logo
logo bip
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 15.04.2004
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XVI/131/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej" dla terenu położonego między Kanałem Mosińskim, ulicą Wiejską, granicą administracyjną miasta Mosina, a łącznikiem ekologicznym we wsi Krosinko.
2.    Łączna powierzchnia zatwierdzenia planu wynosi około 36 ha.
3.    Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Przepisy ogólne
 
§ 2.
 
1.    Ustala się dla części działek nr ewid. 138/8, 138/12, 138/13, 138/15, 139/26, 141/5, 141/6, 141/7, 141/14, 143/2, 144/3, 144/8, 145/3, 145/4, 146/14, 147/15, 147/17, 147/19, 147/20, 147/21, 147/23, 147/24, 147/25, 147/26, 148/6, 149/4, 149/5, 150/2, 151, 152, 154/4, 154/5, 154/6, 155/3, 156/3, 157/6, 158/4, 159/3, 159/4, 160/1, 160/13, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 161/3, 161/4, 162/1, 162/2, 163/1 i działek nr ewid. 141/9, 141/10, 141/11, 141/12, 141/13 przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, oznaczoną symbolem MN na rysunku planu.
2.    Ustala się dla części działek nr ewid. 138/10 i 139/18 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KD1 na rysunku planu.
3.    Ustala się dla części działek nr ewid. 138/3, 138/7, 139/6, 139/24, 143/2, 144/3, 144/7, 144/8, 146/9, 146/10, 146/11, 146/13, 148/5, 148/7, 148/8, 149/6, 149/7, 154/3, 155/2, 156/3, 157/6, 157/7, 157/8, 158/5, 161/3, 161/4, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2 oraz działek nr ewid. 138/4, 138/5, 138/6, 139/12, 139/14, 139/15, 139/16, 139/17, 139/19, 139/20, 139/21, 139/22, 139/27, 139/28 przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niskiej intensywności z dopuszczeniem usług, oznaczoną symbolem MN/U na rysunku planu.
4.    Ustala się dla działki nr ewid. 139/8 i części działek nr ewid. 139/13, 149/4, 158/4 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KPJ na rysunku planu.
5.    Ustala się dla części działki nr ewid. 139/26 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL i KPJ na rysunku planu.
6.    Ustala się dla działki nr ewid. 139/23, 144/5 przeznaczenie na tereny urządzeń energetycznych - stację transformatorową, oznaczoną symbolem EE na rysunku planu.
7.    Ustala się dla części działek nr ewid. 141/8, 145/3, 156/3, 157/6 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL1 i KPJ na rysunku planu.
8.    Ustala się dla części działek nr ewid. 141/14, 147/24, 149/4, 155/3 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL1 i KDR na rysunku planu.
9.    Ustala się dla części działek nr ewid. 143/2, 148/6 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL1, KPJ i KDR na rysunku planu.
10.    Ustala się dla części działek nr ewid. 144/3, 150/2, 154/6, 157/8 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KL1 na rysunku planu.
11.    Ustala się dla części działek nr ewid. 144/8, 145/4, 147/17 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL1, KD i KDR na rysunku planu.
12.    Ustala się dla części działek nr ewid. 147/15, 151, 156/3 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KDR na rysunku planu.
13.    Ustala się dla części działki nr ewid. 150/2 przeznaczenie pod usługi oświaty z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, oznaczone symbolem UO/MN.
14.    Ustala się dla części działek nr ewid. 150, 152, 154/6 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KL2 na rysunku planu.
15.    Istniejące siedliska rolnicze na działkach nr ewid.: 138/13, 141/9, 143/2, 144/8, 145/4, 148/6, 154/3, 156/3, 158/4, 158/5, 159/4, 161/3 zachowują swoją funkcję do czasu zaprzestania produkcji rolnej. Dla obiektów zabudowy zagrodowej, istniejącej w dniu uchwalenia planu, dopuszcza się możliwość dokonywania prac remontowych i modernizacyjnych, przebudowy i rozbudowy.
 
 
§ 3.
 
1.    Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)    ustalenie przeznaczenia działek, o których mowa w § 2;
2)    wyznaczenie terenów budowlanych;
3)    określenie zasad podziału nieruchomości położonych na terenie zatwierdzenia planu;
4)    określenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy na obszarze zalewowym;
5)    określenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy dla obiektów stanowiących realizację nowej funkcji;
6)    określenie zasad ochrony krajobrazu i środowiska przyrodniczego;
7)    ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz infrastrukturalnej terenu objętego sporządzeniem planu.
2.    Cele wymienione w ust. 1, zrealizowano przy minimalizacji konfliktów społecznych i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań władz samorządowych Gminy Mosina oraz mieszkańców wsi Krosinko.
 
