logo
logo bip
LIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 23.02.2006

 UCHWAŁA NR LIV/415/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej do wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2006, z przeznaczeniem na remont mostu przez kanał Olszynka w m. Drużyna w km 1.395 drogi powiatowej nr 2469P Drużyna - Dymaczewo Stare.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Powiatem Poznańskim określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

  UZASADNIENIE

 

                Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P Drużyna – Dymaczewo Stare ma na celu wymianę ustroju nośnego, który nie spełnia wymogów nośności wraz z polepszeniem parametrów jezdnych i bezpieczeństwa ruchu. Koszt realizacji całego zadania został określony przez Powiat Poznański na kwotę ok. 650.000,00 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (15/03/2006 14:53:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 08:14:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (23/01/2019 11:13:18)