logo
logo bip
XX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.01.2004
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
  
§ 1.
 
W Statucie Gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr XV/131/03 z dnia 23 października 2003 r., załącznik nr 3 "Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina" otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UZASADNIENIE
 
W związku z tym, że z dniem 1 stycznia br. utworzony został Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, istnieje konieczność dostosowania wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Mosina do aktualnej sytuacji.
 
                                                                                                          Załącznik
                                                                                                          do uchwały nr XX/166/04
                                                                                                          Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                          z dnia 29 stycznia 2004 r.
 
 
  
Załącznik nr 3
do Statutu Gminy Mosina
 
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MOSINA
 
 
1.    Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie.
2.    Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie.
3.    Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.
4.    Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.
5.    Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
6.    Zespół Szkół w Mosinie.
7.    Gimnazjum w Daszewicach.
8.    Gimnazjum w Pecnej.
9.    Gimnazjum w Rogalinie.
10.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie.
11.  Szkoła Podstawowa w Czapurach.
12.  Szkoła Podstawowa w Daszewicach.
13.  Szkoła Podstawowa w Krosinku.
14.  Szkoła Podstawowa w Krośnie.
15.  Szkoła Podstawowa w Pecnej.
16.  Szkoła Podstawowa w Rogalinku.
17.  Przedszkole Nr 1 w Mosinie.
18.  Przedszkole Nr 2 w Mosinie.
19.  Przedszkole Nr 3 - Integracyjne w Mosinie.
20.  Przedszkole Nr 4 w Mosinie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2004 13:42:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:11:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/12/2018 13:59:02)