 
§ 4.
 
Przedmiotem ustaleń planu są tereny, które uzyskują przeznaczenie zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.
 
 
§ 5.
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzone uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., określa kierunek przekształceń terenów objętych zmianą planu, wyznaczając dla przedmiotowego obszaru preferencję dla zainwestowania z postulowanym przeznaczaniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 
 
§ 6.
 
Wszelkie podziały geodezyjne działek dokonane po rozpoczęciu trybu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub też zmiany ich numerów ewidencyjnych, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
 
 
§ 7.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2.    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
3.    zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem usług - należy przez to rozumieć tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady współistnienia funkcji usługowej i mieszkalnej określają przepisy niniejszej uchwały;
4.    usługach dopuszczonych na terenach zabudowy mieszkaniowej należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług na rzecz ludności oraz wytwórczość, także produkcję nie posiadającą szkodliwego wpływu na tereny i działki sąsiednie;
5.    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, przedstawiający w sposób graficzny ustalenia niniejszej uchwały;
6.    tereny zieleni łącznika ekologicznego - należy przez to rozumieć pas zieleni o charakterze naturalnej struktury przyrodniczej lokalnego siedliska roślinnego;
7.    alternatywnym charakterze miejsca lokalizacji stacji transformatorowej - należy przez to rozumieć lokalizacje działek, które w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby braku potrzeby wykorzystania ich pod realizację urządzeń elektroenergetycznych, mogą być połączone z sąsiadującymi działkami budowlanymi.
 
 
 
§ 8.
 
Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1.    granica zatwierdzenia planu,
2.    obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
3.    projektowane granice działek,
4.    frontowa linia zabudowy,
5.    obszar o ograniczonych warunkach gruntowo-wodnych dla posadowienia budynku,
6.    strefa zieleni łącznika ekologicznego,
7.    pas drogowy ulicy,
8.    ciąg pieszo-jezdny,
9.    drogi rolnicze.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Przepisy szczegółowe
 
§ 9.
 
Na projektowanym osiedlu mieszkaniowym wyznacza się:
1)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN na rysunku planu;
2)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem MN/U na rysunku planu;
3)    frontową linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
4)    tereny zieleni łącznika ekologicznego, zgodnie z rysunkiem planu;
5)    tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL, KD1, KD2, KPJ i KDR na rysunku planu;
6)    alternatywne tereny lokalizacji stacji transformatorowych, oznaczone symbolem EE na rysunku planu;
7)    obszar o ograniczonych warunkach gruntowo-wodnych dla posadowienia budynku, zgodnie z rysunkiem planu;
8)    strefa uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej 15 kV.
 
 
§ 10.
 
1.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem MN, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 300 m2;
2)    budynki należy projektować jako parterowe z poddaszem użytkowym, z dachem dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia od 30º do 50°;
3)    maksymalną wysokość budynków ustala się na 11,5 m w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;
4)    dla budynków parterowych bez poddasza użytkowego dopuszcza się kąt nachylenia dachu od 20º do 40°;
5)    dopuszcza się realizację podpiwniczenia do wysokości pomieszczenia 2,5 m;
6)    dopuszcza się wyniesienie podpiwniczenia do wysokości 1 m ponad istniejący poziom terenu;
7)    zaleca się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8)    dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolnostojących w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;
9)    powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych powinna wynosić maksymalnie 50 m2 dla obiektu o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,7 m;
10)  zakazuje się wykorzystywania garaży dla celów kolidujących z podstawową funkcją terenu.
2.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług, oznaczonych symbolem MN/U, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    dla realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących obiektów, obowiązują zapisy ust. 1;
2)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 600 m2;
3)    dla istniejących w dniu uchwalenia planu działek o powierzchni większej od 2000 m2 z istniejącym zainwestowaniem, dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy obiektów z powiększeniem powierzchni zabudowy do maksimum 60% powierzchni działki, przy czym przyrost powierzchni zabudowy nie powinien wynosić więcej niż 30% istniejącego zainwestowania działki;
4)    dopuszcza się realizację usług jako funkcji uzupełniającej, nie kolidującej z podstawową funkcją mieszkalną;
5)    usługi należy realizować w parterach obiektów zabudowy mieszkaniowej lub w obiektach wolnostojących;
6)    miejsca postojowe dla prowadzonej działalności należy organizować na działkach.
3.    Na terenach usług oświaty z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem UO/MN, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    maksymalną wysokość budynków ustala się na 15 m w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;
2)    dopuszcza się realizację podpiwniczenia do wysokości pomieszczenia 2,5 m, uzależnioną od szczegółowych badań gruntu;
3)    dopuszcza się wyniesienie podpiwniczenia do wysokości 1 m ponad istniejący poziom terenu;
4)    dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych, zgodnie z rysunkiem planu;
5)    dla realizacji zabudowy mieszkaniowej obowiązują przepisy ust. 1.
 
