logo
logo bip
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (21/05/2019 12:27:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/05/2019 14:53:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (21/05/2019 14:53:10)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:04:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:05:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:05:24)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:02:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:02:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (21/05/2019 12:02:44)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (15/05/2019 08:38:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (15/05/2019 08:40:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (15/05/2019 08:40:58)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (14/05/2019 14:31:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/05/2019 14:33:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/05/2019 14:33:47)

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.72.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 maja 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996, 1000 i 1290)  oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1587) zarządza się, co następuje:  

§ 1
 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul. Topolowa 6, w następującym składzie:
1)    Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2)    Adam Ejchorst - przedstawiciel organu prowadzącego;
3)    Ewelina Dudek - przedstawiciel organu prowadzącego;
4)    Lidia Baraniak - przedstawiciel rezerwowy organu prowadzącego;
5)    Iwona Rudzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6)    Brygida Wieczorek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7)    Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
8)    Barbara Kaliska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9)    Maria Górecka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
10)  Iwona Pilarska - przedstawiciel rezerwowy Rady Pedagogicznej;
11)  Agnieszka Sudoł - przedstawiciel Rady Rodziców;
12)  Agnieszka Rusowicz - przedstawiciel Rady Rodziców;
13)  Magdalena Bober - przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców;
14) Regina Burkiciak - przedstawicie Związku Nauczycielstwa Polskiego
15) Justyna Górna - przedstawiciel rezerwowy ZNP  
 1. Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, pok. 13,  ul. Dworcowa 3 w Mosinie.
 2. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 15 maja 2019 r., godz. 9:00.
 § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (14/05/2019 09:37:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/05/2019 10:06:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/05/2019 10:06:48)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:06:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:07:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:07:12)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:02:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:03:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (13/05/2019 11:03:35)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:59:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:59:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:59:44)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:53:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:56:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (13/05/2019 10:56:03)
  Zarządzenie nr FB.0050.69.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 maja 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) zarządza się, co następuje:  

§ 1  
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.


§ 2  
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina    
Przemysław Mieloch                                   


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.69.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 maja 2019 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert.  
1. Celem otwartych konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 14 000,00 zł.  

3. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  

4. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowanew realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.   

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  

6. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów
w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

7. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  

8. Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  

9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 rokuw sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2018 r.  poz. 2057).  

10. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność
z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  

12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 7 maja do  2018 r. do 30 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  

14. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymiw Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

15.  Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
  
16. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2018 i 2019:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2018 rok 2019 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 31 000,00
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 4 000,00 4 000,00
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 8 500,00
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 40 000,00 15 000,00
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 76 500,00 55 000,00
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 320 000,00 318 775,00
   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (07/05/2019 14:06:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/05/2019 14:54:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/05/2019 23:02:06)
Zarządzenie nr MK.0050.67.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.2068 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Uchwały nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W związku z organizacją obchodów „Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej" w dniu 17 maja
2019 roku (piątek) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Mosinie na parkingu głównym na Placu 20 Października.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Frydrychowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/05/2019 23:00:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/05/2019 23:00:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/05/2019 23:00:25)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:48:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:58:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:58:31)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:46:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:56:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:56:43)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:42:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:53:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (24/04/2019 09:53:51)
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.62.2019.ABK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie 

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.)   zarządza się, co następuje:


§ 1.
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul. Topolowa 6.
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina i właściwego kuratorium oświaty  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Załącznik do zarządzenia Nr OP.0050.62.2019.ABK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
§ 1
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul Topolowa 6.
§ 2
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)         jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:
a)         posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ww przedszkolu, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ww. przedszkolu,
b)         ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c)         posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d)        uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
-        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
-        pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
-        w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e)         spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f)         ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
g)         nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
h)         nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)          nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
j)          nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.),
k)         w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm. oraz z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
2)         jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  
§ 3
1.         Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)         uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie;
2)         życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)                  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo:
b)                  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)         oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a)                 imię (imiona) i nazwisko,
b)                 datę i miejsce urodzenia,
c)                 obywatelstwo,
d)                miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 a i b : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
7)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)         oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
11)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 13)       oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)       oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2.         Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 11 i 12.  
§ 4
1.         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Inegracyjnego w Mosinie" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, w terminie do 7 maja 2019 r.
2.         Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Mosina.
3.         O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowanie konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (19/04/2019 09:15:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/04/2019 11:31:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (19/04/2019 09:19:37)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:46:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:47:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:47:20)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:43:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:44:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:44:30)

Zarządzenie Nr BG 0050.57.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. zarządzania projektami i funduszami pomocowymi zewnętrznymi w tym funduszami europejskimi w Mosinie w następującym składzie:

 1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Magdalena Salewicz, Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi – członek komisji;
 3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 kwietnia 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (17/04/2019 09:23:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (17/04/2019 09:23:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (17/04/2019 09:23:35)

Zarządzenie Nr BG 0050.56.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 kwietnia 2019 r.  

