnej.
2. Każdy zapis ewidencyjny działania ratowniczego lub szkolenia powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału członków ochotniczej straży pożarnej w akcji, działaniu ratowniczym lub szkoleniu.
3. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za szkolenia pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną jest wydanie przez organizatora zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia. Na ich podstawie w Urzędzie Miejskim w Mosinie sporządzona jest lista wypłaty ekwiwalentu.
4. Każdy udział zastępu ochotniczej straży pożarnej w akcji lub działaniu ratowniczym musi być potwierdzony przez Państwową Straż Pożarną.  

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr FB.00501.98.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.                                                        

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.25.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 lutego 2019 r.  

......................, dnia................... .........................................      
(pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej)      

WNIOSEK O wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  

1.      Ochotnicza Straż Pożarna w ...................... na podstawie art. 28 ust.1-3 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm.) przedstawia listę członków którzy wzięli udział w:
1)      akcji lub działaniu ratowniczym w dniu .............. o numerze ewidencyjnym zdarzenia w „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń".................................
2)      szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną/ Gminę w dniu......................
3)      Rodzaj interwencji (np. pożar budynku, wypadek, zabezpieczenie miasta)......................
2.      N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym/ szkoleniu zwracają się o wypłatę ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:
Lp. Imię i nazwisko,
adres zamieszkania
Pełniona funkcja w czasie akcji ratowniczej Czas działania lub szkolenia od... do... Podpis biorącego udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
           
           
           
           
           
           
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w .................... zaświadcza prawidłowość danych zawartych w ust. 1-2 niniejszego wniosku.  
3.      Oświadczamy, iż osoby wyszczególnione w ust. 2:
1)      są członkami OSP w .................., którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 roku życia,
2)      posiadają aktualne badania lekarskie wydawane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy jako strażak ochotnik,
3)      spełniają wymagania kwalifikacyjne oraz posiadają odpowiednie wyszkolenie określone przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne,
4)      posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP. 

................................                                                    .............................
(czytelnie) Imię i Nazwisko                                                (czytelnie) Imię i Nazwisko  

Potwierdzam udział jednostki w akcji oraz fakt zgłoszenia członków OSP biorących udział w akcji do ubezpieczenia NNW strażaków:    
...........................................................
(Komendant Straży Miejskiej w Mosinie)        

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018, poz. 1669.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (03/04/2019 10:28:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 14:47:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 14:49:07)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (25/02/2019 15:30:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/02/2019 16:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (25/02/2019 16:11:00)
Zarządzenie nr GG.0050.23.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Załacznik nr 1 do zarządzenia - wykaz nieruchomosći
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rozalia Skrzypczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (22/02/2019 12:47:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/02/2019 13:18:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/02/2019 13:18:33)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (19/02/2019 13:10:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (19/02/2019 13:10:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (19/02/2019 13:10:08)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (04/04/2019 15:02:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 15:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/05/2019 11:07:52)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (04/04/2019 14:46:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 14:46:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 14:46:33)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (04/04/2019 14:03:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 14:05:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 14:05:26)