logo
logo bip
VI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.01.2007

UCHWAŁA NR VI/39/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l oraz art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Przystępuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny jako programu wieloletniego, okresowo uzupełnianego i aktualizowanego w zakresie uwarunkowań i zadań przewidzianych na kolejne lata kalendarzowe.

2.   Zakres opracowania obejmuje:

1)   ustalenie uwarunkowań i wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji;

2)   opracowanie programu i przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny.

3.   Opracowane założenia programu rewitalizacji podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Potrzeba rewitalizacji wybranych części miasta Mosiny wynika z istniejącej i pogłębiającej się degradacji tkanki urbanistycznej, niskiego poziomu przedsiębiorczości, ubóstwa oraz związanej z nim marginalizacji grup społecznych. W związku z powyższym istnieje potrzeba opracowania dokumentu, który starałby się kompleksowo odpowiadać na trzy podstawowe grupy problemowe, takie jak: modernizacja i  rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zrównoważony rozwój społeczny wybranego obszaru. Dokument ten powinien powstać przy zaangażowaniu społeczności lokalnej, w tym jej liderów, przedstawicieli lokalnego biznesu oraz  władz samorządowych. Im bardziej kompleksowy będzie to dokument oraz oparty na partycypacji społecznej, tym lepiej odpowiadać będzie na żywotne potrzeby mieszkańców. W związku z tym należy przeprowadzić konsultacje społeczne, w czasie których określi się zręby dokumentu oraz wyznaczy się jego zasięg przestrzenny. Potrzeba stworzenia takiego dokumentu ma również inne uzasadnienie. W ramach priorytetu: „Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, podejmowane będą działania zmierzające między innymi do odnowy miast oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Interwencja w zakresie odnowy miast dotyczyć będzie ośrodków do 50 tys. mieszkańców, czyli między innymi Mosiny. W ramach tego pola interwencji wspierane będą kompleksowe projekty, wynikające z planów rozwoju lokalnego, jak również projekty kompleksowej rewitalizacji, ujęte w zintegrowanych planach rewitalizacji danego obszaru. Dodać należy, iż na restrukturyzację i wzmocnienie potencjałów rozwojowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, zaangażowane zostanie ponad 80 mln euro.

Reasumując celem projektu jest zwiększenie potencjału miasta poprzez wsparcie kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury, renowacja zabudowy oraz wsparcie działań społecznych i gospodarczych.

Organizacja i prowadzenie procesu rewitalizacji odbywać się będzie przy zaangażowaniu środków gminnych, potencjalnych środków unijnych oraz innych źródeł finansowania.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/02/2007 14:35:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 08:36:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/07/2018 09:30:20)