logo
logo bip
ZARZĄDZENIE NR BG.0050.43.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 marca 2019r.
 
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 pkt 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz art. 68 i 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
  1. Powołuję Pana Tomasza Łukowiaka na stanowisko I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina z dniem 18 marca 2019 r.
  2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Mosinie z dniem określonym w pkt 1.
  3. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Zastępcy Burmistrza Gminy.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/03/2019 12:31:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:22:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:22:11)