logo
logo bip
VI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.01.2007

UCHWAŁA NR VI/37/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 48/8, położonej w Radzewicach, nazwę ulicy „Kwiatowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi załączona mapa wsi Radzewice.

 

 

§ 3.

 

Ustalona nazwa drogi wewnętrznej  podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

    

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Rada Sołecka Sołectwa Radzewice zwróciła się  z wnioskiem o nadanie nazwy „Kwiatowej” nowo wydzielonej drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 48/8, powstałej w wyniku podziału zgodnie z decyzją Nr PN 7414-7/2003 z dnia 28 marca 2003 r. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), właściciel działki nr 48/8 wyraził zgodę na nadanie  nazwy drodze wewnętrznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr VI/37/07.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/02/2007 14:24:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/08/2010 13:26:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/07/2018 09:29:10)