logo
logo bip
X Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29 i 30.03.2007

UCHWAŁA NR X/58/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r. 

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

 

            Na podstawie art. 56 ust. 2, art. 8 pkt 31) oraz art. 4 pkt 32) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Postanawia się powiadomić Panią Ewę Marciniak – Skarbnika Gminy Mosina oraz Panią Marię Chodorowską – Sekretarza Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”.

 

 

§ 2.

 

Treść powiadomień, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do podpisania powiadomień oraz do niezwłocznego przekazania oświadczeń lustracyjnych przedłożonych Radzie Miejskiej w Mosinie przez Skarbnika oraz Sekretarza do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

W dniu 15 marca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek składania tzw. oświadczeń lustracyjnych, dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Art. 56 ust. 1 wyżej powołanej ustawy stanowi, że osoba urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję publiczną, ma obowiązek złożenia oświadczenia, czy od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała, współpracowała, pełniła służbę oraz czy była tajnym i świadomym współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Oświadczenie takie należy złożyć w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia.

W art. 4 ustawy określony został katalog osób pełniących funkcje publiczne zobowiązanych do złożenia oświadczenia, wśród których w pkt 32 wymieniono między innymi skarbnika gminy oraz sekretarza gminy.

Właściwym organem do powiadomienia skarbnika i sekretarza jest, zgodnie z art. 8 pkt 31 wyżej powołanej ustawy, właściwy organ powołujący. Organem powołującym  w myśl art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest rada gminy, do której kompetencji należy powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy i skarbnika gminy na wniosek wójta.

W art. 56 ust. 2 wyżej powołanej ustawy na organ powołujący nałożony został obowiązek powiadomienia osoby, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania o skutku niedopełnienia tego obowiązku. Termin ten upłynie w dniu 15 kwietnia 2007 r. Osoby lustrowane obowiązek złożenia oświadczenia muszą zrealizować w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia pod rygorem pozbawienia funkcji publicznej z mocy prawa.

Na Radzie Miejskiej w Mosinie, w myśl art. 7 ust. 5 ustawy, ciąży również obowiązek niezwłocznego przekazania oświadczeń do Biura Lustracyjnego IPN, stad też koniecznym jest upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania tych czynności.

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr X/58/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2007r.

 

 

 

 

Mosina, dnia           2007 r.

 

 

 

 

                                                                                      Pani

                                                                                      Ewa MARCINIAK

                                                                                      Skarbnik Gminy Mosina

 

 

 

Niniejszym powiadamiam Panią o wynikającym z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 218, poz. 1592 z późn. zm.) obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie na właściwym druku wzoru oświadczenia lustracyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do wyżej powołanej ustawy. 

Informuję również, że w przypadku nie złożenia w wyżej wymienionym terminie oświadczenia lustracyjnego następuje skutek określony w art. 21 e ust. 1 cytowanej ustawy, tj. wystąpienie z mocy prawa, z dniem w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, obligatoryjnej przesłanki do pozbawienia Pani pełnionej funkcji Skarbnika Gminy Mosina.

  


 

Mosina, dnia           2007 r.

 

 

 

 

                                                                                     Pani

                                                                                     Maria CHODOROWSKA

                                                                                     Sekretarz Gminy Mosina

 

 

 

Niniejszym powiadamiam Panią o wynikającym z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 218, poz. 1592 z późn. zm.) obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie na właściwym druku wzoru oświadczenia lustracyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do wyżej powołanej ustawy. 

Informuję również, że w przypadku nie złożenia w wyżej wymienionym terminie oświadczenia lustracyjnego następuje skutek określony w art. 21 e ust. 1 cytowanej ustawy, tj. wystąpienie z mocy prawa, z dniem w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, obligatoryjnej przesłanki do pozbawienia Pani pełnionej funkcji Sekretarza Gminy Mosina.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (04/04/2007 14:39:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 08:41:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (30/07/2018 15:35:57)