logo
logo bip
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 16.06.2005

UCHWAŁA NR XLIII/352/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie niewyrażenia zgody na sprzedaż działki w Mosinie o nr ewid. 1636/5.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nie wyraża zgody na sprzedaż działki w Mosinie o nr ewid. 1636/5.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Przyjęcie uchwały będzie nosiło ze sobą niewielkie koszty w związku z odwołaniem przetargu dla wyżej wymienionej działki. Będą to jedynie koszty polegające na odwołaniu przetargu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele usług rekreacyjno–sportowych jest komplementarne wobec funkcji działek sąsiednich, a zwłaszcza działki o nr ewid. 1634/2. Zbycie wyżej wymienionej działki spowodowałoby znaczne uszczuplenie bazy rekreacyjno–sportowej służącej mieszkańcom całej gminy. Radca prawny wyraził opinię negatywną co do zgodności z prawem podjętej uchwały. Rada Miejska przyjmuje odmienne stanowisko w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (30/06/2005 17:15:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:13:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (09/01/2019 11:13:23)

UCHWAŁA NR XLIII/351/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia Obwodu głosowania Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) oraz art. 22 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala co następuje:

 

§ 1.

  1. Tworzy się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie, 62-050 Mosina, Obwód głosowania Nr 21 dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie.
  2. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie 62-050 Mosina.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie, w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przebywać będzie więcej niż 50 wyborców. W związku z powyższym przepisy zobowiązują Radę Miejską do utworzenia w szpitalu obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (30/06/2005 17:07:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:12:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (09/01/2019 11:12:35)