logo
logo bip
Pożytek publiczny

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zdania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zdania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Cel konsultacji

 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zdania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Gminy Mosina.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu Uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zdania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 02.10.2012 roku.
 2. Termin zakończenia konsultacji: do 16.10 2012 roku.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzącymi działalność na terenie Gminy Mosina.

Forma i miejsce konsultacji

 1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 16 października  2012 roku:
  1. elektronicznie na adres e-mail: ewelina.waligorska@mosina.wokiss.pl,
  2. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
  3. faxem na numer: 61 8 109 558,
  4. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Inicjatywa lokalna".
 5. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
  1. przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
  2. złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
  3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
 6. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, na pokoju nr 4 oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 25 - osoba do kontaktu - Ewelina Waligórska.

 

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (01/10/2012 14:06:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/10/2012 14:06:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/10/2012 14:06:11)