logo
logo bip
Zarządzenie Nr GG.0050.18.2019.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 994 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogi wewnętrzne, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 2696/11, 2696/20, 2696/29, 2696/38 obr. Mosina, o powierzchni 3889m², zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00038362/1.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.