 
§ 11.
 
1.    Wyznacza się teren zieleni łącznika ekologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.
2.    Na terenie łącznika ekologicznego ustala się zakaz lokalizowania budynków i obiektów budowlanych, za wyjątkiem realizacji ogrodzenia działki.
3.    Dla łącznika ekologicznego ustala się obowiązek wykonania nasadzeń zielenią średnią i wysoką.
4.    Dla realizacji pasa zieleni łącznika ekologicznego zaleca się wykorzystanie gatunków rodzimych o walorach krajobrazowych.
5.    Przepisów § 11 nie stosuje się dla terenów dróg publicznych występujących w strefie łącznika ekologicznego.
 
 
§ 12.
 
1.    Wyznacza się obszar o ograniczonych warunkach gruntowo-wodnych dla posadowienia budynku, zgodnie z rysunkiem planu.
2.    Dla realizacji zabudowy mieszkaniowej w obszarze, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek przeprowadzenia szczegółowych badań gruntowo-wodnych dla określenia warunków posadowienia budynku.
 
 
§ 13.
 
Do czasu przeniesienia lub skablowania linii 15 kV, zakazuje się lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefie uciążliwości elektromagnetycznej od tych linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem planu.
 
 
§ 14.
 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1.    Zaopatrzenie w wodę.
1)    Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z istniejącego wodociągu w ul. Wiejskiej.
2)    Rozprowadzenie sieci wodociągowej w projektowanych ulicach należy wykonać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pasach drogowych ulic, a także w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczną dokumentację techniczną.
3)    Dla zapewnienia ciągłości dostawy wody należy przewidzieć i projektować pierścieniowy układ sieci wodociągowej.
4)    Dopuszcza się możliwość powiązania lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę z systemem sieci wodociągowej m. Poznania.
2.    Odprowadzenie ścieków sanitarnych.
1)    Zakazuje się realizacji i stosowania bezodpływowych zbiorników na gromadzenie ścieków gospodarczo-bytowych.
2)    Istniejące szamba wzdłuż ul. Wiejskiej po realizacji kanalizacji przewiduje się do likwidacji.
3)    Ustala się obowiązek rozwiązania gospodarki ściekami poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej.
4)    Ścieki gospodarczo-bytowe należy odprowadzać grawitacyjnie i poprzez system pośrednich przepompowni do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mosinie lub do innych, ewentualnych wiejskich oczyszczalni ścieków.
5)    Rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej w projektowanych ulicach należy wykonać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pasach drogowych ulic, a także w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczną dokumentację techniczną.
3.    Odprowadzanie wód opadowych należy projektować powierzchniowo wzdłuż ulic i dalej do odbiornika naturalnego (rzeka Samica).
 
 
 
4.    Zasilanie w energię elektryczną.
1)    Dla zasilenia terenu w sieć elektroenergetyczną na przedmiotowym terenie, należy wykonać zasilanie z istniejących stacji transformatorowych lub stacji projektowanych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu.
2)    Dopuszcza się wykonanie stacji typu nasłupowego.
3)    Wyznaczone miejsca lokalizacji stacji transformatorowych na rysunku planu posiadają charakter alternatywny, do uzgodnienia z dysponentem sieci energetycznych.
4)    Linie niskiego napięcia dla zasilania budynków należy zaprojektować jako kablowe, wyprowadzone ze stacji transformatorowej.
5)    Postuluje się wykonanie przełożenia lub skablowania istniejących linii 15 kV na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci.
6)    Postuluje się wykonanie oświetlenia ulicznego w pasach drogowych projektowanych ulic publicznych.
5.    Zasilanie w gaz należy zapewnić poprzez podłączenie do istniejących przewodów gazowych w pasach drogowych ulic.
6.    Uzbrojenie techniczne terenu, poza przyłączami indywidualnymi, należy realizować w pasach drogowych ulic publicznych lub dróg wewnętrznych.
7.    Dopuszcza się możliwość doprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, na warunkach określonych przepisami szczególnymi.
8.    Do celów grzewczych nie wolno stosować paliw stałych, oleju ciężkiego oraz śmieci i odpadów komunalnych.
 
