logo
logo bip
Złożone interpelacje i zapytania
(1) Zapytanie w sprawie sytuacji prawnej przejścia podziemnego przy ul. Sowinieckiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(2) Zapytanie w sprawie możliwości zamknięcia dla ruchu samochodowego płyty targowiska miejskiego wraz z Zielonym Rynkiem.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(17) Interpelacja w sprawie zaproponowania Marszałkowi budowy rond w Mosinie, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 431.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(37) Interpelacja dotycząca podjęcia rozmów z powiatem poznańskim w sprawie przebudowy drogi Dymaczewo Stare - Drużyna.pdf
       - pismo przekazujące sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(38) Zapytanie w sprawie harmonogramu czyszczenia ulic utwardzonych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(39) Zapytanie w sprawie uporządkowania i nadania nazwy ulicy wytyczonej pomiędzy ul. Skrajną a ul. Obrzańską.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(58) Interpelacja w sprawie zorganizowania spotkania ze Starostą oraz urzędnikami Starostwa odpowiedzialnymi za organizację ruchu drogowego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(63) Zapytanie w sprawie terminu trwałości projektu dot. Zielonego Rynku oraz możliwości przeniesienia toalety znajdującej się na parkingu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(64) Zapytanie w sprawie terminu trwałości projektu dot. tężni w ptasim parku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(101) Interpelacja w sprawie tężni w tzw. Ptasim Parku oraz aktywizacji Zielonego Rynku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(172) Zapytanie w sprawie możliwości zamontowania na ulicach nieutwardzonych znaków drogowych pionowych lub tablic informacyjnych dotyczących ograniczenia prędkości.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(173) Zapytanie w sprawie przejścia podziemnego na ulicy Sowinieckiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf 
(212) Interpelacja w sprawie zamontowania progów spowalniających na ulicy Gałczyńskiego w Mosinie.pdf