logo
logo bip
Uchwała nr III/7/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina (Kolegium RIO uchwałą z dnia 27.04.2011 r. orzekło nieważność wyrażenia "w szczególności" w § 4,§ 13 ust. 2, § 21 i załącznika n

UCHWAŁA NR III/7/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:

1) warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego klubom sportowym w celu rozwoju sportu na terenie gminy Mosina, poprawy kultury fizycznej i psychicznej zawodników oraz rozwoju stosunków społecznych;

2) warunki i tryb udzielania wsparcia w formie pomocy organizacyjnej dla klubów sportowych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) klubie sportowym – należy przez to rozumieć osobę prawną działającą na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku;

2) „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126 w zw. z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju sportu na obszarze gminy Mosina;

4) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały, złoży projekt o udzielanie dotacji na realizowane zadanie z zakresu rozwoju sportu;

5) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na dofinansowanie projektu;

6) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację między Gminą Mosina i beneficjentem, której treść reguluje art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rozdział 2.

Warunki otrzymania wsparcia finansowego

§ 3. Dotacje, mogą otrzymywać wyłącznie kluby sportowe działające na terenie Gminy Mosina.

§ 4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

§ 5. W roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Mosina dotacje na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.

§ 6. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania z zakresu sportu, jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % planowanych kosztów realizacji zadania.

§ 7. Wysokość dotacji, przeznaczonej na sfinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Mosina, ustalana jest na dany rok kalendarzowy w uchwale budżetowej.

Rozdział 3.

Tryb udzielania dotacji

§ 8. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu, jest Burmistrz Gminy Mosina, z zastrzeżeniem § 12.

2. W celu wyboru projektów, o których mowa w ust. 1, Burmistrz w drodze zarządzenia ogłasza konkurs projektów, w którym określa:

1) rodzaj zadania;

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań;

3) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono dotację;

4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie z zakresu rozwoju sportu;

5) termin składania wniosków o wsparcie finansowe.

3. Co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu określonego w ust. 2 pkt 5, ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 9. 1. Burmistrz Gminy Mosina udziela dotacji w oparciu o projekt złożony przez ubiegającego się o wsparcie.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:

1) dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia;

2) szczegółowe określenie terminu i miejsca realizacji, umożliwiające jego kontrolę;

3) zakres rzeczowy przedsięwzięcia (opis, charakterystyka przedsięwzięcia);

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania przedsięwzięcia.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno–prawnych, złożony projekt nie jest rozpatrywany.

4. Wzór projektu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 10. 1. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe Burmistrz Gminy Mosina uwzględnia:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie gminy Mosina,

2) merytoryczne przygotowanie oferty,

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,

4) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany (w tym zaplecze kadrowe),

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszonego konkursu projektów, został zgłoszony tylko jeden projekt.

§ 11. 1. Każdy ze zgłoszonych projektów o dofinansowanie, przed jego rozpatrzeniem podlega zaopiniowaniu przez Zespół konsultacyjny, powoływany przez Burmistrza Gminy Mosina.

2. Zespół konsultacyjny jest uprawniony do:

1) opiniowania wszystkich projektów złożonych według procedury zawartej w uchwale w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina,

2) wyrażania opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,

3) zgłaszania propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Zespół konsultacyjny składa się z 5 osób desygnowanych przez Burmistrza Gminy Mosina.

4. W skład zespołu wchodzą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina,

- koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, każdorazowo desygnowanych do ogłoszonego konkursu przez Burmistrza Gminy Mosina.

5. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), dotyczące wyłączenia pracownika.

6. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu konsultacyjnego, dokonuje się wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Zespołu.

7. Terminy posiedzeń Zespołu konsultacyjnego są ustalane z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

8. Obrady Zespołu konsultacyjnego są wiążące przy obecności co najmniej połowy jego składu. Każde posiedzenie Zespołu konsultacyjnego kończy się opinią przyjętą zwykłą większością głosów.

9. Członkowie Zespołu konsultacyjnego wykonują swój mandat nieodpłatnie.

§ 12. 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszego projektu dokonuje Burmistrz Gminy Mosina.

2. Wyniki konkursu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Rozdział 4.

Umowa o dotację oraz rozliczenie dotacji

§ 13. 1. Z beneficjentem dotacji Gmina Mosina zawiera umowę o realizację projektu.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 14. 1. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 13 ust 1.

2. Sprawozdanie z wykonania zadania, określonego w umowie, kluby sporządzają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

3. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 5.

Warunki i tryb udzielania wsparcia w formie pomocy organizacyjnej

§ 15. 1. Formą wsparcia rozwoju sportu jest pomoc organizacyjna kierowana dla klubów sportowych działających na terenie gminy Mosina. Wsparcia takiego udziela w ramach swoich kompetencji Burmistrz Gminy Mosina.

2. Pomoc organizacyjna nie powoduje przekazania środków finansowych na rzecz podmiotów wykonujących przedsięwzięcia z zakresu sportu.

§ 16. Formą wsparcia organizacyjnego rozwoju sportu jest użyczenie ruchomości i nieruchomości, do których Gmina Mosina posiada tytuł prawny, podmiotom realizującym zadania sportowe. Użyczenie może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 lata, na podstawie umowy zawartej z podmiotem uzyskującym takie wsparcie.

§ 17. 1. Wsparcie o którym mowa § 16, może być udzielone w oparciu o wniosek złożony przez podmiot wykonujący przedsięwzięcia mające na celu rozwój sportu na terenie gminy Mosina.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:

1) dane podmiotu wykonującego przedsięwzięcie z zakresu sportu, statut i dokument z właściwego rejestru podmiotu;

2) propozycję wsparcia (charakter wsparcia, dokładny opis).

Rozdział 6.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18. Burmistrz Gminy Mosina przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały do dnia 31 marca następnego roku budżetowego (informacja roczna).

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 21. Traci moc uchwała nr XXXIV/211/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina.

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) wprowadza zmiany umożliwiające wspieranie finansowe rozwoju sportu przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina. Powyższa uchwała przyczyni się do zwiększenia możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby sportowe, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie kultury fizycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/7/10.PDF
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/7/10.PDF
Załącznik nr 3 do uchwały nr III/7/10.PDF