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki nieruchomościami na czas zastępstwa w Mosinie w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Piotr Sternal, Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości – członek komisji;
 3. Rozalia Skrzypczak, Referat Geodezji i Nieruchomości – członek komisji;
 4. Anna Sobkowiak, Referat Geodezji i Nieruchomości – członek komisji;
 5. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 kwietnia 2019 r. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (17/04/2019 09:20:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (17/04/2019 09:20:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (17/04/2019 09:21:09)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:40:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:42:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/04/2019 07:42:00)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (11/04/2019 08:44:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (11/04/2019 08:50:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (11/04/2019 08:50:11)
Zarządzenie nr MK.0050.53.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 kwietnia 2019r.
 
w sprawie wyznaczenia pomieszczenia tymczasowego
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), na podstawie art. 25a  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 1234) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Na pomieszczenie tymczasowe wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina lokal o powierzchni 61,4 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Śremskiej 14/2.
 
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:
 • Treść Załącznika nie podlega publikacji ze względu na ochronę danych osobowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Frydrychowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2019 11:16:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2019 11:16:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2019 11:16:06)

Zarządzenie Nr BG 0050.52.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska na czas zastępstwa w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Justyna Kaczmarczyk, Audytor wewnętrzny – członek komisji;
 3. Martyna Tonińska, Podinspektor ds. ochrony środowiska – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Kierownik Referatu Organizacyjnego – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 kwietnia 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (03/04/2019 07:59:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/04/2019 07:59:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 17:32:24)
Zarządzenie  nr FB.005.50.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 kwietnia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.[1]) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
2)  wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania oraz pod namiotami poza miejscem zamieszkania,
3)  upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.  
2. Środki finansowe w wysokości 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2019 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.50.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
XV Święto Pyry 2 500,00
2. Grupa Inicjatywna Baranówko   Krocząc drogą historii 2 000,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Moja mała, wielka Ojczyzna- Rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci, młodzieży i seniorów 2 500,00
RAZEM 7 000,00
 
§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania i pod namiotami poza miejscem zamieszkania:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Mosiński Klub Żeglarski Obóz w Łukęcinie   3 000,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 4 000,00
3. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Piknik nad jeziorem 700,00
4. Stowarzyszenie AMBITIO Śladami tradycji, śladami zwyczajów   4 000,00
5. Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Mosina Aktywny wypoczynek w Bieszczadach 3 000,00
6. Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Mosina Aktywny wypoczynek w Pasterce 3 000,00
7. INVICTUS BJJ Wakacje letnie z Brazylijskim Jiu Jitsu   1 300,00
8. Stowarzyszenie Sami Swoi Sami Swoi- wakacje 2019   10 000,00
9. Grupa Inicjatywna Baranówko Przystań wyobraźni   1 000,00
RAZEM 30 000,00
 
§ 3.  

W ogłoszonym konkursie ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu nie przyznano dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 r.                

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (03/04/2019 11:04:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 14:52:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 14:54:00)
Zarządzenie Nr BG 0050.51.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie w następującym składzie:
1.      Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
2.      Małgorzata Kaptur, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie – członek komisji;
3.      Piotr Sokołowski, Kierownik Biura Rady Miejskiej – członek komisji;
4.      Monika Kujawska, Kierownik Referatu Organizacyjnego – sekretarz komisji.
 
§ 2.
 
Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3.
 
