logo
logo bip

ZARZĄDZENIE NR BG.0050.45.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 marca 2019r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr. BG. 0050.192.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia
18 grudnia 2018r., w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 pkt 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz art. 68 i 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 Zarządzenia Nr. BG. 0050.192.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018r., w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ 4. Od dnia 18 marca 2019 r. Pan Adam Ejchorst został powołany na stanowisko
II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.”

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 10:35:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:29:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (22/03/2019 11:28:59)