 
§ 15.
 
1.    Zakazuje się organizowania bezpośrednich, nowych zjazdów z drogi nr 431 na tereny działek przyległych do pasa drogowego.
2.    Projektowaną sieć infrastruktury technicznej należy projektować i realizować bez wykorzystania pasa drogowego drogi nr 431.
 
 
§ 16.
 
1.    Dla projektowanych ulic przyjmuje się następujące oznaczenia i parametry:
1)    KL:
a)    droga lokalna o charakterze drogi publicznej;
b)    szerokość w liniach rozgraniczających wskazane 20 m;
c)    szerokość jezdni - 6 m;
d)    chodnik obustronny o szerokości minimum - 1,5 m;
e)    odległość zabudowy mieszkaniowej od frontowej granicy działki - 8 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
2)    KL1, KL2:
a)    droga lokalna o charakterze drogi publicznej;
b)    szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m;
c)    szerokość jezdni - 6 m;
d)    chodnik obustronny o szerokości minimum - 1,5 m;
e)    odległość zabudowy mieszkaniowej od frontowej granicy działki - 8 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
 
3)    KD, KD 1:
a)    droga dojazdowa o charakterze drogi publicznej;
b)    droga dojazdowa z wydzieloną jezdnią i wyniesionym krawężnikiem;
c)    szerokość w liniach rozgraniczających - 12 m;
d)    szerokość jezdni - 5 m;
e)    chodnik obustronny o szerokości minimum - 1,5 m;
f)    odległość zabudowy mieszkaniowej od frontowej granicy działki - 6 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
4)    KPJ:
a)    ciąg pieszo-jezdny o przekroju jednoprzestrzennym;
b)    szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
c)    postuluje się wykonanie nawierzchni rozbieralnej;
5)    KDR:
a)    droga rolnicza o przekroju jednoprzestrzennym;
b)    szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 5 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej.
2.    Ustala się położenie jezdni osiowo w projektowanym pasie drogowym.
3.    Postuluje się wykorzystanie optymalnego kierunku powiązań komunikacyjnych dla utworzenia połączenia komunikacyjnego wsi Krosinko z terenami położonymi po południowo-wschodniej stronie Kanału Mosińskiego.
4.    Dla zabudowy mieszkalnej ustala się obowiązek zachowania minimalnej odległości 25 m od krawędzi jezdni ulicy Wiejskiej.
5.    Przepis ust. 4 nie dotyczy istniejącej zabudowy mieszkalnej.
6.    Dla zabudowy innymi obiektami budowlanymi ustala się obowiązek zachowania minimalnej odległości 10 m od krawędzi jezdni ulicy Wiejskiej.
7.    Przepis ust. 6 nie dotyczy realizacji ogrodzenia.
8.    Na projektowanych działkach budowlanych graniczących z ulicą Wiejską, zaleca się realizowanie pasa zieleni izolacyjnej zimozielonej wzdłuż tej granicy, pełniącego rolę ekranu akustycznego.
 
 
§ 17.
 
Dla obiektów kubaturowych ustala się obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina w zakresie rozwiązań architektonicznych na etapie prac  projektowych.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§ 18.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
 
 
 
§ 19.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 20.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717);
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
-    ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  Nr 80, poz. 505);
-    zarządzenia  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych (Monitor Polski z 1995 r.  Nr 3, poz. 40);
-    rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań jakimi powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze (Dz. U. Nr 29, poz. 150);
-    zarządzenie Ministra Infrastruktury z 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XVI/131/99 z dnia 25 maja 2000 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosno w rejonie ul. Wiejskiej.
W dniu 9 stycznia 2001 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 10 do 31 sierpnia 2001 r. przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 10 czerwca do 2 października 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, wpłynęły zarzuty, które częściowo zostały uwzględnione i częściowo odrzucone na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 grudnia 2003 r. Na uchwały o odrzuceniu zarzutów nie wpłynęły skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W dniu 8 kwietnia 2004 r. zamieszczono ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, a w dniu 6 kwietnia 2004 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 15 kwietnia 2004 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu zmiany planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/05/2004 10:30:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:24:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (05/12/2018 13:10:21)