logo
logo bip
Pożytek publiczny

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2014 r.

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy na 2014 r.

Cel konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu powyższej uchwały.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Gminy Mosina.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały sprawie Rocznego programu współpracy na 2014 r.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 07.11.2013 roku.

2. Termin zakończenia konsultacji: do 15.11 2013 roku.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzącymi działalność na terenie Gminy Mosina.

 

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do
15 listopada 2013 roku:

a) elektronicznie na adres e-mail: ewelina.waligorska@mosina.pl,

b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,

c) faxem na numer: 61 8 109 558,

d) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu.

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy na 2014 r."

4.  Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, na pokoju nr 4 oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 25 - osoba do kontaktu - Ewelina Waligórska.

Załączniki:

1) uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy na 2014 r. ,

2) formularz konsultacji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (07/11/2013 08:19:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/11/2013 15:00:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (07/11/2013 08:19:17)