logo
logo bip
Kadencja 2018-2023

Petycje kierowane do Rady Miejskiej w Mosinie

 

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 
Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 
Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 
Petycje należy składać w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Rady Miejskiej lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rada.miejska@mosina.pl

 

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  • oznaczenie adresata petycji (Rada Miejska);

  • wskazanie przedmiotu petycji;

  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.


Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja. 

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

 

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Mosinie

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania

Zasięgane opinie

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

 1.

51 mieszkańców Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem" w Mosinie

   petycja.pdf

Przygotowanie planu budowy dróg
na Osiedlu
nr 7 "Nad Jeziorem"
w Mosinie
i rozważenie zmiany miejsca budowy wiaty autobusowej

25.02.2019r.

  28.03.2019r.

1.Przekazanie kopii petycji radnym Rady Miejskiej
w Mosinie.

2.Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3.Przekazanie petycji
do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Mosinie.
4. Stwierdzenie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, że właściwym organem do rozpatrzenia przedmiotowej petycji jest Burmistrz Gminy Mosina.
5. Podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały Nr VII/46/19 z dnia 28 marca 2019 r. o przekazaniu petycji Burmistrzowi Gminy Mosina.
 

Opinia radcy prawnego

  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia
5 kwietnia 2019 r. poinformowała przedstawiciela mieszkańców Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem"
w Mosinie o przekazaniu petycji według właściwości Burmistrzowi Gminy Mosina.