logo
logo bip
X Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29 i 30.03.2007

UCHWAŁA NR X/51/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   

Ustala się dochody budżetu Gminy Mosina na rok 2007
w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

50.486.622,00 zł

2.   

Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.888.486,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.

 

 

 

§ 2.

 

1.      

Ustala się wydatki budżetu  Gminy Mosina na rok 2007
w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

48.473.275,28 zł

2.      

Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

 

1)       wydatki bieżące w wysokości 40.077.647,00 zł, w tym na:

 

 

       a)  wynagrodzenia osobowe i pochodne od 

            wynagrodzeń 17.387.754,00 zł,

 

 

       b)  dotacje 4.202.188,00 zł, w tym:

-      przedmiotowe dla zakładów budżetowych

     1.814.188,00 zł,

-      podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 300.000,00 zł,

-      podmiotowe dla instytucji kultury

     1.580.000,00 zł,

-      celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 198.000,00 zł,

-      celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 310.000,00 zł,

c)  wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)       wydatki majątkowe w wysokości 8.395.628,28 zł.

 

3.      

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

4.      

Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

 

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.888.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

 

2)      wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

§ 3.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 280.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 326.000,00 zł.

 

 

§ 4.

 

Nadwyżka budżetu:

-       przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.986.653,28 zł,

-      spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

 

§ 5.

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 232.251,00 zł, z przeznaczeniem na:

-      rezerwę celową na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 222.251,00 zł,

-       rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

 

 

§ 6.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody 240.000,00 zł,

2)       wydatki 240.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 7.

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 8.

 

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

 

§ 9.

 

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

 

§ 10.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;

2)      na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7;

3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i dotacji;

2)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

 

§ 12.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do uchwały nr X/51/07.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/51/07.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr X/51/07.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (04/04/2007 13:46:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 08:40:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/07/2018 15:28:52)