logo
logo bip
X Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29 i 30.03.2007

UCHWAŁA NR X/52/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej do wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2007, z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Czapury w ciągu ul. Gromadzkiej - drogi powiatowej nr 2461P Czapury - Gądki.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Powiatem Poznańskim określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Budowa chodnika w miejscowości Czapury w ciągu ul. Gromadzkiej - drogi powiatowej nr 2461P Czapury - Gądki ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt realizacji całego zadania został określony przez Powiat Poznański na kwotę ok. 100.000,00 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (04/04/2007 13:50:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 08:40:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/07/2018 15:29:54)