logo
logo bip
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.11.2004

Uchwała nr XXXIII/277/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Poznańskiego, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Konieczność uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska” wynika bezpośrednio z ustawy Prawo ochrony środowiska. Przyjmując program rada gminy określa kierunki działań gminy w zakresie ochrony środowiska w okresie jego obowiązywania.

Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy gminy co dwa lata składa sprawozdanie radzie gminy, a co roku informację.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (08/12/2004 10:46:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 11:50:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (02/01/2019 11:19:18)