logo
logo bip
XLV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 14.07.2005

UCHWAŁA NR XLV/357/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Miesięczna dieta dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Mosina – Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie wynosi 130 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 20 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2005 r. mieszkańcy nowoutworzonego Osiedla Nr 7 w Mosinie dokonali wyboru Zarządu Osiedla. Z tym dniem, został również wybrany Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Mosina otrzymali należne im diety na mocy uchwały nr II/12/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych. W dniu 30 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XLIV/353/05 w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina z uwzględnieniem Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie. Od dnia wyboru, tj. od dnia 20 stycznia 2005 r., Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie nie otrzymał diet, stąd też podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (23/08/2005 09:22:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:18:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (10/01/2019 10:55:01)