logo
logo bip
XLII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.03.2009

UCHWAŁA NR XLII/282/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt z rocznika 1996.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

               Powiat Poznański realizując ustawowe zadania dotyczące promocji i ochrony zdrowia, z własnych środków budżetowych realizować będzie program zdrowotny w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt z rocznika 1996.

Środki przeznaczone przez Powiat Poznański umożliwią zaszczepienie około 50% 13-latek zamieszkałych na terenie gminy Mosina. Dla zaszczepienia 100% populacji niezbędny jest udział Gminy Mosina w kosztach realizacji tego zadania.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (08/04/2009 13:30:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/04/2009 09:31:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (29/10/2018 11:48:45)