Komisja zakończy pracę do 30 kwietnia 2019 r.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Przemysław Mieloch

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (03/04/2019 07:57:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/04/2019 07:57:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 17:34:42)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (03/04/2019 07:53:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/04/2019 07:54:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (03/04/2019 07:54:21)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/03/2019 11:38:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (26/03/2019 11:38:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (03/04/2019 07:37:38)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (22/03/2019 08:53:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/03/2019 09:54:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/03/2019 09:54:35)

ZARZĄDZENIE NR BG.0050.45.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 marca 2019r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr. BG. 0050.192.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia
18 grudnia 2018r., w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 pkt 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz art. 68 i 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 Zarządzenia Nr. BG. 0050.192.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018r., w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ 4. Od dnia 18 marca 2019 r. Pan Adam Ejchorst został powołany na stanowisko
II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.”

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 10:35:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:29:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:28:59)

Zarządzenie NR BG.0050.44.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 marca 2019 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz.506 ) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącym załącznik
Nr 1 do Zarządzenia Nr. BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„I - Zastępca Burmistrza wykonuje czynności Kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia obowiązków Burmistrza z innych przyczyn.”

§ 8 otrzymuje brzmienie:

”1.  Część spraw Gminy Burmistrz może powierzyć Zastępcom Burmistrza
oraz Sekretarzowi. W sprawach powierzonych Zastępcom Burmistrza przysługują kompetencje Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy. Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu Burmistrz powierza Sekretarzowi.

2.    Szczegółowy zakres spraw powierzonych Zastępcom Burmistrza i Sekretarzowi Burmistrz określa zarządzeniem.

3.    Zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik nadzorują pracę referatów według schematu struktury organizacyjnej Urzędu stanowiącego załącznik
nr 1 do Regulaminu”

2)       § 9 otrzymuje brzmienie:

„Zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik w ramach nadzoru nad referatami:

1)      ustalają strategię wykonywania zadań powierzonych referatom;

 

 

 

2)      inicjują i koordynują przygotowywanie oraz realizację programów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w należących do nich dziedzinach;

3)      oceniają stopień i prawidłowość realizacji zadań przez referaty;

4)      koordynują współpracę między referatami oraz między referatami a gminnymi jednostkami organizacyjnymi;

5)      oceniają pracę kierowników referatów, wnioskują do Burmistrza w sprawach
z zakresu stosunku pracy pracowników referatów.”

3)      § 10 otrzymuje brzmienie:

„Zastępcy Burmistrza w sprawach im powierzonych:

1)      wstępnie aprobują projekty uchwał Rady przygotowywane przez referaty
lub gminne jednostki organizacyjne;

2)      składają oświadczenie woli w imieniu Gminy w granicach udzielonych
pełnomocnictw;

3)      wykonują inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz wynikające
z poleceń lub upoważnień Burmistrza.”

4)      § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik, Biurem Rady Miejskiej – kierownik, Gminnym Centrum Informacji – koordynator, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Referatem Zarządzania Projektami i Funduszami – kierownik, Biurem Zamówień Publicznych – koordynator, Biurem Prawnym koordynator, Zespołem Informatyków – kierownik, Straży Miejskiej – komendant, Sekretariatu – Kierownik Referatu Organizacyjnego”

5)      Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiący załącznik
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie,
otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia BG.0050.44.2019 - Struktura organizacyjna

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 10:34:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:36:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:36:20)
ZARZĄDZENIE NR BG.0050.43.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 marca 2019r.
 
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 pkt 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz art. 68 i 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
 1. Powołuję Pana Tomasza Łukowiaka na stanowisko I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina z dniem 18 marca 2019 r.
 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Mosinie z dniem określonym w pkt 1.
 3. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Zastępcy Burmistrza Gminy.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/03/2019 12:31:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:22:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:22:11)
Zarządzenie Nr IN.0050.41.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 marca 2019 r.
 
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. W celu wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych na terenie Gminy Mosina, powołuję Pana Bartosza Dmochowskiego - Kierownika Zespołu Informatyków na Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.
 
§ 2. Do współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1. zobowiązuję w szczególności:
1)     Referat Organizacyjny w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Pełnomocnika,
2)     Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej w zakresie:
a)      przygotowania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach,
b)     udostępniania spisu wyborców mieszkańcom Gminy Mosina,
c)      wykonywania zadań związanych z udzielaniem pełnomocnictw do głosowania osobom wyznaczonym przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,
d)     prowadzenia wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania,
e)     weryfikowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego,
f)       przyjmowania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania,
g)      wykonywania zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów;
3)     Referat Finansowo Budżetowy w zakresie:
a)      prowadzenia ewidencji środków finansowych przeznaczonych na wydatki wyborcze,
b)     prowadzenia sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków związanych z wyborami;
 
