logo
logo bip
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 15.04.2004
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Nadaje się istniejącej ulicy w Daszewicach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 228/7, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę "Lipowa".
  
 
§ 2.
 
Integralną część uchwały stanowi mapa Daszewic.
 
 
§ 3.
 
Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 24 lutego 2004 r. wpłynął wniosek Rady Sołeckiej wsi Daszewice, dotyczący nadania nazwy ulicy. W dniu 9 grudnia 1999 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 228, w wyniku którego powstała działka o numerze ewidencyjnym 228/7 stanowiąca drogę, będąca własnością Gminy Mosina.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/05/2004 10:32:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:25:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (05/12/2018 13:16:12)