logo
logo bip
Złożone interpelacje i zapytania
(9) Zapytanie w sprawie złożonych i przygotowywanych wniosków w ramach Programu Rewitalizacji.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(12) Zapytanie w sprawie niezagospodarowanej działki przy ul. Kasprowicza.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(23) Zapytanie w sprawie projektu budżetu na rok 2019 w części dotyczącej wydatków majątkowych.pdf
Zapytanie zostało wycofane na prośbę Wnioskodawcy w dniu 8 stycznia 2019 roku.
(31) Zapytania w sprawie systemu GIS/SIT.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(32) Zapytanie dotyczące wpływów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(35) Interpelacja w sprawie portalu mosina.e-mapa.net (rejestru numeracji porządkowej na terenie gminy).pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(55) Zapytanie w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(56) Zapytanie w sprawie modernizacji źródeł ciepła i kosztów ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(61) Zapytanie w sprawie aktualizacji wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
(72) Zapytanie w sprawie nasadzeń na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(96) Zapytanie w sprawie hodowli koni w miejscowości Krajkowo.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        -druga udzielona odpowiedź.pdf
(97) Zapytanie w sprawie hodowli norek w miejscowości Krajkowo.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        -druga udzielona odpowiedź.pdf
(98) Zapytanie w sprawie gminnej ewidencji pomników przyrody oraz ilości nasadzeń.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(99) Zapytania w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2018 w części - wydatki majątkowe.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(106) Zapytanie w sprawie opieki wytchnieniowej nad osobami niepełnosprawnymi.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(107) Zapytanie w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Mosina za rok 2018.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(122) Interpelacja w sprawie przeglądu dróg będących własnością gminy i przygotowanie uchwały w sprawie zaliczenia części z nich do kategorii dróg gminnych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(140) Interpelacja w sprawie podniesienia jakości dokumentów tworzonych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
(141) Zapytanie w sprawie realizacji wydatków majątkowych budżetu na rok 2019.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(142) Zapytanie w sprawie znaków i tablic w ciągu ulicy Mostowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(163) Interpelacja w sprawie opracowania projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy.pdf
(164) Interpelacja w sprawie opracowania i przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Mosina na kolejne lata oraz przygotowania aktualizacji projektu uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(170) Interpelacja w sprawie dostarczania radnym pełnej informacji związanej z opracowywanymi projektami uchwał.pdf
(171) Zapytanie w sprawie zasad wydatkowania przez sołectwa dodatkowych środków w 2020 r.pdf
(174) Zapytanie w sprawie wpływów z najmu świetlic wiejskich.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(175) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ewaluacji Strategii Promocji Gminy Mosina na lata 2014-220.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf