logo
logo bip
Unieważnienia przetargów
OPS-OR.252.1.2014.LSW                                                                                    Mosina, 03.11.2014 r.
  
                                                                        
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., albowiem postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
 
1.
 
Agencja Pomocy Społecznej KASPIAN - Sebastian Wichłacz
ul. Sztuki 31/1B, 04-320 Warszawa
 
 
2.
 
MEDIS24 Sp.z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów
 
3.
 
Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B, 61-563 Poznań
 
 
4.
 
Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów
 
 
Z uwagi na fakt, że oferty złożone przez dwóch pierwszych wykonawców, tj. Agencję Pomocy Społecznej KASPIAN - Sebastian Wichłacz oraz MEDIS24 Sp.z o.o. zawierały taką samą cenę i termin płatności, w obecnym stanie prawnym należało postępowanie unieważnić, albowiem brak podstaw do zastosowania uregulowania zawartego w art. 91 ust. 4 lub 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Wieczorek (03/11/2014 13:57:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (03/11/2014 14:04:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (03/11/2014 14:03:47)
                       Mosina, dnia  07.10.2014 r.
Sprawa: IK.271.22.2014
 
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.22.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.22.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec  gm. Mosina".
 
  
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".
 
 
UZASADNIENIE
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty. Zamawiający stosownie do art.83 ust.3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 79 000 zł brutto. Wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z czego oferta z najniższą ceną o 59 900 zł. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż po analizie możliwości finansowych stwierdza, iż nie istnieje możliwość zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych na udzielenie zamówienia.
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (07/10/2014 12:37:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (07/10/2014 12:43:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (07/10/2014 12:43:06)

Mosina, dnia  23.06.2014 r.

Sprawa: IK.271.10.2014

 

                                                           

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.10.2014

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.10.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  chodnika  w Sowinkach i

Baranówku etap I - odcinek  0 + 800,00".

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. . Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

 

UZASADNIENIE

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                                                                    

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (23/06/2014 12:29:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/06/2014 12:43:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (23/06/2014 12:29:29)

 

 

Sprawa: IK.271.31.2013                                                Mosina, dnia 15 października 2013 r.

                                                           

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.31.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.31.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA ORAZ ZAKUP I NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE GMINY MOSINA".

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

 

            Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyklucza z postępowania Wykonawcę Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-040 Puszczykowo.

 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto podane w SIWZ.  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zamawiający przyjmuje termin wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu to 14.10.2013 godzina 10:50. Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia przelewu bankowego z dnia 14.10.2013, jednak kwota wadium nie wpłynęła na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.".

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (15/10/2013 12:35:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/10/2013 12:46:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (15/10/2013 12:35:44)

 

Mosina, 8 października 2013 r.                                                          Sprawa: IK.271.27.2013

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.27.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.27.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Krajkowie".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska,

ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 142.552,28 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu złożono ofertę  nr 2 podlegającą odrzuceniu: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań.

 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W kosztorysie ofertowym Wykonawca w poz. 21 zaoferował: Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys.4,00 m o oczkach 55x55 mm i grub.2,5/3,6 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych o średnicy 60x2 mm montowanych w rozstawie 2,50 m linka naciagowa co 60 cm, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm. Kolor siatki zielony. Słupki osadzone w fundamentach betonowych 0,40x0,40x1,0 m z betonu C16/20", natomiast zgodnie projektem oraz przedmiarem Zamawiającego winien zaoferować: „Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys.1,75m o oczkach 55x55 mm i grub.2,5/3,6 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych powlekanych o średnicy 45x2 mm montowanych w rozstawie 2,50 m, linka naciągowa co 60 cm, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm. Kolor siatki zielony. Słupki osadzone w fundamentach betonowych 0,35*0,35*1,0 m z betonu C16/20".

 

 

Niezgodność jest istotna, ponieważ dotyczy tak ważnego parametru, jak wysokość ogrodzenia (4 m zamiast 1,75 m), a wartość tej pozycji to 35,89 % wartości całej oferty.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 87.591,22 zł, natomiast oferta najkorzystniejsza została złożona na kwotę 142.552,28 zł. W tej sytuacji cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (08/10/2013 13:07:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (08/10/2013 14:04:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (08/10/2013 14:03:38)

Mosina, dnia 26 czerwca 2013 r.                                                                            Sprawa: IK.271.17.2013

 

                                                                                              Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.17.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.17.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Czapurach".

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z  późn.zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

UZASADNIENIE

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 400.000,00 zł  brutto. Cena najniższej oferty spośród ofert złożonych w tym postępowaniu wynosi 492.783,92 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do zaoferowanej przez wykonawcę ceny.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (26/06/2013 09:27:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2013 13:25:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (26/06/2013 09:27:46)

Mosina, dnia 26 czerwca 2013 r.                                                                                 Sprawa: IK.271.18.2013

 

 

                                                                                                   Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.18.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.18.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Krajkowie".

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z  późn.zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

UZASADNIENIE

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 80.000,00 zł  brutto. Cena najniższej oferty spośród ofert złożonych w tym postępowaniu wynosi 129.469,14 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do zaoferowanej przez wykonawcę ceny.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (26/06/2013 09:25:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2013 13:25:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (26/06/2013 09:25:25)

 

Mosina, dnia 15 maja 2013 r.

 

Sprawa: IK.271.8.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.8.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.8.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA".

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

 

            Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-041 Puszczykowo.

 

UZASADNIENIE

 

Wykonawca załączył do oferty dwa formularze cenowe na dwie odrębne kwoty - 83.815,00 zł oraz 64.967,00 zł. Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory formularzy i opisał zasady ich wypełniania. Cena oferty winna być podana w Formularzu ofertowym. Formularz cenowy należało wypełnić uwzględniając wszystkie wyszczególnione w nim pozycje i załączyć do oferty. Formularz cenowy jest elementem oferty, natomiast zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć jedną ofertę.

W związku z powyższym oferta wykonawcy zawiera dwa odmienne oświadczenia woli dotyczące ceny.

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą".

 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.".

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (15/05/2013 12:22:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/05/2013 12:30:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (15/05/2013 12:22:02)
Informacja o unieważnieniu postępowania w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (15/03/2012 13:06:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (15/03/2012 13:16:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (15/03/2012 13:06:05)
Informacja o unieważnieniu postępowania w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (10/11/2011 14:11:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/11/2011 14:14:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (10/11/2011 14:11:24)
W pliku do pobrania ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (02/11/2011 11:00:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2011 11:04:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (02/11/2011 11:00:48)

 

Mosina, dnia 10 września 2010 r.

 

Sprawa: IK.341-34/10

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-34/10

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-34/10 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła w Gminie Mosina”.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”.

 

 

UZASADNIENIE

 

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Wykonawca nie spełniał  warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcę wezwano do uzupełnienia wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz), gdzie winien wykazać, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem była budowa placu zabaw lub boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wartości min. 200.000,00 zł brutto każde z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie uzupełnił Wykazu, przedłożył jedynie referencje dotyczące wykonania jednego placu zabaw.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (10/09/2010 13:54:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (10/09/2010 14:10:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (10/09/2010 13:54:11)

Mosina, dnia 28 lipca 2009r.

Sprawa nr MOK.341-1/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU  WYKONAWCY ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

1.    Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje, że wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: PPURB HIRMARK s.c., ul. Sowiniecka 72, 62-050 Mosina, gdyż wykonawca złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu zawierające błędy.

Podstawa prawna wykluczenia:

art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający pismem z dnia 20 lipca br. wystąpił do wykonawcy: z żądaniem uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych o następujące dokumenty:

1)    potwierdzające uprawnienia budowlane kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, tj.:

a)   aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, oraz

b)   decyzja o nadaniu uprawnień,

2)    pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby – Pana Józefa Niedbały do wykonania zamówienia.

Wykonawca został także poinformowany, że złożone dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. nie później niż w dniu 16 lipca br. (dokumenty mogą być wydane z datą aktualną, ale muszą potwierdzać wyraźnie stan na dzień 16 lipca 2009r.)

