logo
logo bip
Pożytek publiczny

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2015 r.


Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy na 2015 r.

Cel konsultacji

 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu powyższej uchwały.
 2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Gminy Mosina.
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały sprawie Rocznego programu współpracy na 2015 r.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 10.10.2014 roku.
 2. Termin zakończenia konsultacji: do 20.10.2014 roku.
Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzącymi działalność na terenie Gminy Mosina.
 
Forma i miejsce konsultacji
 1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 20 października 2014  roku:
  a) elektronicznie na adres e-mail: ewelina.waligorska@mosina.pl,
  b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
  c) faxem na numer: 61 8 109 558,
  d) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu.
 2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy na 2015 r."
 4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
  a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
  b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
  c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
 5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, na pokoju nr 4 oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 25 - osoba do kontaktu - Ewelina Waligórska.
Załączniki:
 1. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy na 2015 r.pdf
 2. Formularz konsultacji.pdf
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Kaczmarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/10/2014 16:40:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/10/2014 16:45:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/10/2014 16:45:14)