logo
logo bip
Pożytek publiczny
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

Cel konsultacji
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu powyższej uchwały.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Gminy Mosina.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 29.10.2015 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 15.11 2015 roku.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzącymi działalność na terenie Gminy Mosina.

Forma i miejsce konsultacji
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 15 listopada 2015 roku:
a) elektronicznie na adres e-mail: ewelina.waligorska@mosina.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
c) faxem na numer: 61 8 109 558,
d) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu.

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.

3. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r."

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, na pokoju nr 4 oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 25 - osoba do kontaktu - Ewelina Waligórska.


ZAŁĄCZNIK NR 1- ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ZAŁĄCZNIK NR 2- FORMULARZ KONSULTACJI

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (29/10/2015 10:01:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (29/10/2015 10:10:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/11/2015 09:49:05)