W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył dokumenty, jednak nie potwierdzają one spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

W związku z warunkiem określonym w punkcie 6.1. lit. b. ppkt 1 części I SIWZ, wykonawca zobowiązany był do potwierdzenia, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień budowlanych konstrukcyjno – budowlanej- jedna osoba oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

Zgodnie natomiast z pkt 7.1 lit. f części I SIWZ potwierdzeniem powyższego warunku winny być: decyzja o nadaniu uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Tymczasem uzupełnione zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika robót elektrycznych potwierdza wpis na listę członków od dnia 2009-08-01, czyli nie potwierdza spełnienia warunku na dzień 16 lipca br.

Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

2.    Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez FACHBUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp., gdyż treść złożonej przez niego oferty nie odpowiada treści SIWZ

Podstawa prawna odrzucenia:

art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w pkt 7.3 lit. b części I SIWZ zamawiający wskazał na konieczność załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, zaznaczając jednocześnie, że jest on dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast w pkt 13.2 części I SIWZ Zamawiający zaznaczył, że Wykonawca winien traktować przekazany w ramach SIWZ przedmiar robót, jako dokument informacyjny, z którego może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku, jednak pominięcie pozycji z przedmiaru uważane będzie za wycenienie pominiętej pozycji w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, pozycje nieujęte i niewycenione nie będą zapłacone

Zamawiający pismem z dnia 10 lipca 2009r., zmodyfikował treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

Mosiński Ośrodek Kultury, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zakres zmiany:

 

1. Zmianie ulega załącznik do SWIZ Opis Remont

W punkcie 5.3. wprowadza się opis czynności związanych z odnowieniem podłogi. Skreśla się akapit od słów  „Uwaga…..” i wprowadza się poniższy tekst.

„Opis prac przy odnowieniu podłogi:

- demontaż parkietu i oczyszczenie podłoża z kleju,

- uzupełnienie dużych ubytków zaprawą wyrównującą,

- gruntowanie emulsją gruntującą,

- wylanie wylewki samopoziomującej,

- położenie folii paraizolacyjnej PE,

- montaż paneli podłogowych.”

2. Zmianie ulega załącznik do SWIZ Roboty Budowlane – przedmiar

 

W punkcie 1 Roboty demontażowe - zamawiający dokonał zmian ze względu na dodanie prac demontażowych istniejącego parkietu – szczegółowe zmiany uwzględniono w poprawionym i uzupełnionym załączniku.

W punkcie 2 Roboty wykończeniowe – zamawiający dokonał zmian ze względu na dodanie prac polegających na wyrównaniu posadzki po zdjęciu parkietu - szczegółowe zmiany uwzględniono w poprawionym i uzupełnionym załączniku.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.”

 

Pismem z dnia 20 lipca br. zamawiający działając na podstawie art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych poprosił o wyjaśnienie treści oferty w zakresie wyliczonej ceny i ujęcia w niej dodanej pozycji.

Wykonawca w odpowiedzi wskazał, że treść oferty nie obejmuje zmodyfikowanej pozycji i wskazał na nową cenę za wykonanie zamówienia. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy zamawiający, a wykonawcą jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej oferty.

Tym samym z kosztorysu załączonego do oferty nie wynika, że wykonawca wykona całość zamówienia określonego przez Zamawiającego, a z wyjaśnień wynika, że pozycja niewyceniona nie została ujęta przez Wykonawcę w innym miejscu kosztorysu ofertowego. „Mimo, iż Zamawiający wynagrodzenie za wykonanie zamówienia określił jako wynagrodzenie ryczałtowe, to jednak w postanowienia SIWZ zawarł wyraźne postanowienie, iż wykonawcy zobowiązani są dołączyć kosztorys ofertowy [w omawianym postępowaniu pkt 7.3 lit. c SIWZ].Skoro więc w złożonym kosztorysie brak jest niektórych pozycji cenotwórczych uwzględnionych przez Zamawiającego w przedmiarze robót powyższe stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ” – KIO/UZP 1306/08, Zamówienia publiczne w orzecznictwie Zeszyty orzecznicze Zeszyt Nr 3, wyd. UZP.

