logo
logo bip
V Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 23.01.2003

Uchwała nr V/39/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Czapurach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Nadaje się istniejącej ulicy we wsi Czapury, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 235/54, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę "Bukowa".

  2. Nadaje się istniejącej ulicy we wsi Czapury, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 235/66, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę "Klonowa".

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Czapury.

§ 3.

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
W dniu 9 maja 2001 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 235/35, w wyniku którego powstały dwie działki o numerach ewidencyjnych 235/54 i 235/66 stanowiące drogi i będące własnością Gminy Mosina. Natomiast w dniu 13 grudnia 2002 r. Rada Sołecka wsi Czapury zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazw tym ulicom

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: admin admin
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (03/07/2003 14:42:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 14:40:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (16/11/2018 12:42:40)