logo
logo bip
Budżet gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (09/01/2017 10:52:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (09/01/2017 10:53:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (21/02/2018 12:23:14)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (03/02/2016 08:09:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (03/02/2016 08:10:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (21/02/2018 12:30:17)
Uchwała Nr SO. - 0953/56/20/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżet za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Mosina

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Borowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/10/2015 19:58:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/10/2015 19:58:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/10/2015 19:58:15)

Uchwała Nr SO-0951/48/P/20/2014

Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/02/2014 19:44:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/02/2014 19:53:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/02/2014 19:53:35)
Uchwała Nr LIII/371/13.PDF
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LIII/371/13.PDF
Załączniki nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 do Uchwały Nr LIII/371/13.PDF

Zmiany:

 

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/02/2014 14:15:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/02/2014 07:39:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (22/12/2014 11:39:32)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Burmistrz Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/02/2014 14:08:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/02/2014 07:39:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (05/02/2014 14:08:11)

Uchwała Nr SO-0951/57/P/21/2013

Skłądu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/02/2013 17:55:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/03/2013 17:56:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/03/2013 17:56:34)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (28/12/2012 12:50:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/01/2013 13:56:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (28/12/2012 12:50:46)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (28/12/2012 12:44:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/01/2013 13:57:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (28/12/2012 12:44:58)
Uchwała Nr SO-0951/15/P/21/2012
Skąłdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2012 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Borowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/02/2012 14:24:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/02/2012 14:24:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/02/2012 14:24:46)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (01/02/2012 09:39:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (20/08/2012 10:33:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (06/02/2013 09:49:02)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/01/2012 12:00:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/01/2012 12:00:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (18/01/2012 12:00:15)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (28/11/2011 15:25:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (29/11/2011 08:44:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (28/11/2011 15:25:45)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Borowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/11/2011 17:27:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/11/2011 17:27:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/11/2011 17:27:27)
Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2012
            Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIX/185/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia stanowisko dotyczące budżetu na rok 2012, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalonej na lata 2011 - 2017
               Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek opracowania od 2011 r. wieloletniej prognozy finansowej.  Rada Miejska w Mosinie 15 kwietnia 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Fiansową na lata 2011 - 2017. Ostatnia zmiana uchwały dokonana została uchwałą Nr XIV/74/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 czerwca 2011 r., w oparciu o którą opracoane zostało niniejsze stanowisko
1. Dochody:
Dochody ogółem na rok 2012 określone zostały na kwotę 80.060.000,00 zł, w tym:
dochody bieżące 68 600 000,00
dochody majątkowe 11 460 000,00
2. Wydatki:
Wydatki ogółem na rok 2012 planuje się w kwocie 77.751.250,00 zł, w tym:
wydatki bieżące (bez spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych) 63 891 250,00
wydatki majątkowe - zgodnie z WPF 13 860 000,00
3. Rozchody:
wykup obligacji komunalnych i spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2 308 750,00
     
Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco
dział nazwa działu wydatki bieżące
dział 010 rolnictwo i łowiectwo 8 000,00
dział 600 transport i łączność 4 050 306,00
dział 630 turystyka  
dział 700 gospodarka mieszkaniowa 3 500 000,00
dział 710 działalność usługowa 1 050 000,00
dział 750   administracja publiczna 7 090 000,00
dział 751 urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 500,00
dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400 000,00
dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznyc i od innych jednostek nie posiadających osobowoąci prawnej oraz wydatki związane i ich poborem 85 000,00
dział 757 obsługa długu publicznego 1 500 000,00
dział 758 różne rozliczenia 750 000,00
dział 801 oświata i wychowanie 26 340 000,00
dział 851 ochrona zdrowia 400 000,00
dział 852 pomoc społeczna 8 860 000,00
dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190 000,00
dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 1 420 000,00
dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 900 000,00
dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 000,00
dział 926 kultura fizyczna  1 040 000,00
wydatki  środków funduszu sołeckiego 303 444,00
Łącznie: 63 891 250,00
Stanowisko zostaje przedłożone w celu przystąpienia zgodnie z wymogami prawa do składania wniosków do projektu budżetu gminy na rok 2012.
Fundusz sołecki zapisano zbiorczo, gdyż brak na dzień dzisiejszy danych, które pozwalałyby zastosować klasyfikację budżetową zgodną z wnioskami sołectw.
Mosina, dnia 2011-07-29
Burmistrz Gminy Mosina
Zofia Springer
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Lubowicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (01/08/2011 14:21:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (01/08/2011 14:21:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (01/08/2011 14:21:22)
Uchwała Nr SO-0951/54/P/19/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mosina
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Borowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/05/2011 09:09:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/05/2011 09:09:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/05/2011 09:09:20)
Uchwała Nr SO-0951/64/P/19/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Borowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/05/2011 09:06:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/05/2011 09:06:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/05/2011 09:06:24)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (20/05/2011 13:58:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (15/11/2011 14:45:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (03/01/2013 08:54:37)

Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2010

 

       Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIX/185/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia stanowisko dotyczące budżetu na rok 2010, z uwzględnieniem najistotniejszych kierunków działań.

1. Dochody
            Punktem wyjścia do ustalenia wielkości dochodów na rok 2010 są dochody określone uchwałą Nr XXXVIII/208/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009, które wynosiły 68.366.682,00 zł 
          Na rok 2010 zakłada się 2,5% wzrost dochodów, co stanowi szacunkową kwotę 70.075.850,00 zł
2. Wydatki
            Aby określić kwotę przeznaczoną na wydatki przyjmuje się kwotę planowanych dochodów, powiększoną o przychody i umniejszoną o rozchody:
Dochody        70 075 850,00
przychody - emisja obligacji  komunalnych          5 000 000,00
rozchody - wykup obligacji  2 600 000,00
kwota wydatków 72 475 850,00
Planowane wydatki w kwocie 72.475.850,00 zł w poszczególnych działach kształtują się następująco:
dział 010 rolnictwo i łowiectwo 6 000,00
dział 600 transport i łączność 15 408 529,00
dział 700 gospodarka mieszkaniowa 3 960 000,00
dział 750   administracja publiczna 7 084 221,00
dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 100,00
dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 000,00
dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem 100 000,00
dział 757 obsługa długu publicznego 700 000,00
dział 758 różne rozliczenia 600 000,00
dział 801 oświata i wychowanie 27 823 000,00
dział 851 ochrona zdrowia 400 000,00
dział 852 pomoc społeczna 8 000 000,00
dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 000,00
dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 1 100 000,00
dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 680 000,00
dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1 850 000,00
dział 926 kultura fizyczna i sport 1 320 000,00
wydatki  środków funduszu sołeckiego 300 000,00
Łącznie: 72 475 850,00
Powyższe stanowisko uwzględnia najistotniejsze kierunki działania w zakresie:
- infrastruktury komunalnej
- bezpieczeństwa Gminy
- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
- rozwoju bazy oświatowej
- udział w projektach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.
           Stanowisko zostaje przedłożone w celu przystąpienia zgodnie z wymogami prawa do składania wniosków do projektu budżetu gminy na rok 2010.

            Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujący w dniu 27 lipca 2009 r. WPI.

 

 

            Na rok 2010 zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych. Rozchody zaplanowano  w kwocie 2.600.000,00 zł, w związku z wykupem drugiej transzy obligacji komunalnych.

            Fundusz sołecki zapisano zbiorczo, gdyż brak na dzień dzisiejszy danych, które pozwalałyby zastosować klasyfikację budżetową zgodną z wnioskami sołectw.

Mosina, dnia 2008-07-27
              Burmistrz
          (Zofia Springer)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (29/07/2009 10:19:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (29/07/2009 10:30:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (29/07/2009 10:19:03)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Borowiak Skarbnik Gminy Mosina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Julia Olejniczak - Kowalska (01/08/2008 11:09:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Julia Olejniczak - Kowalska (01/08/2008 11:09:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Julia Olejniczak - Kowalska (01/08/2008 11:09:18)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (03/07/2007 10:19:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 08:50:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 07:24:37)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (01/02/2006 12:46:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 13:00:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 07:24:52)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (02/08/2005 11:23:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:14:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 07:25:11)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2004 14:42:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:12:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 07:25:29)
Wykonanie budżetu Gminy Mosina w 2003 r.:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/05/2004 10:00:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:22:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 07:25:44)