§ 3. Zobowiązuję pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, o których mowa w § 2., do udzielania Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów niezbędnej pomocy przy realizacji zadań, o których mowa w § 1.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/03/2019 10:32:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/03/2019 10:32:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/03/2019 10:32:43)
ZARĄDZENIE nr OP.0050.39.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 marca 2019 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu
dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Mosina

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu dyrektorów szkół
i przedszkoli Gminy Mosina, wykazanych w Załączniku do zarządzenia.
§2.
Wykonanie powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli Gminy Mosina.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                         

Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.39.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 marca 2019 r.

Wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina - szkoły i przedszkola.
Lp. Pomieszczenie/obiekt Okres korzystania Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł)
1. Sala gimnastyczna duża wraz z zapleczem sanitarnym 1h 53,66 66,00
2. Mała sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym 1h 29,27 36,00
3. Sala lekcyjna duża (powyżej 50 m²) 1h 16,26 20,00
4. Sala lekcyjna mała (poniżej 50 m²) 1h 12,20 15,00
5. Hol szkolny/świetlica/stołówka 1h 24,40 30,00
6. Zaplecze sanitarne/łazienki 1h 24,40 30,00
7. Boisko szkolne wraz z zapleczem sanitarnym 1h 121,95 150,00
8. Powierzchnia reklamowa do 2 m² - cena za moduł miesięcznie  powyżej 1 miesiąca 73,17 90,00
9. Powierzchnia reklamowa do 2 m² do 1 miesiąca 81,30 100,00
10. Powierzchnia reklamowa powyżej 2m² - za m² powyżej 1 miesiąca 53,66 66,00
11. Powierzchnia reklamowa powyżej 2m²  - za m² do 1 miesiąca 65,04 80,00
12. Powierzchnia pod wynajem kawomatów itp. urządzeń za 1 m² miesięcznie 53,66 66,00
13. Powierzchnia pod wynajem dla sklepiku szkolnego - cena za m² miesięcznie 40,65 50,00
   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (12/03/2019 12:58:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/03/2019 21:10:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/03/2019 21:10:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (14/03/2019 11:51:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (14/03/2019 11:51:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (14/03/2019 11:51:45)
Zarządzenie nr OP.0050.37.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 marca 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 994z późn. zm.)  oraz  § 6 ust. 7 i § 12 ust. 6  Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej zarządzam, co następuję:  

§ 1. 
Ogłaszam termin składania wniosków  o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnienia lub nagrody od 12 marca do 31 marca 2019 r.

§ 2. 
Wnioski, o których mowa w §1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina.  

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (08/03/2019 13:10:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/03/2019 13:44:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (08/03/2019 13:14:08)
Zarządzenie Nr BZP.0050.36.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. I"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (05/03/2019 10:55:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (05/03/2019 10:55:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (05/03/2019 10:55:01)
 Zarządzenie nr FB.0050.35.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2019 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1

W zarządzeniu nr FB.0050.26.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich oraz wypoczynku pod namiotami poza miejscem zamieszkania",  
2)  w ust. 2 pkt 2 lit. b załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie: „wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich oraz wypoczynku pod namiotami poza miejscem zamieszkania. Powyższe zadania będą realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r."  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch       

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (01/03/2019 13:32:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (01/03/2019 14:31:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (01/03/2019 14:31:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (01/03/2019 12:15:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (01/03/2019 12:15:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (01/03/2019 12:15:39)
Zarządzenie Nr BG 0050.32.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 lutego 2019r.  
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm)  zarządzam co następuje:    

§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa w skład, w której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Michalina Szeliga - Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer - Sekretarz Komisji.  

§ 2 Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.  

§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 31 marca 2019 r.  

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/03/2019 14:03:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/03/2019 14:03:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/03/2019 14:03:28)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (27/02/2019 09:56:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (28/02/2019 08:46:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (28/02/2019 08:46:56)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/02/2019 07:30:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (26/02/2019 07:31:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (26/02/2019 07:31:57)
  Zarządzenie nr FB.0050.26.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lutego 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
2)      wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania czasie w wakacji letnich,
3)      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.  
 
