logo
logo bip
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.11.2004

Uchwała nr XXXIII/265/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) 

od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:


 

a) mieszkalnych

0,46 zł za 1 m²

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 14,55 zł za 1 m²

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,37 zł za 1 m²

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,61 zł za 1 m²

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,13 zł za 1 m²

2) 

od powierzchni gruntów:

 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 0,55 zł za 1 m²

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,52 zł za 1 ha

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 0,13 zł za 1 m²

3) 

od budowli

2% ich wartości

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2005.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0%

Przyjęte założenia polityki budżetowej na rok 2005, zakładają wzrost i opłat lokalnych o 10%. Założenie to uwzględnia lokalne warunki i zakłada obniżenie górnych granic stawek kwotowych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (07/12/2004 14:51:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:48:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (02/01/2019 11:06:38)