3.    Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna unieważnienia:

art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

Obie oferty zostały w odrzucone, tym samym brak ważnych ofert implikuje konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania.

 

 

 W imieniu Zamawiającego:

 

                                                                                              Alicja Adamska

                                                                                               z-ca Dyrektora

 

 

otrzymują:

1.    www.kultura.gmina.pl

2.    bip.mosina.wokiss.pl

3.    a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Adamska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Alicja Adamska (28/07/2009 22:11:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (29/07/2009 11:10:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Alicja Adamska (29/07/2009 10:33:16)
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług autobusowego transoportu publicznego na regularnych liniach autobusowych - pełna treść zawiadomienia w pliku do pobrania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (28/04/2009 13:28:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/04/2009 14:34:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (28/04/2009 13:28:56)
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na regularnych liniach autobusowych  - pełna treść zawiadomienia w pliku do pobrania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (21/04/2009 10:15:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (21/04/2009 12:41:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (21/04/2009 10:15:25)
OPS-ZP-2/2008                                                                       Mosina, 27.10.2008 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
 
Na podst. Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę "Gwarant" - Tomczyk sp. Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.
Oferta powyższa była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i dlatego uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium wyboru ofert (cena-100%).
Ponadto pragniemy poinformować, że przetarg w przedmiotowej sprawie został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (27/10/2008 14:17:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:05:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:21:31)

 

Mosina, dnia 13 sierpnia 2008r.

 

Sprawa: IK.341-26/08

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

                                                                      

                                                                      

 

            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r.  Nr 223, poz 1655) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na:

 

Wykonaniu kanalizacji deszczowej Krosno – kolektor w ul. Polnej

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655).

 

UZASADNIENIE

 

Zamawiający nie może dokonać sprostowania ogłoszenia, gdyż w myśl art. 11 ust. 4 ustawy       z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) sprostowanie nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

- Wykonawcy wg rozdzielnika

- strona internetowa www.mosina.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu

- IK- a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Przybysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Przybysz (13/08/2008 14:14:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:06:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:21:50)

                                                                                 

Mosina, dnia 30 lipca 2008 r.

Sprawa : IK.341-15/08

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie informuje, że przetarg ogłoszony w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

„Remont nawierzchni przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego Mosinie

ul. Śremska ”

 

 

został unieważniony na podstawie : art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne :

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia nie złożono żadnej oferty .

 

 

 

 

Do wiadomości

1.      BIP  - U.M w Mosinie

2.      Tablica ogłoszeń U.M w Mosinie

3.      a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Przybysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Przybysz (31/07/2008 10:39:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:06:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:22:02)
Mosina, dnia 16 lipca 2007 r.
 
PP.MS.341-1/07
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
            Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
            Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.)
 
U Z A S A D N I E N I E
 
            W dniu 13 lipca 2007r. Zamawiający wyznaczył termin otwarcia i składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/07/2007 08:26:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:06:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:22:11)
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na :
Wymianie poszycia dachu z ociepleniem - Remiza Strażacka- Mosina
 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 i art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163)nie wybrano Wykonawcy i przetarg został unieważniony.
 
Na w/w zadanie nie została złożona żadna oferta.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Przybysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Przybysz (26/06/2007 08:07:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:06:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:22:21)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Górny
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/12/2006 13:22:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:06:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:22:32)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Górny
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/12/2006 14:20:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:06:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:22:42)
                                                                                             
Mosina, dnia 5 września 2006 r.
Sprawa : IK.341-32/06
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia
 
 
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REMIZY w MOSINIE - ETAP I
 
 
postępowanie zostało unieważnione na podstawie : art.93 ust.1 ptk.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
 
 
Uzasadnienie faktyczne :
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/09/2006 08:47:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:06:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:22:52)