§ 2  

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysłąw Mieloch                   


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 lutego 2019 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.   1. Celem otwartych konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.   2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:  

a)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 11 500,00 zł
b)      wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania czasie wakacji letnich. Powyższe zadania realizowane będą w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r., 30 000,00 zł
c)      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.   16 200,00 zł
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert  w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.  
4.    Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  
5.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.     6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  
7. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  
8.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  
9. Organizacje składające oferty: - wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  
10.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).  
11.    Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  
13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 26 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1,
62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. 16.    Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
   17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2018 i 2019:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2018 rok 2019 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 31 000,00
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 4 000,00 4 000,00
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 8 500,00
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 40 000,00 15 000,00
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 76 500,00 55 000,00
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 320 000,00 318 775,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (25/02/2019 11:28:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/02/2019 22:36:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (25/02/2019 11:28:22)
Zarządzenie nr FB.0050.25.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lutego 2019 r.  
w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620[1] z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, Uchwały Nr XXXVIII/251/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej oraz Uchwały Nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej zarządzam, co następuje:  

§ 1.

1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcji lub działaniu ratowniczym jest prowadzona przez Naczelnika każdej z ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Mosina „Ewidencja działań i szkoleń ratowniczych".
2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, wypłacany jest z budżetu Gminy Mosina w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Mosinie w drodze uchwały.
3. Ekwiwalent nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.  

§ 2.

1. Komendant Straży Miejskiej w Mosinie jest zobowiązany do weryfikacji i potwierdzenia zapisów w „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń" z ewidencją prowadzoną przez Państwową Staż Pożarną.
2. Na podstawie wykonanej kopii „Ewidencji działań i szkoleń ratowniczych" potwierdzonej przez Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie oraz złożonego wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, w Urzędzie Miejskim w Mosinie sporządzana jest lista do wypłaty ekwiwalentu.

§ 3.
1. Ochotnicze straże pożarne składają Burmistrzowi pisemne wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do zarządzenia.
2. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu powinny być wypełnione przez członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, po zakończeniu danego działania lub szkolenia i złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie najpóźniej do końca roku budżetowego.
3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Mosina dokonywana jest w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, wyłącznie w formie przelewu na wskazane przez członków ochotniczych straży pożarnych konta bankowe.  

§ 4.

1. Każda akcja i działanie ratownicze lub szkolenie musi zostać zaewidencjonowane w danej jednostce ochotniczej straży pożarnej, w następujący sposób:
1) na karcie drogowej oraz karcie pracy odpowiedniego sprzętu silnikowego (jeśli zaistnieje potrzeba jego użycia),
2) w rejestrze działań tzw. „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń" prowadzonym przez Naczelnika każdej ochotniczej straży pożarnej.
2. Każdy zapis ewidencyjny działania ratowniczego lub szkolenia powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału członków ochotniczej straży pożarnej w akcji, działaniu ratowniczym lub szkoleniu.
3. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za szkolenia pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną jest wydanie przez organizatora zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia. Na ich podstawie w Urzędzie Miejskim w Mosinie sporządzona jest lista wypłaty ekwiwalentu.
4. Każdy udział zastępu ochotniczej straży pożarnej w akcji lub działaniu ratowniczym musi być potwierdzony przez Państwową Straż Pożarną.  

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr FB.00501.98.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.                                                        

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.25.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 lutego 2019 r.  

......................, dnia................... .........................................      
(pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej)      

WNIOSEK O wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  

1.      Ochotnicza Straż Pożarna w ...................... na podstawie art. 28 ust.1-3 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm.) przedstawia listę członków którzy wzięli udział w:
1)      akcji lub działaniu ratowniczym w dniu .............. o numerze ewidencyjnym zdarzenia w „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń".................................
2)      szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną/ Gminę w dniu......................
3)      Rodzaj interwencji (np. pożar budynku, wypadek, zabezpieczenie miasta)......................
2.      N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym/ szkoleniu zwracają się o wypłatę ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:
Lp. Imię i nazwisko,
adres zamieszkania
Pełniona funkcja w czasie akcji ratowniczej Czas działania lub szkolenia od... do... Podpis biorącego udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
           
           
           
           
           
           
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w .................... zaświadcza prawidłowość danych zawartych w ust. 1-2 niniejszego wniosku.  
3.      Oświadczamy, iż osoby wyszczególnione w ust. 2:
1)      są członkami OSP w .................., którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 roku życia,
2)      posiadają aktualne badania lekarskie wydawane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy jako strażak ochotnik,
3)      spełniają wymagania kwalifikacyjne oraz posiadają odpowiednie wyszkolenie określone przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne,
4)      posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP. 

