logo
logo bip
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 13.11.2008

UCHWAŁA NR XXXV/225/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 13 listopada 2008 r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Mosina.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego do wykonania zadanie publiczne z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Mosina. Szczegółowy zakres przekazanych zadań oraz zasady rozliczeń z tego tytułu określone zostaną w zawartym porozumieniu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W celu sprawnego i efektywnego zarządzania drogami powiatowymi, Powiat Poznański wyraził zgodę na powierzenie Gminie Mosina zadań Powiatu Poznańskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Mosina. Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanego zadania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (17/11/2008 14:04:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/11/2008 14:49:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (23/10/2018 12:34:52)