logo
logo bip
VI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.01.2007

UCHWAŁA NR VI/35/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 325/1, 325/3, 326/8, 327/8, 328/4, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę „Jana Matejki”.

        

 

§ 2.

 

Integralną  część uchwały stanowi mapa  Mosiny.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 25 listopada 2003 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 325, a w dniu 20 lipca 2004 r. decyzję nr PN 7414-6/2004 zatwierdzającą projekt podziału działki nr 326, 327, 328, położonych w Mosinie przy ul. Wodnej, w wyniku których powstała nowa ulica o numerach ewidencyjnych 325/1, 325/3, 326/8, 327/8, 328/4. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 w Mosinie zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy proponując nazwę „Jana Matejki”. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr VI/35/07.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/02/2007 14:18:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/08/2010 13:26:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/07/2018 09:24:06)