................................                                                    .............................
(czytelnie) Imię i Nazwisko                                                (czytelnie) Imię i Nazwisko  

Potwierdzam udział jednostki w akcji oraz fakt zgłoszenia członków OSP biorących udział w akcji do ubezpieczenia NNW strażaków:    
...........................................................
(Komendant Straży Miejskiej w Mosinie)        

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018, poz. 1669.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (03/04/2019 10:28:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 14:47:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 14:49:07)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (25/02/2019 15:30:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/02/2019 16:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (25/02/2019 16:11:00)
Zarządzenie nr GG.0050.23.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Załacznik nr 1 do zarządzenia - wykaz nieruchomosći
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rozalia Skrzypczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (22/02/2019 12:47:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/02/2019 13:18:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/02/2019 13:18:33)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (04/04/2019 15:02:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 15:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 15:04:17)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (19/02/2019 13:10:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (19/02/2019 13:10:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (19/02/2019 13:10:08)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (04/04/2019 14:46:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 14:46:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 14:46:33)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (04/04/2019 14:03:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (04/04/2019 14:05:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/04/2019 14:05:26)
Zarządzenie Nr GG.0050.18.2019.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 994 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogi wewnętrzne, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 2696/11, 2696/20, 2696/29, 2696/38 obr. Mosina, o powierzchni 3889m², zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00038362/1.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (12/02/2019 09:22:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/02/2019 15:11:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (12/02/2019 09:22:52)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (08/02/2019 11:24:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Kasprzyk (08/02/2019 11:24:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (08/02/2019 11:24:15)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (03/04/2019 08:25:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/04/2019 08:25:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (03/04/2019 08:25:48)
ZARZĄDZENIE NR OP.0050.15.2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Na podstawie art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:  
§ 1
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
§ 2
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
§ 3
Czynności rekrutacyjne odbywają się w formie rekrutacji elektronicznej potwierdzonej dostarczeniem wniosku do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej.  
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OP.0050.15.2019  Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29.01.2019 r.  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 25.02.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 13:00 Od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Do 20.03.2019 r. Do 26.04.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 22.03.2019 r. do godz. 13:00 Do 30.04.2019 r do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 01.04.2019 r. do godz. 13:00 Do 08.05.2019 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 02.04.2019 r. do godz. 15:00 Do 10.05.2019 r. do godz. 13:00
                     
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OP.0050.15.2019 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2901.2019 r.  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   Od 06.03.2019 r.  do 22.03.2019 r. do godz. 13:00 Od 22.04.2019 r. do 28.06.2019 r. do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Do 27.03.2019 r. Do 03.07.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 29.03.2019 r. do godz. 13:00 Do 04.07.2019 r do godz. 13:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 05.04.2019 r. do godz. 13:00 Do 09.07.2019 r. do godz. 13:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 10.04.2019 r. do godz. 13:00 Do 15.07.2019 r. do godz. 13:00
   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (31/01/2019 13:47:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (01/02/2019 09:42:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (31/01/2019 13:53:40)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (30/01/2019 10:36:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/02/2019 15:12:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (18/02/2019 13:50:45)

 

                                                                                                                                                

                                       

 

Zarządzenie Nr OŚ.0050.13.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 stycznia 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej i robót.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 umowy Nr BZP.642.2018.AK/272.22.2018 zawartej w dniu 2.08.2018 r. w zakresie zaprojektowania i wybudowania zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj, zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr OŚ.00501.167.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 listopada 2018 r. zmienionym zarządzeniem Nr OŚ.0050.189.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018 r w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej i robót § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pana Adama Ejchorsta – Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina,”


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Dudziak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (25/01/2019 12:34:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/01/2019 13:04:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (25/01/2019 13:04:21)
Zarządzenie nr MK.0050.12.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 stycznia 2019r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 100, 1349 i 1432) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
 1. Wykaz nieruchomości.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel-Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/01/2019 18:23:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/01/2019 18:23:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/01/2019 18:23:35)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (03/04/2019 08:13:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kujawska (03/04/2019 08:13:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (03/04/2019 08:18:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (21/01/2019 16:34:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/01/2019 14:37:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (22/01/2019 14:37:27)
Zarządzenie Nr BZP.0050.10.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (15/01/2019 15:12:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (15/01/2019 15:12:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (15/01/2019 15:12:43)
Zarządzenie nr FB.0050.9.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2019 r. 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina
w 2019 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz § 12 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1.      Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.   2.      Środki finansowe w wysokości 285 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2019.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch                                         

