logo
logo bip
XXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.02.2004
 
 
 
 
Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się diety miesięczne w oparciu o kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:
            1) za sprawowanie mandatu radnego                                                           -   61%
            2) za kierowanie pracami Rady Miejskiej:
                a) Przewodniczący Rady                                                                          -   50%
                b) Wiceprzewodniczący Rady                                                                 -   25%
            3) za kierowanie pracami komisji stałych Rady Miejskiej:
                 a) przewodniczący komisji                                                                      -     9%
                 b) zastępca przewodniczącego komisji                                                    -     6%
 
 
§ 2.
 
Dla członków komisji doraźnych powołanych przez Radę Miejską dieta wynosi 6% za obecność na posiedzeniu, a w przypadku prowadzącego posiedzenie - 9%.
 
 
§ 3.
 
Za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu komisji stałej, dieta miesięczna, wskazana w pkt 1 w § 1 niniejszej uchwały, ulega potrąceniu o 10%, z wyjątkiem oddelegowania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do innych czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego lub pisemnego wniosku radnego w przypadkach losowych związanych z chorobą lub nieplanowanym wyjazdem służbowym.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 5.
 
Traci moc uchwała nr II/15/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2004 16:00:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:11:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (05/12/2018 10:14:02)