logo
logo bip
Zarządzenie Nr BZP.0050.10.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (15/01/2019 15:12:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Rembalska (15/01/2019 15:12:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (15/01/2019 15:12:43)
Zarządzenie nr FB.0050.9.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2019 r. 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina
w 2019 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz § 12 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1.      Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.   2.      Środki finansowe w wysokości 285 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2019.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch                                         

Załącznik do Zarządzenia nr FB.0050.9.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji- wnioskowana
1 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja piłki siatkowej 8 000,00
2 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja tańca i aerobiku 8 500,00
3 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Szkolenie dzieci- sekcja szachowa 3 000,00
4 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XVI Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2019 11 000,00
5 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 9 000,00
6 Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dzieci oraz wybranych konkurencji lekkoatletycznych 3 000,00
7 Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje biegowe 3 000,00
8 Klub Sportowy 1920 Mosina   Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 100 000,00
9 Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej 6 500,00
10 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 47 000,00
11 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 40 000,00
12 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 3 000,00
13 Stowarzyszenie INVICTUS BJJ Rozwój ruchowy przez sporty siłowe i sporty walki 6 000,00
14 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC" Wsparcie działań z zakresy upowszechnienia kultury fizycznej  i sportu 4 000,00
15 Uczniowski Klub Sportowy MUSZKIETER Prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży 4 000,00
16 Klub Sportowy IDMAR Szkolenie z piłki ręcznej   10 000,00
17 Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT IV BIEGOWE MOSIŃSKIE GRAND PRIX 12 000,00
18 Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT III Król Parku 7 000,00
  RAZEM 285 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 100, 1349, 1432, 2500.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (10/01/2019 14:58:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (10/01/2019 15:04:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (10/01/2019 14:58:33)
Zarządzenie nr MK.0050.7.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2019 r.
 
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500 ); zarządzam co następuje:
 
§ 1. W Zarządzeniu nr GG.00501.213.2012.BT Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina wprowadza się następujące zmiany:
1)     W Załączniku nr 2 „Cennik  wynajmu świetlic wiejskich w sezonie grzewczym" w tabeli wiersz „Borkowice" otrzymuje  brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2)     W Załączniku nr 3 „Cennik  wynajmu świetlic wiejskich poza sezonem grzewczym" w tabeli wiersz „Borkowice" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Pawlicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 10:04:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 10:04:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 10:04:45)
Zarządzenie  nr FB.0050.6.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077[2]) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania,
5)      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
6)      ochrony przeciwpożarowej,
7)      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  
2. Środki finansowe w wysokości 149 275,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2019 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

            

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.6.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2019 r.  

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego Całoroczna pomoc żywnościowa 21 000,00
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Gimnastyka umysłu 2 500,00
3. Klub Bab Wspaniałych Nie jesteś sama   7 500,00
RAZEM 31 000,00
 
§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wielkopolska, Gmina Mosińska- nasza kultura, nasza tradycja, nasze miejsce na ziemi 2 000,00
3. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe Organizacja XIII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą 13 930,00
4. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Karnawałowa impreza integracyjna 500,00
5. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Zespół wokalny 2 000,00
6. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Pamiętamy- nie kończymy na rocznicy 5 000,00
7. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii     Warsztaty wokalne- koncerty chóru na wybrzeżu   2 000,00
8. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Muzyka, śpiew chóralny, edukacja muzyczna młodzieży 10 000,00
9. Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa Rogalin- Mosina 1 000,00
10. Grupa Inicjatywna Baranówko   Elegant SHOW 2019 3 000,00
11. Stowarzyszenie AMBITIO Kulturalny antykwariat- projekt upowszechniający dziedzictwo narodowe i gminne wśród młodzieży 3 570,00
RAZEM 55 000,00
 
§ 3.

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej, wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej 2 200,00
2. Stowarzyszenie AMBITIO Poprzez wolontariat do kultury   1 800,00
  RAZEM 4 000,00
 

§ 4.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Półkolonie zimowe w Czapurach 2 500,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 2 400,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Zimowisko w  Daszewicach   3 210,00
4. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Zimowisko UKS ORLIK MOSINA 2019 2 250,00
5. INVICTUS BJJ Ferie z Brazylijskim Jiu Jitsu   1 100,00
6. Stowarzyszenie Sami Swoi Sami Swoi- aktywne ferie   3 540,00
RAZEM 15 000,00
               

§ 5.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2018 14 000,00
2. Polski Związek Wędkarski- Mosina Hobby Zawody wędkarskie „Dzień dziecka" i „Żegnajcie wakacje"   2 500,00
3. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina XI Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina 2 035,00
4. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina XX Rajd Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej" 3 290,00
5. Stowarzyszenie AMBITIO   Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach 2 500,00
6. Stowarzyszenie AMBITIO   Gminna Olimpiada sportowa w Daszewicach 2 000,00
7. Automobilklub Wielkopolski   Samochodowe Rajdy Turystyczne 5 000,00
8. Polski Związek Wędkarski -Mosina Miasto Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2018 2 050,00
9. Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale 1 400,00
10. Invictus Bjj Mosina Organizacja zawodów- Brazylijskie Jiu Jitsu   1 000,00
RAZEM 35 775,00
 

§ 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach Szkolenie strażaków ochotników z terenu Gminy Mosina 3 500,00
 

§ 7.

Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinkach Pokazy ratownictwa OSP 5 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1360, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (10/01/2019 08:56:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (10/01/2019 15:04:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (10/01/2019 08:58:06)
Zarządzenie nr FB.0050.5.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm[1]), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) oraz §17 ust. 1  Uchwały LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuję:  

§1.  

1.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny w składzie:
1)      przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2)      przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3)      przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4)      przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.   2.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki
w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
3.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
4.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
5.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  
6.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony przeciwpożarowej w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.  
7.      Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,      
b) Ewelina Waligórska,      
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,      
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,      
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych- Dorota Lisiak.    

§2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 732, 1365  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (08/01/2019 14:12:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (10/01/2019 15:04:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (08/01/2019 14:12:18)
Zarządzenie nr FB.0050.4.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 stycznia 2019 r.  
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:  

§1.  

Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r., w składzie:  
1. przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:       
1) Adam Ejchorst,                                                                                                
2) Ewelina Waligórska,       
3) Waldemar Demuth;  
2. przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.  

§2.  

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

§3.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (08/01/2019 14:05:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (10/01/2019 15:03:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (08/01/2019 14:06:31)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (09/01/2019 12:42:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (09/01/2019 15:01:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (09/01/2019 15:01:58)
Zarządzenie Nr BG 0050.1a.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 stycznia 2019r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm)  zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg  w skład, w której wchodzą:
1.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Przewodniczący Komisji;
2.    Joanna Pawlicka - Członek Komisji;
3.    Justyna Kaczmarczyk  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 31 stycznia  2019r.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr.BG. 0050.1.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 15:10:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 15:10:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/01/2019 15:10:35)

Zarządzenie Nr BG 0050.1.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 stycznia 2019r.

 

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm)  zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. utrzymania dróg  w skład, w której wchodzą:

1.    Julia Olejniczak-Kowalska  – Przewodniczący Komisji;

2.    Joanna Pawlicka – Członek Komisji;

3.    Agnieszka Fajfer   – Sekretarz Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3

 

Komisja zakończy pracę do dnia 31 stycznia  2019r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (03/01/2019 07:22:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (03/01/2019 07:45:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/01/2019 08:13:49)