Załącznik do Zarządzenia nr FB.0050.9.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji- wnioskowana
1 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja piłki siatkowej 8 000,00
2 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja tańca i aerobiku 8 500,00
3 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Szkolenie dzieci- sekcja szachowa 3 000,00
4 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XVI Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2019 11 000,00
5 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 9 000,00
6 Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dzieci oraz wybranych konkurencji lekkoatletycznych 3 000,00
7 Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje biegowe 3 000,00
8 Klub Sportowy 1920 Mosina   Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 100 000,00
9 Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej 6 500,00
10 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 47 000,00
11 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 40 000,00
12 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 3 000,00
13 Stowarzyszenie INVICTUS BJJ Rozwój ruchowy przez sporty siłowe i sporty walki 6 000,00
14 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC" Wsparcie działań z zakresy upowszechnienia kultury fizycznej  i sportu 4 000,00
15 Uczniowski Klub Sportowy MUSZKIETER Prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży 4 000,00
16 Klub Sportowy IDMAR Szkolenie z piłki ręcznej   10 000,00
17 Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT IV BIEGOWE MOSIŃSKIE GRAND PRIX 12 000,00
18 Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT III Król Parku 7 000,00
  RAZEM 285 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 100, 1349, 1432, 2500.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (10/01/2019 14:58:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (10/01/2019 15:04:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (10/01/2019 14:58:33)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (15/01/2019 12:27:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/01/2019 18:24:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (15/01/2019 12:27:13)
Zarządzenie nr MK.0050.7.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2019 r.
 
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500 ); zarządzam co następuje:
 
§ 1. W Zarządzeniu nr GG.00501.213.2012.BT Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina wprowadza się następujące zmiany:
1)     W Załączniku nr 2 „Cennik  wynajmu świetlic wiejskich w sezonie grzewczym" w tabeli wiersz „Borkowice" otrzymuje  brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2)     W Załączniku nr 3 „Cennik  wynajmu świetlic wiejskich poza sezonem grzewczym" w tabeli wiersz „Borkowice" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Pawlicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 10:04:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 10:04:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 10:04:45)
Zarządzenie  nr FB.0050.6.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077[2]) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania,
5)      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
6)      ochrony przeciwpożarowej,
7)      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  
2. Środki finansowe w wysokości 149 275,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2019 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

            

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.6.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2019 r.  

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego Całoroczna pomoc żywnościowa 21 000,00
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Gimnastyka umysłu 2 500,00
3. Klub Bab Wspaniałych Nie jesteś sama   7 500,00
RAZEM 31 000,00
 
§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wielkopolska, Gmina Mosińska- nasza kultura, nasza tradycja, nasze miejsce na ziemi 2 000,00
3. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe Organizacja XIII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą 13 930,00
4. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Karnawałowa impreza integracyjna 500,00
5. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Zespół wokalny 2 000,00
6. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Pamiętamy- nie kończymy na rocznicy 5 000,00
7. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii     Warsztaty wokalne- koncerty chóru na wybrzeżu   2 000,00
8. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Muzyka, śpiew chóralny, edukacja muzyczna młodzieży 10 000,00
9. Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa Rogalin- Mosina 1 000,00
10. Grupa Inicjatywna Baranówko   Elegant SHOW 2019 3 000,00
11. Stowarzyszenie AMBITIO Kulturalny antykwariat- projekt upowszechniający dziedzictwo narodowe i gminne wśród młodzieży 3 570,00
RAZEM 55 000,00
 
§ 3.

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej, wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej 2 200,00
2. Stowarzyszenie AMBITIO Poprzez wolontariat do kultury   1 800,00
  RAZEM 4 000,00
 

§ 4.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Półkolonie zimowe w Czapurach 2 500,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 2 400,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Zimowisko w  Daszewicach   3 210,00
4. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Zimowisko UKS ORLIK MOSINA 2019 2 250,00
5. INVICTUS BJJ Ferie z Brazylijskim Jiu Jitsu   1 100,00
6. Stowarzyszenie Sami Swoi Sami Swoi- aktywne ferie   3 540,00
RAZEM 15 000,00
               

§ 5.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2018 14 000,00
2. Polski Związek Wędkarski- Mosina Hobby Zawody wędkarskie „Dzień dziecka" i „Żegnajcie wakacje"   2 500,00
3. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina XI Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina 2 035,00
4. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina XX Rajd Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej" 3 290,00
5. Stowarzyszenie AMBITIO   Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach 2 500,00
6. Stowarzyszenie AMBITIO   Gminna Olimpiada sportowa w Daszewicach 2 000,00
7. Automobilklub Wielkopolski   Samochodowe Rajdy Turystyczne 5 000,00
8. Polski Związek Wędkarski -Mosina Miasto Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2018 2 050,00
9. Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale 1 400,00
10. Invictus Bjj Mosina Organizacja zawodów- Brazylijskie Jiu Jitsu   1 000,00
RAZEM 35 775,00
 

§ 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach Szkolenie strażaków ochotników z terenu Gminy Mosina 3 500,00
 

§ 7.

Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinkach Pokazy ratownictwa OSP 5 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1360, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (10/01/2019 08:56:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (10/01/2019 15:04:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (10/01/2019 08:58:06)
Zarządzenie nr FB.0050.5.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm[1]), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) oraz §17 ust. 1  Uchwały LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuję:  

§1.  

1.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny w składzie:
1)      przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2)      przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3)      przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4)      przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.   2.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki
w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
3.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
4.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
5.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
6.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony przeciwpożarowej w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
7.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,      
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,      
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,      
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.    

§2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 732, 1365  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (08/01/2019 14:12:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (10/01/2019 15:04:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (08/01/2019 14:12:18)
Zarządzenie nr FB.0050.4.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 stycznia 2019 r.  
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:  

§1.  

Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r., w składzie:  
1. przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:       
1) Adam Ejchorst,                                                                                                
2) Ewelina Waligórska,       
3) Waldemar Demuth;  
2. przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.  

§2.  

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

§3.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (08/01/2019 14:05:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (10/01/2019 15:03:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (08/01/2019 14:06:31)
Zarządzenie nr OP.0050.3.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 stycznia 2019r.
w sprawie przedłużenia programu „Mosińska Karta Rodziny 3+"
      
Na podstawie § 13 uchwały nr LV/384/2014 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zameldowanych na terenie gminy Mosina poprzez realizację programu „Mosińska Karta Rodziny 3+" w 2014 roku, zmienionej uchwałą  nr LVII/395/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje: 

§1.
W załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 00501.564.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2014 r. „Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z kart
w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+" wprowadza się następujące zmiany: § 6 ust. 6. otrzymuje brzmienie "Karty wydane do dnia 31 grudnia 2015 r. zachowują ważność do tego dnia. Karty wydawane po tym terminie podlegają przedłużeniu do 31 grudnia 2019 roku. Przedłużenia dokonuje się na wniosek złożony w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie w godzinach pracy Urzędu lub przesłany na adres Urzędu pocztą."

§2.
W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 00501.564.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2014 r. wprowadza się zaktualizowany wzór wniosku o wydanie karty
w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+", stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/02/2019 22:41:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/02/2019 22:41:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/02/2019 22:41:12)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (09/01/2019 12:42:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/01/2019 15:01:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (09/01/2019 15:01:58)
Zarządzenie Nr BG 0050.1a.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 stycznia 2019r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm)  zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg  w skład, w której wchodzą:
1.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Przewodniczący Komisji;
2.    Joanna Pawlicka - Członek Komisji;
3.    Justyna Kaczmarczyk  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 31 stycznia  2019r.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr.BG. 0050.1.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 15:10:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 15:10:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 15:10:35)

Zarządzenie Nr BG 0050.1.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 stycznia 2019r.

 

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm)  zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. utrzymania dróg  w skład, w której wchodzą:

1.    Julia Olejniczak-Kowalska  – Przewodniczący Komisji;

2.    Joanna Pawlicka – Członek Komisji;

3.    Agnieszka Fajfer   – Sekretarz Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3

 

Komisja zakończy pracę do dnia 31 stycznia  2019r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (03/01/2019 07:22:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (03/01/2019 07:45:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/01/2019 08:13:49)